Årsredovisning 2013

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

I Malmö stads årsredovisning gör vi bokslut över kommunens ekonomi för föregående år och verksamheternas måluppfyllelse. Årsredovisningen handlar på så sätt om tid som har förflutit. Men jag skulle vilja påstå att den handlar lika mycket om kommande tid. För att kunna ta ut kursen mot framtiden behöver vi kunskap om hur resurserna används och vad som behöver förändras för att verksamheterna ska prestera bättre. År 2013 genomförde vi en sådan förändring i form av en stor omorganisation. Tio stadsdelar blev fem stadsområden och nya centrala nämnder infördes för de pedagogiska verksamheterna. I nästkommande årsredovisningar kommer vi att kunna följa resultatet.

Under de senaste decennierna har Malmö blivit mycket starkare och en fantastisk stad på många sätt. Under European Song Contest i maj 2013 riktade 170 miljoner människor sina blickar mot Malmö. Arrangemanget blev en succé, mycket tack vare Malmöbornas vänliga gästfrihet.  Förra året utsågs Malmö också till världens tredje grönaste stad, liksom världens fjärde mest innovativa stad. Det blev en fin avslutning för min företrädare Ilmar Reepalu som, fram till halvårsskiftet, ledde arbetet med Malmös omvandling.

Under 2013 ökade Malmös befolkning för 29:e året i rad. Vid årsskiftet var vi fler än 312 000 Malmöbor, vilket är en ökning med över 5000 personer jämfört med föregående år. Den snabba befolkningsökningen ställer stora krav på att den kommunala servicen byggs ut i motsvarande takt. Inte minst gäller det förskole- och skolutbyggnaden. I samband med omorganisationen riktade vi en resursförstärkning om 100 miljoner kronor per år till de pedagogiska verksamheterna och inledde ett omfattande utvecklingsarbete.

Malmö är en ung, modern och global stad. Hälften av alla Malmöbor är 36 år eller yngre. Nästan en tredjedel föddes i ett annat land än Sverige och har valt att flytta hit. Det säger sig självt att näringslivet i en sådan stad får en alldeles speciell prägel. Malmös näringsliv är internationellt, dynamiskt och innovativt. I höstas skrev medierna, efter att Apple köpt upp ännu ett Malmöföretag, att bolaget hittar sina ”nya svenska superstars” på Malmös företagsinkubator MINC. Läget i Öresundsregionen, som räknas som en av världens mest kreativa regioner, gör Malmö ännu starkare. Tillsammans med Köpenhamn presenterade vi i december en gemensam utredning om en Öresundsmetro som ska knyta städerna ännu närmare varandra och ge invånarna snabb tillgång till arbetsmarknaden på bägge sidor av sundet.

Arbetslösheten i Malmö ökade något under 2013. Vi såg samma trend även i resten av Skåne, men däremot har arbetslösheten i riket som helhet minskat under året. Det är oroväckande att arbetslösheten i Malmö fortfarande växer, liksom att skillnaderna i arbetslöshet mellan olika grupper är mycket stora. Men det finns några tydliga ljuspunkter: antalet varsel har minskat jämfört med föregående år och företagens syn på framtiden har blivit allt mer positiv.

I mars 2013 lämnade Malmökommissionen sin slutrapport. Den är avstampet för ett tydligare fokus på att stärka den sociala hållbarheten. Det handlar om att göra staden hel genom kloka sociala investeringar som lyfter Malmöborna. Det handlar också om att tänka igenom sociala effekter när vi gör fysiska investeringar. Ett bra exempel är det nya familjebadet i Hyllie där det första spadtaget togs i april. Badet blir en mötesplats för Malmöbor från hela staden. Under 2013 har vi också arbetat med projekt för att rusta upp miljonprogramsområdena och knyta stadens olika delar närmare varandra.

Ytterligare ett viktigt beslut som togs under året som jag vill lyfta fram är fastställandet av den nya Vård- och omsorgsplanen där grunden är att personer med funktionsnedsättning och äldre i Malmö ska känna stort inflytande och kunna påverka den hjälp de får.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till välfärdens proffs – Malmö stads medarbetare som ständigt hjälper till att förbättra verksamheterna genom sitt goda arbete, sitt mod att förändra, och sin förmåga att skapa positiva möten med Malmöborna.

Till toppen