Förväntad utveckling

Utvecklingen under år 2014 kommer att påverka ekonomin och verksamheten även under år 2015.

Det negativa balanskravsresultatet om 193 Mkr måste återställas under de kommande tre åren. Kommunfullmäktige skall senast i samband med delårsrapporten januari-augusti besluta om en ekonomisk plan som visar hur det egna kapitalet skall återställas. Detta kommer att påverka planeringen för de kommande åren.

Då budgeten för år 2015 upprättades hösten 2014 kunde justeringar göras i de verksamheter som i stor utsträckning förorsakat budgetavvikelserna under 2014. Det gäller bland annat överförmyndarnämnd, lägre budget för exploateringsvinster, personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Här har budgeten justerats för att komma i nivå med förväntat utfall 2014.

Underskottet inom vård och omsorg kommer att påverka verksamheten under 2015 då åtgärder måste vidtas för att få kostnaderna i nivå med budgeterade medel. Kommunfullmäktige har i sin budget för 2015 gett kommunstyrelsen i uppdrag att göra en fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg. Kommunstyrelsen har också fått uppdraget att analysera resursfördelningsmodellen till stadsområdena. Flera förändringar är också på gång som kan komma att påverka verksamheten, såsom nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne, pågående diskussion kring arbetskläder för personal inom vård och omsorg samt förtydligade föreskrifter från Socialstyrelsen.

Den demografiska utvecklingen med ett ökat antal barn i förskole- och skolålder medför framförallt utmaningar för den pedagogiska verksamheten inom områdena lokal- och kompetensförsörjning. Hur kommunens kostnader påverkas av befolkningsökningen beror inte bara på antalet barn utan även på socioekonomisk struktur samt på i vilken utsträckning efterfrågan kan tillgodoses inom den befintliga kapaciteten i kommunens verksamheter. När inte platser finns inom befintlig verksamhet för att bemöta nya invånares behov, utan dessa t.ex. måste skapas i nybyggda lokaler, ökar marginalkostnaden för de nya platserna.