Prognossäkerhet

Prognossäkerheten var lägre än under tidigare år.

En väl fungerande uppföljning och prognosmetodik är en förutsättning för att upprätthålla en god ekonomisk utveckling i enlighet med de uppställda budgetmålen. En god prognossäkerhet gör att nämnderna ges underlag för korrigerande beslut vid befarade budgetavvikelser.

I samband med delårsrapport för januari-augusti prognostiserades den totala budgetavvikelsen till +80 Mkr. Vid bokslutet uppgick den emellertid till -70 Mkr, vilket innebär en negativ prognosavvikelse på 150 Mkr. Nedanstående tabell visar hur prognosavvikelsen fördelar sig mellan nämnderna.

Prognosavvikelse, Mkr

 BokslutDelårsrapport jan-augAvvikelse
Årets resultat-7080-150
Servicenämnd38731
Kommunstyrelse-1844-62
Stadsbyggnadsnämnd1358
Teknisk nämnd-12-3321
Rea-/exploateringsvinster886028
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd22193
Grundskolenämnd-140-14
Förskolenämnd-6-104
Social resursnämnd-15-172
Statsbidrag flyktingar40364
Stadsområdesnämnder-120-69-51
Hemlöshet (75%)-84-68-16
Ekonomiskt bistånd-122-1220
Övriga nämnder3-14
Finansiering 117229-112

Avvikelsen i kommunstyrelsens prognos förklaras av att skadekostnaderna för skyfallet i augusti om totalt 88 Mkr ej var sammanställda då delårsrapporten upprättades.

Det försämrade resultatet inom finansiering härrör främst från nya prognoser från SKL vad avser skatteintäkter och från KPA vad avser pensionskostnader.