Pensionskostnad

Pensionskostnaderna ökar i takt med lönesummans utveckling.

Av årets kostnader utgjordes 843 Mkr av pensionskostnader. Av dessa avser 529 Mkr pensionsrättigheter som personalen intjänat under året och 22 Mkr finansiella kostnader för värdesäkring av de pensionsåtagande som intjänats efter 1997. Tabellen visar de olika delarna av pensionskostnaderna och hur de förändrats mellan 2013 och 2014.

Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av pensionsrättigheter intjänade före 1998 som en kostnad. Denna kostnad uppgick under året till 292 Mkr.

Pensionskostnader, Mkr

 20142013Förändring
Totalt843908-65
Premie KAP-KL110
Avgiftsbestämd ÅP42738245
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP*978710
Avsatt till pensioner ÖK-SAP45-1
Utbetalda pensioner intjänade före 1998292293-1
Finansiell kostnad2234-12
Sänkt kalkylränta RIPS0106-106

* )ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension (enl KAP-KL)

Om kostnaden för sänkt kalkylränta RIPS exkluderas ökade pensionskostnaderna med 5,1 % mellan 2013 och 2014.