Befolkningen

Vid årsskiftet 2014/2015 omfattade den totala befolkningen 317 930[1]  personer i Malmö, varav 161 450 kvinnor och 156 480 män. Befolkningen var vid förra årsskiftet 312 994 personer, vilket innebär att befolkningen ökat med cirka 5 000 personer under 2014. Befolkningsökningen är i år mindre än föregående år och i nivå med utvecklingen under år 2012 och 2010.

Antalet kvinnor och män fördelar sig relativt jämt i de yngre åldersgrupperna upp till 18 år. I gruppen 19-29 år är det betydligt fler kvinnor än män och i åldersgruppen 30-39 år gäller det omvända förhållandet, om än inte i lika stor utsträckning. För åldersgrupperna från pensionsålder och uppåt så ökar skillnaden mellan antal män och kvinnor igen, vilket till stor del kan förklaras av att kvinnor har en längre medellivslängd jämfört med män.

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen sedan år 2010.

Antalet födda har ökat relativt stadigt under de senaste åren och med utgångspunkt i befolkningsstrukturen och de senaste årens utveckling så kommer antagligen denna ökning att fortsätta. Antalet döda ligger på en stabil nivå jämfört med föregående år. Detta innebär därför att födelseöverskottet successivt ökat över tid. Födelseöverskottet uppgick under året till knappt 2 600 personer.

Antalet inflyttade under 2014 blev totalt cirka 21 500 och utflyttade cirka 18 800 vilket ger ett positivt flyttningsnetto på cirka 2 700 personer. Det utrikes flyttningsnettot uppgick till cirka 1 900 personer och det inrikes flyttningsnettot till cirka 700 personer. Den utrikes in- och utflyttningen varierar mer över tid jämfört med den inrikes, vilket sannolikt beror på att utrikes flyttningsnettot är starkare kopplat till externa faktorer i omvärlden så som konflikter och oroshärdar i olika delar av världen.

Av den totala inflyttningen är cirka 70 % inrikes inflyttade och 30 % utrikes inflyttade

Den totala inflyttningen under 2014 har ökat jämfört med de fyra föregående åren.

Budgeten för år 2014 upprättades med stöd av den befolkningsprognos som färdigställdes under våren 2013. Antalet invånare i de olika åldersklasserna beräknades som genomsnittet av befolkningen mellan de prognostiserade värdena för den 31 december 2013 respektive 2014.

Invånare 2014

 Utfall*Budget*Avvikelse
Totalt 315 462315 287175
0-år5 0975 211-114
1-5 år22 25022 254-5
6-15 år30 22329 947276
16-19 år12 27612 217-159
20-64 år196 958197 055-98
65-79 år34 03634 02610
80-84 år6 7176 736-19
85-89 år4 8254 79629
90-w år3 0823 04537
* Utfall beräknas som genomsnitt av utfall 2013-12-31 och 2014-12-31. Budget avser beräknat genomsnitt för 2014 vid beslut om budget (juni 2013) med utgångspunkt i prognostiserat utfall 2013-12-31 och 2014-12-31.

Avvikelsen mellan utfall och budget är totalt sett relativt liten. Totalt blev det 175 invånare fler än vad som låg till grund för budget 2014.

Antalet invånare i åldern 6-19 år och 85 år och äldre har varit högre än vad som budgeterats.  Dessa åldersgrupper har stor inverkan på kommunens kostnader eftersom kommunen bland annat tillhandahåller grundskola, gymnasieskola samt vård och omsorg för dessa invånare.

Åldersgruppen 20-64 är en relativt stor grupp till antalet, vilket avvikelsen bör förhållas till. Denna grupp efterfrågar kommunal service i lägre grad, differensen har därför mindre betydelse.

[1] Preliminär statistik från ”Årsavstämning enligt kommunala invånarregistret”. Slutliga uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) publiceras i kommunens ”Befolkningsbokslut” i juni.