Finansiella mål

Det långsiktiga finansiella målet har uppnåtts.

Kommunfullmäktige har angivit ett finansiellt mål att över en tidsperiod om tre till fyra år skall resultatet täcka värdesäkringen av hela pensionsåtagandet, det vill säga även för den del som redovisas som ansvarsförbindelse. Härutöver ska resultatet också täcka värdesäkringen av eget kapital efter justering för den del av pensionsåtagandet som redovisas som en ansvarsförbindelse.

Finansiellt mål, Mkr

 2014201320122011
Värdesäkra pensioner intjänade före 1998-225-10718-96
Värdesäkra justerat eget kapital-207-6139
Finansiellt mål 001243
Årets resultat-149154193492
Målavvikelse-149154181449

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning för åren 2011–2014 uppgår till 55 Mkr. Detta mål överträffas med drygt 600 Mkr. Det kan därmed slås fast att Malmö haft en god ekonomisk utveckling enligt den av kommunfullmäktige fastställda definitionen.

Från och med år 2015 gäller ett nytt finansiellt mål och nya indikatorer för mätning av måluppfyllelsen.