Finansieringsanalys

Belopp Mkr Malmö stadSammanställd redovisning
Not2014201320142013
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat0000
Jusering för av- och nedskrivningar8, 9, 10-2014-2013-2014-2013
Justering för realisationsvinster9, 10, 11-233-63-3
Justering för exploateringsvinster12-233-101-233-101
Justering för pensionsavsättning156917776189
Justering för andra avsättningar16804879
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt000-7
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster-415720158
Netto från löpande verksamhet-2125-1773-2127-1768
INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar8-10-10-4
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar0000
Investering i materiella anläggningstillgångar9, 10-2293-2223-3439-3182
Försäljning av materiella anläggningstillgångar9, 10603671111
Investering i finansiella anläggningstillgångar11-70-467-297
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar0015433
Netto från investeringsverksamhet-2241-2187-2302-3369
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder2261202029392524
Minskning av långfristiga skulder-12-9-2104-1509
Ökning av långfristiga fordringar11-1211-1692-34-5
Minskning av långfristiga fordringar111402791318
Nyemissioner0000
Netto från finansieringsverksamhet11785988141028
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager12-3-5-4-7
Exploatering121-11-1
Försäljning av exploateringsmark122697826978
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar13-21123-129128
Ökning/minskning av kortfristiga skulder18782-6553151
Netto från kapitalbindning1028130668249
PERIODENS KASSAFLÖDE-2160-3232-2947-3860
Likvida medel vid årets början6599799051231
Likvida medel vid periodens slut11546591290905
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets början-1143-181-8378-7264
Ökning/minskning av räntebärande fordringar66714061064277
Ökning/minskning av likvida medel495-320385-326
Ökning/minskning av räntebärande skulder-2179-2048-1731-1065
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets slut-2160-1143-8660-8378