Personalredovisning 2013

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Det handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.

Gemensamt arbetssätt för arbetsmiljö

Arbetsgivarutskottet fattade i april 2012 beslut om ett gemensamt arbetssätt (process) inom arbetsmiljöområdet. Under 2013 hade den partsgemensamma processgruppen flera möten i syfte att förtydliga och utveckla det gemensamma arbetssättet ytterligare.  Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för Hot och våld samt Kränkande särbehandling påbörjades och beräknas vara klart i början på 2014.

Utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan

Under hösten 2012 och våren 2013 pågick ett partsgemensamt arbete med att ta fram utbildningsplan och praktiska förberedelser inför uppstart av Malmö stads gemensamma utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan för chefer, skyddsombud samt fackliga representanter i samverkansgrupp. Utbildare i form av HR-konsulter och fackliga ombud rekryterades internt i organisationen utifrån en fastställd kravprofil.

För att bli certifierad som utbildare fick dessa genomgå en handledarutbildning samt tester av arbetsmiljökunskaper respektive metodik. Deltagare i processgruppen för arbetsmiljö har utarbetat utbildningsmaterial samt samordnat uppstart av utbildningen. I november 2013 var det premiär för utbildningen som kommer genomföras i sin helhet vid tio tillfällen per år och med totalt 300 platser.

Illustration av utbildningens innehåll

Samverkan

Malmö stads nya samverkansavtal trädde i kraft 1 januari 2013 och ersatte Samverkan Malmö stad från 1996. Förändringarna i avtalet återfinns framför allt i arbetsmiljö- och hälsofrågorna. Avtalet tydliggör att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske på alla nivåer via medarbetare i den dagliga verksamheten, arbetsplatsträffar och representativ samverkan till förvaltningsråden som är skyddskommitté.

Partsammansatta gruppen

Inom ramen för den partsammansatta gruppens (PSG) arbete togs kommungemensamma stöddokument och mallar fram för samverkansgrupper och arbetsplatsträffar, samt för samverkan vid upphandling.

Gemensam implementering av samverkan och arbetsmiljö

Implementeringen av det nya samverkansavtalet och arbetsmiljö-processen genomfördes som ett projekt med partsgemensamt projektledarskap under perioden juni 2012 till juni 2013. Projektet var uppbyggt i tre delar varav de två första delarna genomfördes under senare delen av 2012.

Första delen innebar att förvaltningsråden skulle göra en överenskommelse om lokal anpassning av sin samverkans-organisation och representation. Den andra delen i implementeringen omfattade utbildning av representanter i samverkansgrupp samt övriga chefer och skyddsombud. Syftet var att öka kunskaperna och medvetenheten om samverkan och dess betydelse för utveckling av verksamheterna samt att integrera arbetsmiljöarbetet i samverkan.

Den tredje delen i implementeringen genomfördes mellan januari och juni 2013 och innefattade framtagande av folder och e-learning till alla medarbetare för att ge dem kunskaper om sin roll i samverkan och arbetsmiljöarbetet.

Processen rehabilitera

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott beslutade i november 2009 om att Malmö stad ska ha ett gemensamt arbetssätt för rehabilitering, processen rehabilitera. Under 2013 hade processgruppen bland annat möten med fackliga företrädare från kommuncentral samverkan och förvaltningarnas kontaktpersoner inom rehabilitering i syfte att ha dialog kring processens olika delar samt att förtydliga och utveckla den ytterligare.

Social investeringsfond för personalhälsa

Under 2013 antog kommunfullmäktige riktlinjer för social investeringsfond kring personalhälsa, omfattande 10 mkr. Fonden ska användas för investeringar i förebyggande arbete som främjar personalhälsan och som samtidigt minskar risken för långtidssjukskrivningar samt fysisk och psykisk ohälsa för medarbetare i Malmö stad.

Till toppen