Årsredovisning 2014

arsredov

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

"2014 års underskott i resultatet visar att kostnadsutvecklingen i delar av verksamheterna fortsatt behöver ses över och tydliga prioriteringar kommer att krävas för att nå det lagstadgade balanskravet inom en treårsperiod."

Jan-Åke Troedsson
Ekonomidirektör

Jan-Åke Troedsson

Jan-Åke berättar om Malmö stads ekonomiska underskott under 2014 och om hur kommunen planerar att arbeta för att undvika att det händer igen. Men det har även hänt positiva saker inom Malmö stads ekonomi 2014.

-149 Mkr

Årets resultat uppgick till -149 Mkr vilket är en försämring med drygt 300 Mkr sedan föregående år. Enligt kommunallagen ska en kommun återställa ett negativt balanskravsresultat inom tre år.

Läs mer
4936
Malmös befolkning

Malmös befolkning ökade för 30:e året i rad. Vid årsskiftet var vi 317 930 Malmöbor i staden, en ökning med 4936 personer jämfört med föregående år. Nära hälften av alla Malmöbor är 36 år eller yngre och har sitt ursprung i 175 olika länder.

Läs mer