Redovisningsprinciper

Lagstiftning och normgivning

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges. Därutöver följs det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god redovisningssed.

RKR har under året uppdaterat rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar.  I rekommendationen finns nu ett explicit krav på tillämpning av komponentavskrivning. Kravet gäller från och med bokföringsåret 2014. Malmö stad har under året tagit fram ett regelverk för komponentavskrivning. Regelverket kommer att gälla från och med 2015. Detta innebär att för investeringar som aktiveras under 2015 och där det finns skillnader i förbrukning av en anläggningstillgångs betydande komponenter, kommer komponentavskrivning att tillämpas. Under 2015 kommer även delar av befintliga, materiella anläggningstillgångar att konverteras till komponentavskrivning. I första hand är det anläggningstillgångar med ett bokfört värde som uppgår till väsentligt belopp och som har en lång kvarvarande avskrivningstid som kommer att räknas om. Detta innebär att det är först 2016 som Malmö stad kommer att tillämpa komponentavskrivning fullt ut.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats 2014 som 2013.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöra kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i finansieringsanalysen.

Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp.

Redovisningsmodell

I redovisningsmodellen ingår:

 • Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital.
 • Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.
 • Finansieringsanalys som visar hur verksamheten har finansierats.
 • Driftredovisning som, per ansvarsområde, redovisar utfall mot budget.
 • Investeringsredovisning som, per ansvarsområde, redovisar årets investeringsutgifter och investeringsbidrag

 

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar.

Löner och ersättningar till personal periodiseras. Arbetad övertid och ej uttagen kompensation för jour och beredskap skuldbokförs. Intjänad ej uttagen semester skuldbokförs, liksom intjänad ferielön respektive uppehållslön för lärare och övriga uppehållsanställda. Semesterlöneskulden beräknas individuellt för samtliga personalkategorier. Sociala avgifter beräknas utifrån kommande års nivå.

I drift- och investeringsredovisningarna på sidorna på sidan 129-131 ingår interna poster. Finansiella kostnader och intäkter liksom avskrivningar ingår på nämndnivå i kolumnerna kostnader respektive intäkter. I resultat- och balansräkningarna på 97-98 har interna poster eliminerats.

Leasingavtal

Alla leasingavtal som är ingångna 2011 och tidigare klassificeras som operationella.

För leasingavtal ingångna efter 2011 tillämpas regelverket enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal.

Malmö stad har dock inga avtal som uppfyller kriterierna för finansiella leasingavtal.

Avtal avseende fordonshyra tecknade med Vagnparken i Skåne AB uppfyller inte fullt ut kraven på finansiell leasing. Huvudregeln är att dessa avtal betraktas som rena hyresavtal eller som operationell leasing.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde.  På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivning beräknas och bokförs från och med månaden efter anskaffning eller att tillgången tagits i bruk.

Avskrivningstider

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

Verksamhetsfastigheter 20, 33 och 50 år
Fastigheter för affärsverksamhet 20, 33 och 50 år
Publika fastigheter (gator, vägar och parker) 10, 20 och 33 år
Maskiner och inventarier 3, 5 och 10 år

För investeringar avseende utbyggnaden av norra hamnen och Citytunneln som aktiverats under 2011 har komponentavskrivning tillämpats.

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.

Räntor

Pågående investerings- och exploateringsprojekt med en löptid överstigande sex månader påförs lånekostnader enligt ”alternativmetoden” i RKR 15:1 Redovisning av lånekostnader. Aktiverade lånekostnader beräknas enligt kommunkoncernens upplåningskostnad för checkkrediter. Medelräntesatsen uppgick under 2014 till 0,79 % (1,32 %). Totalt under året har räntor på 24 Mkr (31 Mkr) aktiverats. De, under 2014, aktiverade lånekostnaderna understiger de totala externa lånekostnaderna.

Extraordinära poster

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära under 2014 eller 2013.

Anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod som överstiger tre år samt ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som uppgår till minst ett basbelopp klassificeras som anläggningstillgång. Detta gäller för materiella- och immateriella anläggningstillgångar samt för finansiella leasingavtal.

Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärde med avdrag för gjorda avskrivningar.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att matcha avskrivningarna. Investeringsbidrag som avser investeringar gjorda före räkenskapsåret 2010 har reducerat anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet, eller det verkliga värdet om detta är lägre.

Fakturafordringar som är mer än sex månader gamla betraktas som osäkra. Finns inte upprättad avbetalningsplan som följs skrivs fordringarna ned i redovisningen.

Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Detta innebär att:

 • Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
 • Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i balans­räk­­ningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.
 • Större delen av pensions­förmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera individuellt. Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter intjänandet.Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 07.
 • Rätt till visstidspension för förtroendevalda redovisas som ansvarsförbindelse eftersom det inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till utbetalningar.

 

Övriga avsättningar

Avsättningar kan endast göras för legala förpliktelser. Med avsättningar avses en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Skulder

Enligt RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder, ska en skuld klassificeras som kortfristig när den förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen eller förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga skulder ska klassificeras som långfristiga.

Den del av Malmö stads långfristiga lån som förfaller till betalning under nästkommande år beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas till mer än 100 % av avtalade kreditlöften. Denna del av lånen klassificeras därför som fortsatt långfristig i redovisningen.

Kommande års amorteringar redovisas som kortfristig skuld.

Säkringsredovisning

Finansverksamheten inom kommunkoncernen grundar sig på kommunfullmäktiges finansiella föreskrifter samt kommunstyrelsens Finanspolicy.  Staden utnyttjar finansiella derivatinstrument i syfte att säkra positioner avseende kurs- och ränteförändringar. RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning, tillämpas från och med bokföringsåret 2013. Säkringsredovisning innebär att utestående finansiella derivat inte värderas enligt lägsta värdets princip. Samtliga innehav av finansiella derivat per 2014-12-31 avser så kallade ränteswapar från rörlig till fast ränta i SEK och kvalificerar sig för säkringsredovisning enligt RKR 21. Köp eller försäljning av finansiella tillgångar eller skulder redovisas per likviddagen. Finansiella omsättningstillgångar och kortfristiga skulder värderas till anskaffningsvärdet. Eventuella emissionsutgifter och liknande transaktionsutgifter periodiseras över löptiden för den underliggande affären.

Transparensdirektivet

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera ställer vissa krav på redovisning i offentliga företag, genom krav på öppen och separat redovisning. Syftet med lagen är att implementera EU-kommissionens direktiv 08/723/EEG i svensk lag (transparensdirektivet) för att motverka otillbörlig konkurrens.

Lagen omfattar offentliga företag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för företaget. Även ekonomisk eller kommersiell verksamhet som drivs i förvaltningsform kan omfattas av begreppet.

Enligt lagen ska offentliga företag som har en årlig nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren tillämpa bestämmelserna om öppen redovisning.

De bolag som omfattas av direktivet och uppgiftsskyldigheten är MKB Fastighets AB, Sysav AB, Copenhagen Malmö Port AB samt VA-Syd.

Inom staden bedrivs ekonomisk verksamhet av Internbanken på stadskontorets ekonomiavdelning. All upp- och utlåning till stadens bolag sker genom denna enhet. Samtliga bolag erbjuds upplåning och placering till marknadsmässiga villkor. Inga kapitaltillskott, amorteringsfria lån eller förlustbidrag har lämnats till dessa bolag.

Sammanställd redovisning

Definition och omfattning

Begreppet sammanställd redovisning tillkom med den kommunala redovisnings­lagen och är närmast synonymt med koncernredovisning. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.

I den sammanställda redovisningen ska, enligt årsredovisningslagens definition av betydande inflytande, ingå bolag i vilka Malmö stad, direkt eller indirekt, har ett röstetal på minst 20 %.

Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda kommunala andelen av omsättningen/omslutningen hos de företag som undantas, får dock inte överstiga 5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att MINC i Sverige AB, Sturupsaxelns Exploaterings AB, Medeon AB och Kommunassurans Syd Försäkrings AB inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att Malmö stads ägarandel överstiger 20 % i bolagen.

Följande juridiska personer ingår inte i Malmö stads sammanställda redovisning:

 • Stiftelser, på grund av att deras verksamhet är av obetydlig omfattning enligt definitionen ovan.
 • Donationer.
 • Bolag som är vilande (AB Folkets Park, Kungsparken AB, Malmö Frihamn AB och Fastighets AB Härfågeln).
 • Bolag som är under avveckling/likvidation.Uppgifterna i den sammanställda redovisningen baseras i vissa fall på icke fastställda bokslut. Jämförelsetalen för år 2013 baseras på fastställda bokslut och har i förekommande fall justerats.

Metod för sammanställd redovisning

Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens aktieinnehav. Metoden kallas proportionell konsolidering.

Under 2014 har en koncernbildning genomförts där kommunen överlåtet samtliga aktier i Malmö Stadsteater AB, Malmö Symfoniorkester AB, Vagnparken i Skåne AB, Minc i Sverige AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag och MKB Fastighets AB till det av kommunen helägda bolaget Stadsberget nr 1 Malmö AB. Även om bolag sammantaget utgör en koncern har bolagen i den sammanställda redovisningen konsoliderats var för sig. Minc i Sverige AB ingår inte i den sammanställda redovisningen eftersom bolaget faller under gränsvärdena, se ovan. Detta innebär att ingen förändring skett vad gäller metod för konsolidering eller omfattning av inkluderade bolag.

Intressebolag som ingår i SYSAV:s koncernredovisning redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Detta innebär att koncernens andel av intresseföretagens nettotillgångar redovisas på en rad i balansräkningen. I övriga fall där det finns underkoncernerer har underkoncernernas bokslut konsoliderats i sin helhet eftersom företagen i dessa underkoncerner i huvudsak består av helägda företag som ej varit föremål för interna förvärv.

För övriga dotterföretag har Malmö stads (moderföretagets) bokförda värden på aktier i dotterföretagen eliminerats mot dotterföretagens egna kapital enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder mellan företagen i den sammanställda redovisningen har eliminerats proportionellt mot aktieandelens storlek.

Förändringar i redovisningsprinciper

Från och med 2014 har de bolag som ingår i den sammanställda redovisningen upprättat bokslut i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3). Bolagens redovisning har påverkats i olika utsträckning av detta beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs samt vilken typ av ekonomiska händelser som redovisats. För några av bolagen har övergång till K3 inte inneburet någon förändring alls av redovisningsprinciper.

I samband med övergången till K3 har väsentliga belopp räknats om för jämförelseåret 2013. I dessa fall har utgående balanser för 2013 korrigerats i den sammanställda redovisningen.

Kommunalförbunden lyder under samma normering som kommuner och landsting. Detta innebär att de omfattas av RKR:s uppdaterade rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar och därmed krav på övergång till komponentavskrivning. I de fall komponentavskrivning är applicerbart tillämpas regelverket hos Räddningstjänsten Syd. VA Syd har under 2014 infört komponentavskrivning till vissa delar på nya investeringar men kommer från och med 2015 att tillämpa komponentavskrivning fullt ut båda på nya investeringar och befintliga anläggningstillgångar.

Obeskattade reserver

Dotterföretagens obeskattade reserver har i den sammanställda balansräkningen betraktats dels som eget kapital, dels som latent skatt. I den sammanställda resultaträkningen har dotterföretagens bokslutsdispositioner exklusive latent skatt återförts och ingår i posten Förändring av eget kapital.

Anläggningstillgångar

Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden minskas med eventuella investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar. Denna redovisningsprincip skiljer sig från vad som gäller för kommunen där investeringsbidrag ska tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens redovisningsprinciper avviker från kommunens ska de enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, justeras före konsolidering.

Avskrivningar

Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen tillämpar komponentavskrivning för de anläggningstyper där detta är applicerbart. Komponentavskrivning innebär att förväntas skillnader i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat.

Eftersom respektive bolag gör sin egen komponentindelning finns inget enhetligt regelverk. Byggnader är indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 5 – 100 år. För maskiner och inventarier tillämpas inte komponentavskrivning. Avskrivningstiden ligger på 3, 5 eller 10 år.