Balansräkning

Belopp Mkr Malmö stadSammanställd redovisning
TILLGÅNGARNot2014201320142013
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar8102412
Materiella anläggningstillgångar17720162993100728936
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar916944155912856826575
- Maskiner o inventarier1077670824392361
Finansiella anläggningstillgångar11694958738011820
Summa anläggningstillgångar24670221723183230768
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd mm1279528759
Fordringar131658163618321702
Kortfristiga placeringar0000
Kassa och bank11546591290905
Summa omsättningstillgångar2891234732092666
SUMMA TILLGÅNGAR27561245193504133434
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat-14915472329
Resultatutjämningsreserv906918906918
Övrigt eget kapital*12065118991531514980
Summa eget kapital1412822129711629316227
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser151584151516991623
Andra avsättningar169414235149
Latent skatteskuld00426425
Summa avsättningar1678152923602197
SKULDER
Långfristiga skulder17889466321138010532
Kortfristiga skulder184167338750084478
Summa skulder13061100191638815010
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 27561245193504133434
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter1932173101806859
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar206122646361226463
Övriga ansvarsförbindelser21624570311