Personalredovisning 2013
“Våra medarbetares engagemang, kompetens & ansvar är viktigt för en verksamhet med hög kvalitet”

HR-direktören har ordet

Malmös befolkning fortsätter att öka vilket är en positiv utveckling. Det innebär också utmaningar för våra medarbetare i sina uppdrag att varje dag ge Malmöborna god service inom våra olika verksamhetsområden som till exempel skola, miljö, vård och omsorg, stadsplanering, trafik och kultur.

Våra medarbetares engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet. Vi ska därför ha attraktiva arbetsplatser som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens inom olika verksamhetsområden. Vi är därför glada över att 2013 fått priset som Bästa employer branding kommun mot young professionals, av Universum. Under året lanserades även Facebooksidan Jobba i Malmö stad, en ny plattform som innebär en utveckling av vårt employer branding- och rekryteringsarbete.

Den 1 juli fick Malmö stad en ny organisation som främst berörde verksamheter inom förskola/skola, vård och omsorg samt individ och familj. Med förändringen finns förväntningar på en skola med hög måluppfyllelse samt utveckling av den sociala hållbarheten, vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Förändringen omfattade totalt cirka 18 000 medarbetare, varav medarbetare framför allt i administrativa och samordnande funktioner blev direkt berörda genom byte av arbetsuppgifter, arbetsplats eller chef.

Malmö stads nya samverkansavtal trädde i kraft 1 januari 2013 och ersatte Samverkan Malmö stad från 1996. Avtalet speglar ett gemensamt synsätt på samverkan och hur en väl fungerande verksamhet förenas med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Avtalet tydliggör också det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer i verksamheten. En kommungemensam utbildning för chefer, skyddsombud samt fackliga representanter med syfte att ge en grundläggande kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet etablerades under året. Samverkansavtalet har implementerats samtidigt med att organisationen förändrats vilket varit både en utmaning och en styrka.

Löneöversynen för 2013 genomfördes i ett snabbt och effektivt tempo på grund av förändringen i organisationen. Den centrala avtalsrörelsen var klar först i april och tack vare ett mycket gott samarbete mellan förvaltningarna och de fackliga organisationerna kunde löneöversynen genomföras under våren. De gemensamma insatserna gjorde det möjligt att betala de nya lönerna för alla medarbetare i juni och därigenom kunde förberedelserna för löneöversyn 2014 starta enligt plan under hösten och ge bra förutsättningar för kommande löneöversyn.

 


Liselott Nilsson
HR-direktör

Till toppen