Resultaträkning

Belopp Mkr Malmö stadSammanställd redovisning
PERIODENS RESULTAT-14915468323
Not2014201320142013
Verksamhetens intäkter13703342269856535
Verksamhetens kostnader2-18345-17225-20603-19445
Avskrivningar3-790-745-1250-1198
Verksamhetens nettokostnader-15432-14548-14868-14108
Skatteintäkter410733104061073310406
Generella statsbidrag och utjämning54463431444634314
Finansiella intäkter620017619192
Finansiella kostnader7-113-194-374-332
Resultat före extraordinära poster-149154145372
Extraordinära intäkter0000
Extraordinära kostnader0000
Skatt/latent skatt00-77-49