Miljöredovisning 2013

Ungefär 30 procent av de samlade koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transportsektorn. I Europa genereras hela 40 procent av vägtrafikens koldioxidutsläpp från stadstrafiken. Detta visar på behovet av förändringar inom transportsektorn som ger betydande minskningar av koldioxidutsläpp. Åtgärder kommer att krävas med avseende på såväl teknik och styrmedel, som planering och beteendepåverkan. Transportsystemet förbrukar stora mängder resurser i form av energi, olja och metaller. Tranportsystemets beroende av fossila resurser är idag närmast total.

Malmö stads interna transporter

Även om Malmö stads interna transporter står för en liten del av Malmös totala koldioxidutsläpp har transportsektorn i sin helhet stor potential att ställa om då utsläppen från transportsektorn idag är beroende av fossila bränslen. Därför är det viktigt att vi som stad visar vägen och är en förebild i dessa frågor.

Malmö stads fordonsflotta består av 87 procent miljöfordon varav 62 procent är gas- och elfordon (oktober 2013). Detta innebär att vi är på god väg att nå målen enligt Malmö stads miljöbilsstrategi som prioriterar el-, gas- och vätgasfordon. Malmö stads första vätgasbil levereras i början av 2014.

Under året har Malmö stad tillsammans med P-Malmö och Fojab Arkitekter infört en solcellsparkering för elbilar på parkeringen vid Scaniabadet. Anläggningen demonstrerar laddning av elbilar med förnybar energi. Solenergin som produceras beräknas räcka till 2000 elbilsmil.

För att ytterligare minska utsläppen från Malmö stads transporter krävs en effektivare användning av våra fordon, exempelvis att fler fordon ingår i bilpooler och att gasfordonen övergår till att tankas med 100 procent biogas.

Transporter i Malmö som geografiskt område

Utmaningen att ställa om fordonsflottan i hela geografiska området Malmö blir extra tydlig när vi tittar på fördelningen av personbilar i Malmö i slutet av 2012. Totalt fanns då 108 315 personbilar registrerade, av dessa var endast 18 elbilar och 1167 gasbilar. Till detta hör också att gasen som tankas i Malmö innehåller både biogas och fossilgas. Räknar vi in kompenseringen genom certifikat där man investerar i biogas i till exempel Tyskland är gasmixen ungefär 50 procent biogas och 50 procent fossil naturgas. Om vi i stället enbart vill räkna in den biogas som faktiskt leds in i gasnätet i Malmö, innehåller gasmixen 0,3 procent biogas och 99,7 procent naturgas. Detta betyder att det är av stor vikt att verka för en ökad produktion av biogas för att minska beroendet av fossila drivmedel. Dialog har inletts med drivmedels- och energibolag för att utreda möjligheterna till att driva fordonsflottan på fossilfria bränslen.

Bidrag till trafikarbetet -

Visa diagram

För att komma tillrätta med den negativa påverkan som transporterna innebär i form av utsläpp, buller och ytanspråk är det viktigt att man i staden tar ett steg framåt i utvecklingen av transportsystemet. Den bästa transporten är den som aldrig görs och därför måste man börja titta på transportsystemet i ett större perspektiv. Vilka transporter kan vi slippa och när transporterna verkligen är nödvändiga, hur ska dessa ske? I staden måste transporterna ske med yt- och energieffektiva fordon. Transporterna måste också ske på ställen där det kan anses lämpligt, vilket innebär att transporter med motorfordon måste minimeras vid t ex förskolor och skolor för att förbättra förutsättningarna för en bra skolmiljö. Malmö är bra på cykelfrågor, men dessa kan lyftas ytterligare för att utnyttja den fulla potentialen, dels som transportmedel, men också synergieffekter som integration, rekreation och som en tillväxtskapande sektor. Kollektivtrafiken måste också bli bättre, med tystare och effektivare fordon som måste introduceras i högre takt och skala än i dag.

Bidrag till ljudnivån -

Visa diagram

För att Malmö ska kunna klara sina klimat- och miljömål till 2030 behöver vi utveckla vårt sätt att hantera transporterna i staden. Vi måste ställa om befintliga transporter till fossilfria drivmedel och samtidigt minska transportbehovet. Under 2013 har ett tätt samarbete mellan miljöförvaltningen och gatukontoret påbörjats, som ska stärkas ytterligare under 2014 där speciellt godstrafik-, cykel-, mobility management- och kollektivtrafikfrågor är i fokus.

De tunga transporterna har stor påverkan på utsläppen i Malmö och det finns en stor potential för förbättring. Som ett exempel står den tunga trafiken (exklusive bussar) för en ganska liten del av den totala trafikmängden längs Amiralsgatan. Dock står de för hela 25 procent av utsläppen av NOx och 33 procent av den totala bullernivån. Räknar vi även med stads- och regionbussar står den tunga trafiken för över 50 procent av utsläppen. Genom att arbeta inom området tunga transporter kan vi nå stor effekt i arbetet med att förverkliga Malmös miljömål.

Fordonssammansättning -

Visa diagram

Under 2013 har ett arbete påbörjats för att samlasta kommunens leveranser i de centrala delarna av Malmö. I detta arbete har man som ambition att leveranserna ut till slutadressen ska ske med utsläppsfria fordon som cykel eller ellastbil. Under 2014 kommer detta att testas praktiskt. Malmö stad ska också titta på hur man kan få in privata aktörer i denna process.

Till toppen