Personalredovisning 2013

Frisknärvaro

Frisknärvaro -

Visa diagram

En stor del av Malmö stads medarbetare är friska. Under 2013 hade 33,3% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro. Det var 30,2% av kvinnorna och 43,7% av männen som inte hade någon sjukfrånvaro under året.

Diagrammet till höger visar frisknärvaro, det vill säga procentuell andel av Malmö stads medarbetare som inte hade någon sjukskrivningsperiod under respektive månad 2012 och 2013. Frisknärvaron för de båda åren följer samma mönster, men var lägre under nio månader 2013.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvarostatistik -

Visa diagram

Se diagram Sjukfrånvarostatistik. Sjukfrånvaron 2013 motsvarade 5,54% (6,07% för kvinnor och 3,97% för män), vilket var en ökning motsvarande 0,43 procentenheter i förhållande till föregående år. Sjukfrånvarovolym är antal sjukdagar (kalenderdagar) dividerat med antalet anställningsdagar under perioden, multiplicerat med 100.

Sjukfrånvarovolymen 2013 (5,54%) motsvarade 20,2 kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare. Motsvarande uppgift för 2012 var 18,7 kalenderdagar, det vill säga en ökning med i genomsnitt 1,5 kalenderdagar per medarbetare.

Vid en jämförelse under senaste tioårsperioden minskade däremot sjukfrånvaron med 2,34 procentenheter, vilket motsvarade en minskning med i genomsnitt 8,6 kalenderdagar/medarbetare Se diagram Sjukfrånvarostatistik.

I likhet med riket i övrigt var sjukfrånvaron i Malmö stad högre för kvinnor än för män.

Den största andelen av sjukfrånvaron i Malmö stad var långtidssjukfrånvaron över 90 kalenderdagar, som utgjorde 34% av den totala sjukfrånvaron 2013.

Sjukfrånvaro motsvarande 2-90 kalenderdagar ökade 2013 i förhållande till föregående år. Se diagram Sjukfrånvarostatistik

Den största andelen av sjukfrånvaron i Malmö stad var långtidssjukfrånvaron över 90 kalenderdagar, som utgjorde 34% av den totala sjukfrånvaron 2013.

Sjukfrånvaro motsvarande 2-90 kalenderdagar ökade 2013 i förhållande till föregående år.

Sjukfrånvarovolym totalt, kvinnor och män, juli-december 2013, respektive förvaltning

Förvaltning
% totalt
% kvinnor
% män
Fastighetskontoret 3,62 6,17 0,39
Fritidsförvaltningen 3,80 2,83 4,28
Förskoleförvaltningen 7,11 7,33 4,79
Gatukontoret 2,31 3,33 1,31
Grundskoleförvaltningen 4,15 4,26 3,83
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 3,55 4,18 2,52
Kulturförvaltningen 3,04 3,50 2,30
Miljöförvaltningen 2,86 3,63 1,19
Serviceförvaltningen 4,91 5,74 4,01
Sociala resursförvaltningen 5,77 6,27 4,11
Stadsområdesförvaltning Innerstaden 5,16 5,34 4,03
Stadsområdesförvaltning Norr 5,82 6,05 4,46
Stadsområdesförvaltning Söder 5,18 5,51 2,50
Stadsområdesförvaltning Väster 6,20 6,57 3,81
Stadsområdesförvaltning Öster 6,38 6,60 5,05
Stadsbyggnadskontoret 3,58 4,00 2,90
Stadskontoret 1,65 2,08 0,76


Sjukfrånvaron varierade mellan förvaltningarna. Den högsta sjukfrånvaron hade förskoleförvaltningen, stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen.

Sjukfrånvarovolym i procent 2012 och 2013, tio största yrkesgrupperna

Antal månads-
anställda
%
2012
%
2013
Undersköterska äldreomsorg 2763 6,28 7,28
Barnskötare 2166 6,82 7,69
Förskollärare 1842 6,15 7,35
Vårdare gruppboende 1142 6,25 7,2
Lärare grundskola tidigare år 945 3,67 3,32
Vårdbiträde äldreomsorg 762 6,67 7,1
Socialsekreterare 759 4,37 4,32
Lärare grundskola senare år 595 3,71 4,63
Lärare gymnasium allmänna ämnen 549 2,26 2,42
Handläggare övergripande verksamhetsplanering 496 3,12 2,72

 

Sjukfrånvaron inom de största yrkesgrupperna hade stor påverkan på förskoleförvaltningens, stadsområdesförvaltningarnas och sociala resursförvaltningens totala sjukfrånvarovolym. Sju av de tio största yrkesgrupperna hade högre sjukfrånvarovolym 2013 jämfört med föregående år.

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning 2012 och 2013

%
2012 2013
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid 5,3 5,8
- varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro 41,4 35,6
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 5,8 6,3
Sjukfrånvaro för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män 3,9 4,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen –29 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 3,8 4,2
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 4,8 5,5
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år– i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid 6,5 6,8

 

Det är lagreglerat att årsredovisningen ska innehålla obligatorisk sjukfrånvaroredovisning utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag (inklusive visstidsanställda som är timavlönade, rehabiliteringsersättning och förebyggande sjukpenning, exklusive tjänstledighet). Av denna anledning skiljer sig ovan-stående siffror från tidigare redovisade uppgifter i kapitlet. Nyckeltalet långtidssjukfrånvaro över 60 dagar i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen minskade 2013 i jämförelse med föregående år.

Sjuklönekostnader

De totala sjuklönekostnaderna för 2013 uppgick till 164 miljoner kronor. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) var 146 miljoner, 89% av de totala sjuklönekostnaderna.

Till toppen