Ekonomisk ställning

Kommunens ekonomiska ställning har försvagats under året.

Soliditet

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Vid årets slut uppgick soliditeten till 47 %. Detta var en minskning med 6 procentenheter sedan föregående årsskifte. Den lägre soliditeten förklaras av att medan tillgångarna ökade med 12 % minskade det egna kapitalet med 1 %. Soliditeten inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 24 %.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden beskriver den del av balansräkningen som inte finansierats med eget kapital. Omvänt till soliditeten har skuldsättningsgraden ökat med 6 procentenheter till 53 %. Det är framförallt andelen långfristiga skulder som ökat, från 27 till 32 %.

Lånekvot

Lånekvoten visar hur stora nettolånen (placerade och utlånade medel minus upptagna lån) är i förhållande till intäkterna från skatter och generella bidrag.

Fram till och med 2013 var lånekvoten positiv men under 2014 kom upplåningen att överstiga placerade och utlånade medel.

Räntebärande nettotillgång och nettoskuld

Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår, ökade under året. Totalt var förändringen 1 017 Mkr. Skulderna ökade med 2 109 Mkr och pensionsavsättningen ökade med 69 Mkr. Tillgångarna ökade med 1 161 Mkr.

Pensionsförpliktelser

Kommunen har pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda som uppgår till sammanlagt 7 677 Mkr. De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 6 093 Mkr och de redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta innebär att 79 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Totalt har förpliktelsen minskat med 248 Mkr.

Hela förpliktelsen har återlånats för att därigenom finansiera del av kommunens samlade tillgångar.

Pensionsförpliktelser, Mkr

inklusive särskild löneskatt
 20142013Förändring
Totalt återlånade medel7 6777 925-248
Avsättningar1 5841 51569
Ansvarsförbindelse6 0936 410-317
Finansiella placeringar000

Reserverat under eget kapital

Av tidigare års redovisade resultat har 918 Mkr reserverats i en resultatutjämningsreserv avsedd att täcka negativa resultat som uppstår till följd av svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur.

I årets bokslut föreslås att 12 Mkr disponeras ur resultatutjämningsreserven.

Av tidigare års resultat har 100 Mkr reserverats för förebyggande sociala insatser. Kommunstyrelsen har under 2013 godkänt fem åtgärder till en total kostnad på 34 Mkr. Under 2014 har drygt +6 Mkr av dessa tagits i anspråk.