Personalredovisning 2013
“Chefsförsörjning innebär att ta till vara och stimulera intresset för ledarskap”

Chef- och ledarskap i Malmö stad

Av Malmö stads drygt 21 000 medarbetare är drygt 1 000 chefer och varje år rekryteras omkring 100 nya chefer.

Ledarcentrum, inom stadskontorets HR strategiska avdelning, genomför årligen, tillsammans med resurspersoner från andra förvaltningar, utvecklingsprogram och aktiviteter riktade till chefer.

Chefsförsörjning

Chefsförsörjning innebär att ta till vara och stimulera intresset för ledarskap, men även att kvalitetssäkra rekryteringen och utveckla chefer för ett hållbart ledarskap.

I maj avslutades den tionde omgången av utvecklingsprogrammet Framtida ledare med 43 deltagare (32 kvinnor och 11 män) från 20 förvaltningar. Av de 43 deltagarna kommer 35% från barn och ungdom, 19% från individ och familj, 19% från vård och omsorg, 7% från teknikområdet. Återstående 20% kommer från olika administrativa funktioner.

Under hösten genomfördes en ny urvalsprocess av förvaltningarna, inför den 11:e omgången av Framtida ledare. Ledarcentrum genomförde, som en inledande del av urvalsprocessen, två öppna informationsträffar. Intresset var stort och cirka 300 personer var närvarande vid dessa träffar. I december slutförde Ledarcentrum urvalsprocessen och 44 nya deltagare meddelades att de kommit med i programmet med start i januari 2014.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling handlar om att stärka och utveckla befintliga chefers personliga och professionella ledarskap i syfte att öka kvaliteten i verksamheten.

Under året genomfördes en introduktionsdag för nytillträdda chefer. Vid denna deltog 56 medarbetare, varav 41 kvinnor och 15 män. Här gavs information om stadens organisation, styr- och policydokument, ärende- och beslutsgång, arbetsgivarperspektiv, ekonomiska förutsättningar samt rollen som chef i en kommunikativ organisation.

Läs mer

I maj avslutades den tredje omgången av utvecklingsprogrammet Ledningsstrategier i vardagen, LIV med 24 deltagare. Programmet är ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne med målet att utveckla den strategiska kompetensen hos deltagarna. Malmö stad hade 17 deltagare, varav 15 kvinnor och 2 män.

I november startade den fjärde omgången av ovanstående program. Denna gång med 25 deltagare från Malmö stad, Region Skåne, Lunds kommun och Parkering Malmö. I detta program kommer 14 deltagare från Malmö stad, 12 kvinnor och 2 män. Programmet avslutas i maj 2014.

Under året genomfördes tre träffar, med 11 deltagare, för chefer i Malmö stad som var intresserade av att ha en mentor. 20 chefer engagerades under året som mentorer. Två uppföljningsträffar för adepter genomfördes, samt en träff för mentorer.

I ledarskapsprogrammen medverkar chefer/medarbetare i Malmö stad som interna handledare. För att skapa en gemensam grund och för att kvalitetssäkra handledarrollen i programmen, påbörjades under september en handledarutbildning med 16 deltagare. Utbildningen omfattar fem dagar fördelade över hösten 2013 och våren 2014.

Stäng

Ledarskapsdag

Den 21 november genomfördes den årliga Ledarskapsdagen för samtliga chefer i Malmö stad. Syftet med Ledarskapsdagen är att vara en mötesplats som inbjuder till inspiration och reflektion kring aktuella teman kopplat till ledarskap. Årets tema var framtid och förändring.

Ledartäthet

Antal medarbetare/chef -

Visa diagram

I Malmö stads strategier för friskare arbetsplatser framgår att Malmö stads chefer inte bör ha fler än 25 medarbetare. Diagrammet till höger, Antal medarbetare/chef, ger en bild för 2013.

68,8% av Malmö stads chefer hade 1-25 medarbetare, 9,6% hade 26-30 medarbetare, 14,7% hade 31-40 medarbetare och 6,9% hade fler än 40 medarbetare. Motsvarande siffror för 2012 var 71,5%, 11,2%, 11,3% respektive 6,1%.

Chef, ålderstruktur -

Visa diagram

35,3% av cheferna återfanns inom intervallet 50–59 år. 9 chefer, 0,8%, var under 30 år. 69% av Malmö stads chefer var kvinnor och 31% var män.

Medelåldern bland Malmö stads chefer var 50,7 år, för kvinnliga chefer 50,6 år och för manliga chefer 50,8 år.

Se diagram Chefer, åldersstruktur.

Av Malmö stads 1 084 chefer hade 14,3% (154) utländsk bakgrund. 109 av dessa var kvinnor och 45 män.

Till toppen