Personalredovisning 2013

Malmö stad rekryterar och utvecklar

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning innebär att Malmö stad arbetar för att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Detta kräver fokus på både personalförsörjning och kompetensutveckling, två strategiskt viktiga delar inom HR i syfte att ge stöd åt verksamheternas arbete för måluppfyllelse.

Under året gjordes insatser bland annat inom vård och omsorg samt barn och ungdom där en ny strategi för kompetensförsörjning förskola beslutades i februari.

Malmö stads varumärke som arbetsgivare

Malmö stad arbetar på olika nivåer med sitt arbetsgivarvarumärke (employer branding). Det handlar om att synliggöra verksamheter och skapa intresse för organisationen. Under 2013 lanserades Facebooksidan Jobba i Malmö stad. På sidan annonseras jobb tre dagar i veckan där tonen i annonserna ska vara enkel, varm och livlig. Syftet med sidan förutom att få kompetenta sökande till de utvalda jobben är att visa upp den mångfald av olika yrken som finns i kommunen. Facebooksidan är en långsiktig satsning.

Malmö stad erhöll pris för bästa employer branding kommun 2013 mot Young Professionals. Motiveringen var: ” Denna kommun arbetar på ett dynamiskt, utmanande och kreativt sätt för att bygga ett starkt employer brand. Mångfald, ledarskap och nya initiativ är ord som beskriver kommunen som arbetsgivare. Genom att utgå från sina värderingar och sina invånare har man skapat framtidens arbetsplats för både nuvarande och potentiella medarbetare.”

Malmö stad syntes även i samband med:

  • Saco-mässan
  • Yrkes-SM på MalmöMässan
  • Career Days på Malmö Arena
  • arbetsmarknadsdagar på Malmö högskola och Lunds universitet
  • presentation av Malmö stad i kataloger som gick ut till grundskolor och gymnasier
  • nationella attitydundersökningar till studenter och unga akademiker om attraktiva arbetsgivare, inklusive annonsartiklar som presenterade Malmö stad i bilagor i dagspress

Utöver ovanstående aktiviteter finns det även verksamheter inom Malmö stad som syftar till att visa upp stadens verksamheter för unga Malmöbor. Bland annat Ung i Sommar, som är gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens sommarpraktik för ungdomar mellan 16 och 19 år. Under 2013 var 2 434 ungdomar ute i fyra veckors praktik.

Rekryteringsläget

Malmö stads gemensamma arbetssätt (process) för rekrytering beslutades av arbetsgivarutskottet i april 2012. Processen handlar om att kvalitetssäkra rekryteringen och att säkerställa icke diskriminerande strukturer beträffande mångfald och jämställdhet. Under 2013 uppdaterades processen och arbetsgången kring annonseringsvägar vidareutvecklades.

2013 minskade antalet utannonserade tjänster jämfört med 2012. Antalet tillsvidaretjänster ökade något jämfört med 2012:

År Totalt antal
annonserade tjänster
Varav tillsvidare-
anställningar
Totalt antal
ansökningar
2010 2 763 1 554 87 296
2011 3 623 2 101 103 465
2012 4 056 2 056 119 953
2013 3 816 2 138 124 057

 

Under 2013 rekryterades 1 907 medarbetare till tillsvidare-anställningar. Främst rekryterades medarbetare till verksamheter inom barn och ungdom (792), vård och omsorg (581) samt individ och familj (194).

Nyrekrytering - tillsvidareanställda

Visa diagram

Se diagram Nyrekrytering – tillsvidareanställda.

Nyrekryteringen av tillsvidareanställda var högst i åldersgruppen 30-39 år och motsvarade 34,2% av det totala antalet. Totala andelen män som nyrekryterades till tillsvidareanställningar var 23%, vilket var något högre än andelen män inom gruppen tillsvidareanställda, totalt 22,1%. Med nyrekrytering av tillsvidareanställda menas medarbetare som är nya på förvaltningen eller haft vikariat/projekt inom Malmö stad innan tillsvidareanställningen.

Omställning och omstrukturering

I början av året fanns 25 medarbetare tillgängliga för ny placering. I juni ökade antalet till 92, varav 48 inom utbildningsförvaltningen. I december var 23 medarbetare tillgängliga för ny placering, varav 14 inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

2013 års omstruktureringsanslag uppgick till 79 miljoner kronor varav 50 miljoner var avsatta för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Omstruktureringsanslaget gav nämnder en möjlighet att vid strukturella förändringar ansöka om medel för att finansiera övergångskostnader, exempelvis lokalkostnader. Med övergångskostnader vid omställning menas att utöver lönekostnader kan även kostnader för utbildning eller annan kompetensutveckling ingå. Omstruktureringsanslaget kan dessutom finansiera insatser för att medarbetare ska få möjlighet att pröva ett nytt yrke.

Under 2013 skedde bland annat följande större förändringar som medförde omställningskostnader som skulle belasta omstruktureringsanslaget:

  • Omorganiseringen av stadsdelsförvaltningarna och sociala resursförvaltningen samt bildandet av grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen
  • Nedläggning, förändring och sammanslagning av gymnasieskolor på grund av minskat elevunderlag beroende på demografiska skäl och på konkurrens från fristående gymnasier. Utbildningsnämnden tilldelades 6 miljoner kronor.
De beslutade medlen fördelade sig enligt:
Lönekostnad 148 500
Avgångsvederlag 5 509 000
Särskild avtalspension 1 549 672
Omställningsstöd 34 166 328
Lokalkostnader 16 983 500
Summa 58 357 000

 

Pensionsavgångar

Pensionsavgångar -

Visa diagram

Under 2013 avgick 317 medarbetare som hade uppnått pensionsålder, vilket motsvarade 1,7% av de tillsvidareanställda medarbetarna.

Se diagram Pensionsavgångar.

Under den kommande tioårsperioden beräknas 3 893 tillsvidare-anställda medarbetare (2 974 kvinnor och 919 män) att avgå med ålderspension beräknat på 67 år. Det motsvarar 20,5% av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare. Det årliga antalet pensionsavgångar är svårbedömt, då den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61–67 år.

Till toppen