Balanskrav

År 2014 uppnådde kommunen inte det lagstadgade balanskravet.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot lagens krav på ekonomisk balans.

Årets resultat -149 Mkr justeras med redovisade realisationsvinster, vilka ej får inräknas i balanskravsresultatet.

Årets skatteunderlagsökning var 0,1 procentenhet lägre än ökningstakten under de tio föregående åren varför 12 Mkr kan disponeras ur resultatutjämningsreserven. Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för resultatutjämningsreserven enligt vilka disposition ur reserven kan ske då skatteunderlagsökningen understiger snittökningen under de tio föregående åren.

Efter gjorda justeringar och tillägg uppgår 2014 års balanskravsresultat till -193 Mkr.

Balanskravsutredning, Mkr

 201420132012
Balanskravsresultat att återställa19300
Årets resultat-149154193
samtliga realisationsvinster-56-33-7
vissa realisatinsvinster enl undantag000
vissa realisationsförluster enl undantag000
orealiserade förluster värdepapper000
återföring orealiserade förluster värdepapper000
Resultat efter balanskravsjustering-205121186
medel till resultatutjämningsreserv0--
medel från resultatutjämningsreserv12--
synnerligt skäl RIPS01060
Balanskravsresultat-193227186
Balanskravsunderskott från tidigare år000
SUMMA-193227186