Årsredovisning 2013
“Ett år präglat av förändringar”

Sammanfattning

Under året genomfördes den största omorganisationen av kommunens nämnder och verksamheter sedan stadsdelsreformen 1996. Den 1 juli övertog åtta nya nämnder – en förskolenämnd, en grundskolenämnd, en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och fem stadsområdesnämnder – ansvaret från tio stadsdelar och utbildningsnämnd. Ett intensivt arbete har därefter bedrivits för att bygga upp organisationen i de nya nämnderna.

För berörda nämnder har året präglats av ett intensivt arbete med att avveckla den tidigare organisationen och att bygga upp organisation och arbetsprocesser i de nya nämnderna.

Förändringen omfattade cirka 18 000 medarbetare, varav 350 medarbetare i förvaltningsövergripande funktioner blev direkt berörda genom byte av arbetsuppgifter, arbetsplats eller chef.

Ekonomi

Av bokslutet framgår att kommunen under år 2013 har uppfyllt det lagstadgade balanskravet och kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Detta beror främst på återbetalda avtalsförsäkringar och att avsatta reserver för omställningsarbetet inför ny organisation inte behövdes ianspråktas i den omfattning som budgeterades.

De största budgetavvikelserna i verksamheterna tidigare uppmärksammats i delårsrapporter och föregående års årsredovisningar. I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelat kommunbidrag nämligen ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans med beslut från Försäkringskassan och statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter uppgick under året till sammanlagt 213 Mkr.

År 2013 var det första året då exploateringsvinster budgeterades för att finansiera verksamheten. Tidigare år har sådana vinster ej budgeterats. Under året uppgick vinsterna till 101 Mkr vilket var 74 Mkr lägre än budget.

Verksamheten

Inom pedagogisk verksamhet har kvalitets- och likvärdighetsfrågor har haft fortsatt fokus och ett stort antal utvecklingsinsatser har fortsatt under året såsom språkutvecklande insatser, systematiskt kvalitetsarbete, genuspedagogik mm. Nya modeller för fördelning av bidrag till förskolor och grundskolor har också tagits fram med syftet att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet.

Det genomsnittliga antalet barn i förskola ökade under året med 800 och antalet elever i grundskola ökade med 900 jämfört med föregående. Detta är för förskoleverksamheten en något lägre ökningstakt och för grundskoleverksamheten en högre ökningstakt jämfört med 2012. Andelen barn i fritidshem fortsätter att öka och under året hade 61 % av barnen i åldrarna 6-12 år plats i fritidshem. Efterfrågan varierar dock kraftigt i olika delar av staden.

Det totala antalet Malmöungdomar i gymnasieskola minskade med cirka 300 mellan 2012 och 2013. Minskningen skedde i de kommunala gymnasieskolorna.

Totalt färdigställdes cirka 900 nya förskoleplatser under året. Ett stort antal platser avvecklades dock av olika skäl vilket slutligen resulterade i en nettoutbyggnad med 365 platser.

Malmös elever i årskurs 9 har meritvärden som ligger betydligt lägre än riket. Skillnaderna har dock minskat något sedan år 2010. Även för andel elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen har skillnaderna minskat något jämfört med riket. En försvagning av resultaten har skett inom gymnasieskolan.

Liksom tidigare år ökar kostnaderna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning även under 2013. De totala nettokostnaderna för hela vård- och omsorgsområdet uppgår för helåret 2013 till 3 662 Mkr, vilket är en ökning i förhållande till 2012 med 5,1 %.

Kostnaderna för boende för hemlösa uppgick till 185 Mkr, en ökning med 7 % jämfört med 2012. Detta kan jämföras med årliga ökningar på i genomsnitt 14 % den senaste femårsperioden.

Fler hushåll mottog ekonomiskt bistånd och den genomsnittliga bidragstiden var längre jämfört med 2012. Den totala kostnaden blev 913 Mkr, vilket var en ökning med 5 %.

Under året genomfördes insatser för att säkra den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen framförallt inom verksamheterna förskola, skola samt vård och omsorg.

I de fall statistiska uppgifter i årsredovisningen kan redovisas könsuppdelad och där det är relevant görs detta. Det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att ange relevant statistik uppdelad på kön.

Till toppen