Förvaltningsberättelse

-149 Mkr
Resultat

Malmö stad redovisar år 2014 för första gången sedan 1990-talet ett negativ resultat. Resultatnivåerna har varit sjunkande under många år.

Läs mer
-193 Mkr
Balanskrav

År 2014 uppnådde kommunen inte det lagstadgade balanskravet. Efter gjorda justeringar och tillägg uppgår 2014 års balanskravsresultat till -193 Mkr.

Läs mer
Återställning av negativt balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska en kommun återställa ett negativt balanskravsresultat inom tre år.

Läs mer
Finansiella mål

Det långsiktiga finansiella målet har uppnåtts. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning för åren 2011–2014 uppgår till 55 Mkr. Detta mål överträffas med drygt 600 Mkr. Det kan därmed slås fast att Malmö haft en god ekonomisk utveckling enligt den av kommunfullmäktige fastställda definitionen.

Läs mer
-70 Mkr
Budgetutfall

Årets negativa budgetavvikelse om 70 Mkr har uppkommit i verksamheterna där den negativa avvikelsen uppgick till sammanlagt 188 Mkr. Genom överskott inom finansiering om 117 Mkr kunde budgetavvikelsen begränsas till -70 Mkr.

Läs mer
Pensionskostnad

Av årets kostnader utgjordes 843 Mkr av pensionskostnader. Av dessa avser 529 Mkr pensionsrättigheter som personalen intjänat under året och 22 Mkr finansiella kostnader för värdesäkring av de pensionsåtagande som intjänats efter 1997.

Läs mer
Prognossäkerhet

I samband med delårsrapport för januari-augusti prognostiserades den totala budgetavvikelsen till +80 Mkr. Vid bokslutet uppgick den emellertid till -70 Mkr, vilket innebär en negativ prognosavvikelse på 150 Mkr.

Läs mer
Investeringsverksamhet

Investeringsnivån fortsätter att öka likaså lånefinansieringen av investeringar. Under året uppgick investeringsverksamheten till 2 300 Mkr vilket var en ökning med knappt 80 Mkr jämfört med föregående år.

Läs mer
Ekonomisk ställning

Kommunens ekonomiska ställning har försvagats under året.

Läs mer
Förväntad utveckling

Utvecklingen under år 2014 kommer att påverka ekonomin och verksamheten även under år 2015.

Läs mer