Personalredovisning 2013

Kommunfullmäktige har antagit fyra inriktningsmål inom personalområdet som syftar till att Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen
Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att öka servicen till Malmöborna. Vi ska därför sträva efter att öka rekryteringen av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk. Andelen medborgare i Malmö med utländsk bakgrund var 42% 2014-01-01. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund av de 21 676 månadsanställda uppgick till 6 618 medarbetare 2013-12-31 (30,6%). Det var en ökning från föregående år med 1,2 procentenheter. Läs mer under avsnitt Mångfald.

Alla medarbetare i Malmö stad ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad
Alla medarbetare ska kunna arbeta heltid eller få önskad tjänstgöringsgrad utifrån önskemål och verksamhetens behov. Genom att ge medarbetare möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad förbättras även förutsättningen för en jämnare könsfördelning. Antalet ofrivilligt deltidsanställda var vid årets slut 63 medarbetare. Detta var en ökning med 27 medarbetare jämfört med 2012. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid  /  Tjänstgöringsgrad.

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad
Lönekartläggning 2012, som baseras på cirka 150 arbetsvärderade yrken, fastställdes i juni 2013 av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. I analysen av lönekartläggningen konstateras att det inte finns några osakliga löneskillnader. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid  / Lönekartläggning.

Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar
Uppföljningen av 2013 har fokuserat på utvecklingen av antalet timavlönade medarbetare komprimerat till heltid samt andelen timavlönade timmar utförda av timavlönade medarbetare i relation till totala antalet arbetade timmar i Malmö stad.

Antalet timavlönade medarbetare i genomsnitt per månad komprimerat till heltid var 1 187. Detta var en minskning med 99 jämfört med 2012. Andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var i november 6,4 %, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma månad 2012. Läs mer under avsnitt Lön och arbetstid / Timavlönade

Till toppen