Personalredovisning 2013

Vi som arbetar i Malmö stad

Antal medarbetare

Den 31 december 2013 var 21 676 (77,5% kvinnor och 22,5% män) medarbetare månadsanställda i Malmö stad. Detta innebar en ökning med 511 medarbetare jämfört med föregående år. Ökningen berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av förskolan.

Antalet månadsanställda ökade med 511 medarbetare varav antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade med 462 och antalet medarbetare med tidsbegränsade anställningar ökade med 49.

Av medarbetarna var 19 030 tillsvidareanställda, vilket var 87,8% av de månadsanställda. År 2012 var motsvarande siffra 87,7%, vilket innebar att andelen tillsvidareanställda medarbetare ökade med 0,1 procentenhet.

Antal månadsanställda, olika anställningsformer samt komprimerad heltid december 2012 och 2013

Antal medarbetare 2012 2013 % förändring
Tillsvidareanställda 18 568 19 030 2,5
Visstidsanställda 2 597 2 646 1,9
Totalt antal månadsanställda 21 165
21 676
2,4
Komprimerad heltid 20 127 20 625 2,5

Med månadsanställd menas både tillsvidare- och visstidsanställda (vikarier, allmän visstidsanställning) med månadslön.

Antalet timavlönade medarbetare i genomsnitt per månad komprimerat till heltid var 1 187. Detta var en minskning med 99 jämfört med 2012.

Andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var i november 6,4 %, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma månad 2012.

Personalkostnaderna uppgick till cirka 9,6 miljarder kronor. Det utgjorde cirka 56% av Malmö stads kostnader år 2013.

Antal månadsanställda, respektive förvaltning, fördelning kvinnor/män, december 2013

Förvaltning
antal medarbetare % kvinnor
% män
Fastighetskontoret 88 56,8 43,2
Fritidsförvaltningen 238 34,5 65,5
Förskoleförvaltningen 4306 91,5 8,5
Gatukontoret 250 49,6 50,4
Grundskoleförvaltningen 4433 73,2 26,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1594 62,9 37,1
Kulturförvaltningen 409 61,9 38,1
Miljöförvaltningen 155 67,1 32,9
Serviceförvaltningen 1441 52,4 47,6
Sociala resursförvaltningen 2530 76,7 23,3
Stadsområdesförvaltning Innerstaden 1498 86,2 13,8
Stadsområdesförvaltning Norr 976 86,3 13,7
Stadsområdesförvaltning Söder 1002 88,9 11,1
Stadsområdesförvaltning Väster 1595 86,7 13,3
Stadsområdesförvaltning Öster 763 85,7 14,3
Stadsbyggnadskontoret 210 63,3 36,7
Stadskontoret 267 67,0 33,0

 

Efter organisationsförändringen som trädde i kraft 1 juli 2013 hade Malmö stad 17 förvaltningar. Störst antal medarbetare hade grundskoleförvaltningen (4433) följt av förskoleförvaltningen (4306).

Intern rörlighet

Intern rörlighet är ett mått på hur många tillsvidareanställda medarbetare som övergick till annan förvaltning under året. Den förändrade förvaltningsorganisationen från 1 juli 2013 innebar att en mycket stor del av medarbetarna fick en ny placering. Detta gör att det inte går att ta fram jämförbar statistik för helåret 2013.

Personalomsättning

Personalomsättningen för Malmö stad var under året 8,3%, vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2012. Personalomsättningen för kvinnor var 8,3%, för män 8,1%. Med personalomsättning på kommunnivå menas antalet tillsvidareanställda som har avslutat anställningen inom kommunen i förhållande till medeltal antal medarbetare inom kommunen under perioden januari–december 2013.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hade den högsta personalomsättningen (12,1%) följt av fritidsförvaltningen (9,8%). Den lägsta personalomsättningen hade fastighetskontoret (2,5%) följt av SoF Innerstaden (3,7%).

Med personalomsättning på förvaltningsnivå menas antalet tillsvidareanställda som har avslutat anställningen på förvaltningen i förhållande till medeltal antal medarbetare på förvaltningen under perioden januari–december 2013.

Personalomsättning, respektive förvaltning

Förvaltning
Personalomsättning %
Fastighetskontoret 2,5
Fritidsförvaltningen 9,8
Förskoleförvaltningen 5,6*
Gatukontoret 6,9
Grundskoleförvaltningen 7,0*
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 12,1
Kulturförvaltningen 5,7
Miljöförvaltningen 5,6
Serviceförvaltningen 7,8
Sociala resursförvaltningen 4,8*
Stadsområdesförvaltning Innerstaden 3,7*
Stadsområdesförvaltning Norr 5,6*
Stadsområdesförvaltning Söder 5,0*
Stadsområdesförvaltning Väster 4,8*
Stadsområdesförvaltning Öster 4,6*
Stadsbyggnadskontoret 8,4
Stadskontoret 7,2

Anmärkning: För förvaltningar markerade med * gäller personalomsättningen perioden juli-december 2013.

 


Till toppen