Personalredovisning 2013

I samband med att arbetsmiljöprocessen beslutades fattades det också beslut om en kommungemensam rutin för årlig uppföljning av systemet för SAM. Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Metod

Uppföljningen genomförs årligen i en planerad process i dialog i samverkansgrupperna på förvaltningarna och ska ingå som en del i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Representanterna i samverkansgrupperna får gemensamt ta ställning till påståenden i Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg om SAM.

Förvaltningarna gör därefter en helhetsbedömning av resultatet utifrån följande kategorisering:

  • Helt tillfredsställande – Uppföljningen har inte visat på behov av åtgärder
  • Tillfredsställande – Uppföljningen har endast visat på behov av mindre justeringar.
  • Inte tillfredsställande – Uppföljningen har visat på behov av åtgärder.

Vid val av Inte tillfredsställande eller Tillfredsställande har förvaltningarna även fått specificera inom vilka områden det funnits behov av åtgärder.

Resultat

Förvaltning
Helt tillfredsställande Tillfredsställande
Inte tillfredsställande
Fastighetskontoret x
Fritidsförvaltningen x
Förskoleförvaltningen x
Gatukontoret x
Grundskoleförvaltningen x
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen x
Kulturförvaltningen x
Miljöförvaltningen x
Serviceförvaltningen x
Sociala resursförvaltningen x
Stadsområdesförvaltning Innerstaden x
Stadsområdesförvaltning Norr x
Stadsområdesförvaltning Söder x
Stadsområdesförvaltning Väster x
Stadsområdesförvaltning Öster x
Stadsbyggnadskontoret x
Stadskontoret x

 

Av de 11 förvaltningar som svarat Tillfredsställande har man främst sett behov av mindre justeringar beträffande områdena Kunskaper och instruktioner samt Åtgärder, handlingsplan och kontroll. Ett par av dessa förvaltningar har även angett behov av mindre justeringar inom Samverkan, Policy och rutiner, Fördelning av uppgifter och kunskaper samt Undersökning och riskbedömning.

I de förvaltningar som har gjort helhetsbedömningen Inte tillfredsställande har man främst sett behov av åtgärder när det gäller områdena Policy och rutiner, Fördelning av uppgifter och kunskaper samt Åtgärder, handlingsplan och kontroll. Ett par av dessa förvaltningar har också sett behov av åtgärder avseende Kunskaper och instruktioner samt Undersökning och riskbedömning.

Sammantaget visar den årliga systemuppföljningen att:

  • de behov av åtgärder som respektive förvaltning identifierat vid den årliga uppföljningen har dokumenterats i handlingsplan och redovisats i nämnd
  • inga generella behov av åtgärder vad gäller systemet för SAM/arbetsmiljöprocessen har framkommit
  • vikten av fortsatt implementering av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att få fullt genomslag i verksamheterna
  • behov av kommunövergripande policys inom området (arbete pågår inom ramen för processgruppen för arbetsmiljö)
Till toppen