Personalredovisning 2013

Lön och arbetstid

Lönepolitik i Malmö stad

I Malmö stad utgår den individuella lönesättningen från kända och förankrade kriterier, som är kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. Grunden för lönesättning är det ansvar och den svårighetsgrad som yrket innehåller samt medarbetarens kompetens och prestation.

Chefen ansvarar för att i dialog med medarbetaren konkretisera uppdraget och följa upp resultatet. Medarbetaren ska ta initiativ till att utvecklas i sitt arbete och bidra till verksamhetens utveckling. Lönespridning är viktig för att kunna rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Lönekartläggning

Ett av Malmö stads politiska inriktningsmål är ”Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad.” Som målindikator har satts ”Löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken ska minska jämfört med föregående år.

Läs mer

Som komplement till Övergripande planen för jämställdhets-arbete finns ett avsnitt benämnt Handlingsplan för jämställda löner. Där anges mål, åtgärder och förslag till handlingsvägar för att motverka uppkomsten av osakliga löneskillnader. För att kunna göra en jämförelse av olika arbeten tillämpar Malmö stad arbetsvärdering med BAS-systemet. Det är ett verktyg för att fastställa vilka befattningar som värderas likvärdiga utifrån svårighetsgrad även om arbetsinnehållet kan vara olika. Enskilda medarbetare bedöms inte inom ramen för arbetsvärdering. Faktorerna som värderas är:

  • kunnande
  • problemlösning
  • ansvar
  • arbetsförhållanden

Lönekartläggning 2012 fastställdes i juni 2013 av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. I analysen av lönekartläggningen konstateras att det inte finns några osakliga löneskillnader. Däremot finns det lönestrukturella skillnader mellan kvinnligt och manligt dominerade yrken som kräver ett fortsatt fokus i lönebildningsarbetet.

Stäng

Lönestatistik för Malmö stad

I bilagan Malmö stads lönestatistik 2013 redovisas löner för olika yrkesgrupper uppdelat på kvinnor, män och totalt.

Lönebilaga 2013 Malmö stad

Tjänstgöringsgrad -

Visa diagram

Tjänstgöringsgrad

Alla tillsvidareanställda i Malmö stad ska ges möjlighet att arbeta önskad tjänstgöringsgrad utifrån önskemål och verksamhetens behov. Förvaltningarna arbetar på olika sätt för att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. I Malmö stad finns lokala ramavtal för arbetstidsmodeller som kan underlätta och medverka till att medarbetare ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad. Läs mer under Alternativa arbetstidsmodeller.

I december 2013 hade Malmö stad 17 827 heltidsanställda medarbetare (82,3%), vilket var en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2012. Se diagram till höger, Tjänstgöringsgrad

Andelen heltidsanställda kvinnor ökade från 80,5% (2012) till 80,7%. Andelen heltidsanställda män minskade från 87,6% (2012) till 87,4%.  Siffrorna avseende tjänstgöringsgrad baseras på månadsanställda medarbetares grundanställning.

Andel och antal deltidsanställda, kvinnor och män, respektive förvaltning

Förvaltning
% Andel deltids-
anställda
Antal deltids-
anställda kvinnor
Antal deltids-
anställda män
Fastighetskontoret 0 0 0
Fritidsförvaltningen 5,9 6 8
Förskoleförvaltningen 7,6 307 19
Gatukontoret 2,4 2 4
Grundskoleförvaltningen 11,3 397 105
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 14,6 156 77
Kulturförvaltningen 16,6 38 30
Miljöförvaltningen 4,5 3 4
Serviceförvaltningen 14,2 182 23
Sociala resursförvaltningen 30,6 617 156
Stadsområdesförvaltning Innerstaden 27,9 367 51
Stadsområdesförvaltning Norr 29,8 256 35
Stadsområdesförvaltning Söder 19,7 181 16
Stadsområdesförvaltning Väster 39,1 554 70
Stadsområdesförvaltning Öster 27,0 192 14
Stadsbyggnadskontoret 3,3 3 4
Stadskontoret 2,2 6 0

 

Fastighetskontoret, gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadskontoret hade mindre än 5% deltidsanställda medarbetare 2013.

Önskad tjänstgöringsgrad

I maj 2007 antogs nuvarande riktlinjer för önskad tjänstgöringsgrad med syftet att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda. Ofrivilligt deltidsanställd är tillsvidareanställd medarbetare med deltids-anställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats på förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet.

Antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare, per den 31 december 2013, respektive förvaltning

Förvaltning
Kvinnor
Män Totalt
Fastighetskontoret 0 0 0
Fritidsförvaltningen 0 0 0
Förskoleförvaltningen 2 0 0
Gatukontoret 0 0 0
Grundskoleförvaltningen 1 0 1
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 1 2
Kulturförvaltningen 1 0 1
Miljöförvaltningen 0 0 0
Serviceförvaltningen 1 0 1
Sociala resursförvaltningen 1 1 2
Stadsområdesförvaltning Innerstaden 1 0 1
Stadsområdesförvaltning Norr 21 2 23
Stadsområdesförvaltning Söder 5 0 5
Stadsområdesförvaltning Väster 19 1 20
Stadsområdesförvaltning Öster 4 1 5
Stadsbyggnadskontoret 0 0 0
Stadskontoret 0 0 0
Totalt 57 6 63

 

Antalet ofrivilligt deltidsanställda var vid årets slut 63 medarbetare (57 kvinnor och 6 män), vilket var högre än 2012 då antalet motsvarade 36 medarbetare.

Antalet medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än 6 månader var 8 medarbetare (8 kvinnor och 0 män), vilket var färre än 2012 då det var 11 medarbetare (8 kvinnor och 3 män).

Antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare 31 december, respektive år och verksamhetsområde

Vård och omsorg Barn och ungdom Individ och familj Övrigt
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
Kvinnor 13 51 8 2 0 0 7 4
Män 4 5 2 1 0 0 2 0

 

Ökningen av antalet ofrivilligt deltidsanställda var inom verksamheten vård och omsorg. Inom övriga verksamheter minskade antalet ofrivilligt deltidsanställda.

Timavlönade

Ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål är att andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.

Uppföljning av målet utifrån målformuleringen fordrar kontakt med alla timavlönade medarbetare, vilket gjordes 2012 i form av enkät vid två tillfällen. Det framkom att resultatet inte kunde kvalitetssäkras, dels på grund av låg svarsfrekvens (28 %), dels på grund av att gruppen timavlönade medarbetare kontinuerligt förändras under året.

Mot bakgrund av ovanstående saknas underlag för att bedöma måluppföljningen 2013. Uppföljningen fokuserade istället på utvecklingen av antalet timavlönade medarbetare komprimerat till heltid samt andelen timavlönade timmar utförda av timavlönade medarbetare i relation till totala antalet arbetade timmar i Malmö stad.

Antalet timavlönade medarbetare i genomsnitt per månad komprimerat till heltid var 1 187. Detta var en minskning med 99 jämfört med 2012.

Andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var i november 6,4 %, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma månad 2012.

Förvaltningarna arbetade med olika åtgärder för att minska andelen timavlönade medarbetare, bland annat olika bemannings- och arbetstidsmodeller och samordning kring korttidsbemanning.

Den organisationsförändring som genomfördes 2013 i Malmö stad förväntas ge de nya förvaltningarna ökade möjligheter till samordning och effektivitet i arbetet.

Alternativa arbetstidsmodeller

Genom åren har Malmö stad tecknat lokala kollektivavtal i form av ramavtal avseende de alternativa arbetstidsmodellerna flex, önskeschema och tidbank.

Beslut om införande av arbetstidsmodeller hanteras i respektive förvaltning inom tecknade ramavtal. Det finns också möjlighet att, via partssammansatta arbetstidsgruppen, ansöka om och efter eventuellt beslut prova andra alternativa arbetstidsmodeller utanför tecknade ramavtal i projektform.

Till toppen