Miljöredovisning 2013

Upphandlingar med hållbarhetskriterier kan i längden ge effekter som exempelvis stimulerar lägre priser på miljövänliga produkter, utfasning av farliga ämnen, bättre hälsa och miljö, ekonomisk utveckling och tekniska innovationer. Den miljöanpassade upphandlingen är också viktig för att säkerställa en hantering av våra gemensamma skattemedel utifrån ett hållbarhets- och livscykelperspektiv. Etiska villkor i upphandlingar och användning av uppförandekod bidrar till bättre arbetsförhållanden för arbetskraft som producerar de varor kommunen köper in. Den offentliga upphandlingen har genom sin köpkraft goda möjligheter att påverka marknaden. Genom att ställa krav som syftar till att förbättra hälsan, miljön och mänskliga rättigheter i arbetslivet vid produktion bidrar det till en positiv utveckling.

Pågående insatser

Under 2013 fick Malmö stad utmärkelsen ”Årets hållbara projekt” vid CIO Awards för sin satsning på hållbara IT-upphandlingar inom Green Digital City. Det handlar om hållbar IT-användning socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vid upphandlingar ställs krav både på att produkterna är smarta när de tillverkas, till exempel bra materialval samt att de är lätta att plocka isär när de ska återvinnas. Dessutom ska de ha bra kvalitet så de håller länge. Genom hållbara IT-avtal beräknas Malmö stads kostnader minska med 20 miljoner kronor under en fyraårsperiod. Det innebär också vinster i form av minskad miljöpåverkan och att respekten för mänskliga rättigheter i IT-produktionen stärks.

Under 2013 har Malmö stad genomfört ett pilotprojekt som syftar till att öka sysselsättningen för långtidsarbetslösa samt motverka svart arbetskraft i fem utvalda upphandlingar inom bygg- och anläggningsentreprenad. Villkoren innebär att entreprenören måste ta in ett specificerat antal långtidsarbetslösa under minst sex månader av entreprenadens längd. Utöver det ställs krav utifrån den så kallade Vita jobb-modellen, som reglerar en miniminivå för sociala villkor.

Utmaningar och idéer för kommande mandatperiod

Malmö stads upphandling behöver ses över på ett strategiskt plan så att den stämmer överens med stadens behov och i praktiken underlättar för verksamheterna att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Ett område som är viktigt att fokusera på är kemikalier, där det förutom tydliga riktlinjer även behövs ökade resurser och kompetens för att kunna ställa rätt krav.

Fler innovativa metoder för hållbar upphandling kan testas, till exempel att bjuda in potentiella leverantörer till en mässa i god tid innan upphandling, för att inleda dialog om behov och hållbarhet och ge dem chans att förbättra sitt sortiment innan det är dags för upphandling.

Till toppen