Personalredovisning 2013
“Här kan du följa hur vi utvecklar viktigaste resurs - medarbetare!”

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. I våra verksamheter arbetar över 21 000 medarbetare inom drygt 400 olika yrkes-områden.

Våra medarbetares engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Vi ska därför ha attraktiva arbetsplatser som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens inom olika verksamhetsområden.

Sammanfattning

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2013 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna! De olika områdena beskrivs i text och utifrån ett statistiskt material.

Den nya förvaltningsorganisationen som trädde ikraft 1 juni innebär att vissa jämförelser med tidigare år inte går att göra på förvaltningsnivå.

 • Antalet månadsanställda var 21 676, vilket var en ökning med 511 medarbetare.
 • Personalkostnaderna uppgick till cirka 9,6 miljarder kronor. Det utgjorde cirka 56% av Malmö stads kostnader år 2013.
 • Personalomsättningen för Malmö stad var under året 8,3%, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2012.
 • 3 816 lediga tjänster publicerades via Lediga tjänster.
 • Antalet ansökningar som kom in via Lediga tjänster var 124 057
 • Andelen medarbetare med heltidstjänstgöring var 82,3%, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2012.
 • Antalet chefer med personal- och verksamhetsansvar var 1 084.
 • 68,8% av cheferna hade 1–25 medarbetare.
 • 77,5% av medarbetarna var kvinnor, jämfört med 77,3% 2012.
 • Genomsnittsåldern för Malmö stads medarbetare var 44,3 år, vilket var oförändrat sedan 2012.
 • 2013-12-31 fanns det 6 618 medarbetare (30,6%) med utländsk bakgrund av de 21 676 månadsanställda. Det var en ökning från föregående år med 1,2 procentenheter.
 • Sjukfrånvaron motsvarade 5,54%, vilket var en ökning motsvarande 0,43 procentenheter i förhållande till föregående år. Under 2013 hade 33,3% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.
Stäng

Liselott Nilsson

HR-direktör

Med utgångspunkt i Malmö stads personalredovisning 2013 berättar Liselott bl.a. om ett år med en stor omorganisation som påverkade 18 000 medarbetare.


HR-direktören har ordet

Malmös befolkning fortsätter att öka vilket är en positiv utveckling. Det innebär också utmaningar för våra medarbetare i sina uppdrag att varje dag ge Malmöborna god service inom våra olika verksamhetsområden.

Läs mer

Mångfald

Mångfald är en personalidé i Malmö stad, eftersom mångfalden i personal-sammansättningen gör oss till en bättre arbetsgivare, som med hög kvalitet kan tillgodose efterfrågad samhällsservice till Malmöborna.

Läs mer

Frisknärvaro och sjukfrånvaro

En stor del av Malmö stads medarbetare är friska. Under 2013 hade 33,3% av våra medarbetare ingen sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron för 2013 motsvarade 5,54%

Läs mer

Malmö stads personalredovisning 2013

Filstrl: 874 kB

I personal-redovisningen följer vi upp Malmö stads strategiska personal-områden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Ladda ner

Lönebilaga 2013

Filstrl: 193 kB

Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Ladda ner

Till toppen