Personalredovisning 2013

Mångfald

Jämställdhet och mångfald är en viktig del av personalarbetet inom Malmö stad. Begreppet mångfald har en vid mening utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.

Det finns även en mångfald av erfarenheter och kompetenser i de cirka 400 olika yrken som finns inom Malmö stads verksamhetsområden.

Mångfald är en personalidé i Malmö stad, eftersom mångfalden i personalsammansättningen gör oss till en bättre arbetsgivare, som med hög kvalitet kan tillgodose efterfrågad samhällsservice till Malmöborna.

Utländsk bakgrund

Malmö stad har som ett politiskt inriktningsmål att befolknings-sammansättningen ska återspeglas i personalsammansättningen. Verksamheterna arbetar därför aktivt för att rekrytera medarbetare med utländsk bakgrund.

Med begreppet utländsk bakgrund avses Statistiska Centralbyråns definition: en person som antingen är född i utlandet eller är född i Sverige av föräldrar som båda är födda i utlandet. Andelen medborgare med utländsk bakgrund i Malmö var 42%(2014-01-01).2013-12-31 fanns det 6 618 medarbetare (30,6 %) med utländsk bakgrund av de 21 676 månads-anställda. Det var en ökning från föregående år med 1,2 procentenheter.

Av de månadsanställda med utländsk bakgrund var 5 122 kvinnor och 1 496 män. Malmö stad hade totalt 1 084 chefer varav 14,3 % (154) med utländsk bakgrund. Det var en ökning från föregående år med 1,3 procentenheter. 109 av dessa chefer var kvinnor och 45 var män.

Andel månadsanställda medarbetare med utländsk bakgrund, respektive förvaltning

Förvaltning
Antal månads-
anställda
% Andel med
utländsk bakgrund
Fastighetskontoret 88 20,5
Fritidsförvaltningen 238 30,7
Förskoleförvaltningen 4306 37,5
Gatukontoret 250 13,6
Grundskoleförvaltningen 4433 26,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1594 21,2
Kulturförvaltningen 409 13,0
Miljöförvaltningen 155 20,1
Serviceförvaltningen 1441 30,7
Sociala resursförvaltningen 2530 24,2
Stadsområdesförvaltning Innerstaden 1498 34,2
Stadsområdesförvaltning Norr 976 37,8
Stadsområdesförvaltning Söder 1002 36,9
Stadsområdesförvaltning Väster 1595 37,3
Stadsområdesförvaltning Öster 763 42,7
Stadsbyggnadskontoret 210 19,6
Stadskontoret 267 14,7

 

Förvaltningar med högst andel medarbetare med utländsk bakgrund var SoF Öster (42,7%), SoF Norr (37,8%) och förskoleförvaltningen (37,5%). De tre förvaltningarna med lägst andel medarbetare med utländsk bakgrund var kulturförvaltningen (13,0%), gatukontoret (13,6%) och stadskontoret (14,7%).

Yrkesgrupper med mer än 20 medarbetare och med mer än 35% utländsk bakgrund

Yrkesgrupper Totalt antal
anställda
% Andel med
utländsk
bakgrund
Lokalvårdare/städare 325 71,1
Skolarbete annat * 34 61,8
Måltidspersonal mottagningskök 144 59,0
Lärar-, förskollärararbete annat ** 482 57,5
Måltidspersonal 250 50,4
Kock 199 48,2
Undersköterska äldreomsorg 2764 46,7
Badpersonal 40 45,0
Fritidsledare 132 44,7
Administratör ekonomi 40 42,5
Barnskötare 2168 42,2
Kulturarbete annat 24 41,7
Vårdbiträde äldreomsorg 761 42,3
Anläggningsarbete 46 39,1
Personlig assistent 128 38,3
Vaktmästare 228 38,2
Tekniker drift 24 37,5
Behandlingsassistent / socialpedagog 290 37,2
Instruktör / handledare 46 37,0
Ledning köks- och måltidsarbete 28 35,7

* skolvärd
** inkluderar bland annat modersmålslärare

Till de yrkesgrupper som hade störst andel medarbetare med utländsk bakgrund hör modersmålslärare. Dessa står för 33,4% av gruppen lärar-, förskollärararbete annat. Grundskoleförvaltningen ansvarar för stadens modersmålslärare.

Jämställdhet

Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Med jämställdhet i arbetslivet avses kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Kommunfullmäktige fattade i december beslut om en treårig kommungemensam plan för jämställd personalpolitik.

Av 21 676 månadsanställda var 16 795 kvinnor och 4 881 män. Andelen kvinnor ökade från 77,3% till 77,5%.

Nedanstående tabell visar fördelningen kvinnor/män i olika anställningsformer. Andelen kvinnor med tillsvidareanställning (77,9%) var något högre än andelen kvinnor bland månadanställda totalt (77,5%).

Jämställdhet -

Visa diagram
Anställningsform Antal medarbetare % kvinnor % män
Tillsvidare 19 030 77,9 22,1
Visstid 2 646 74,7 25,3

 

I de fem största yrkesgrupperna med totalt 8 858 medarbetare rådde en ojämn könsfördelning, 11,2% var män. Se tabell till höger, Jämställdhet.

För andel kvinnor och män inom kärnverksamheterna, se tabell till höger, Jämställdhet. ( statistiken, som omfattar 16 463 medarbetare, ingår sociala resursförvaltningen, stadsområdena och skolförvaltningarna. Den största kärnverksamheten är barn och ungdom.

Ålder - månadsanställda

Visa diagram

Ålder

Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 44,3 år, vilket var samma som föregående år. Kvinnornas medelålder var 44,3 år och männens var något högre med 44,4 år.

Antalet medarbetare var högst i åldersintervallet 40–49 år. Antalet kvinnor var högst i intervallet 50-59 år och antalet män var högst i intervallet 40-49 år. Se tabell till höger, Ålder.

Till toppen