Miljöredovisning 2013

Till år 2020 ska Malmö stads organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi. För att kunna nå målen måste staden satsa på åtgärder för ökad produktion av flera olika förnybara energislag.

Vindkraft

Etablering av vindkraftverk är en mycket viktig komponent för att nå båda målen. Under 2013 har arbetet med att nå 2020-målet löpt väl. Stadsfastigheter har genomfört åtgärder för kommunägd vindkraft, både vad gäller verk på annan ort och inom kommunens gränser.

För 2030-målet har vissa framsteg gjorts i form av icke-kommunägd produktion av vindkraft avsedd för klimatkontraktsområdet i Hyllie. Dagens arbete är långt ifrån tillräckligt och betydligt fler och större insatser måste göras. Eftersom etablering av vindkraft ofta är en tidskrävande process bör fokus läggas på att nå 2030-målet redan från och med 2014.

För att underlätta för vindkraftsproduktion är det viktigt att förutsättningarna för etablering är tydliga. I förslaget till ny översiktsplan är ett antal områden utpekade som prioriterade eller lämpliga för vindkraft: Norra hamnen, Sjollen samt områdena söder och öster om Yttre ringvägen.

I Norra hamnen pågår detaljplanearbete, där vindkraft är en beståndsdel. Resultatet kan få stor betydelse för övrigt vindkraftsarbete i kommunen. Malmö kan komma att äga vindkraft i området, och en privat aktör har redan installerat ett eget verk.

Samarbetet med Köpenhamn om gemensam etablering av vindkraft vid Sjollen har fortlöpt hela året, med understöd av både Köpenhamns och Malmös stadsdirektörer. Denna etablering är viktig för såväl Malmös som Köpenhamns möjlighet att uppnå sina energi- och klimatmål. En dansk-svensk etablering i Öresund skulle dessutom bli en föregångare som regionalt och nationsöverskridande landmärke. Initiativet är inne i en kritisk fas där energibolagen under 2014 väntas fatta avgörande beslut om en eventuell etablering. Kommunernas uttalade stöd och aktiva engagemang är nödvändigt för ett sådant beslut.

Biogas

Arbetet med biogas har varit intensivt under 2013, med mycket fokus på den storskaliga insamlingen av matavfall från hushåll som påbörjats i Malmö under året. Under rubriken ”Tack för maten!” har Malmö stad tillsammans med VA Syd arbetat med att informera om nyttan med matavfallsinsamling och möjligheterna att göra biogas av matavfall.

En del av biogasarbetet har handlat om att göra beräkningar av biogaspotentialen i Malmö och vilka konkreta möjligheter som finns till ökad produktion av biogas. Utveckling och prövning av nya biogasanläggningar har under året gjorts av både Sysav och företaget CarlF och Malmö stad har på olika sett varit delaktiga i arbetet. Genom information och annat stöd har miljöförvaltningen verkat för etablering av fler biogasfordon, något som resulterat i att flera malmöföretag har ersatt fossildrivna, tunga lastbilar med bilar som drivs av flytande gas. Eon har under året etablerat en särskild tankstation för biogas.

En avgörande förutsättning för att klara Malmö stads uppsatta klimatmål är att staden ska kunna förses med lokalt producerad förnybar energi till 2030. Därför arbetar Malmö stad aktivt med att möjliggöra etablering av en storskalig anläggning för produktion av biogas (biometan) genom termisk förgasning i Norra hamnen. Detta är en mycket stor investering för Eon, som på sitt håll utreder möjligheterna. Det kommer att krävas goda förutsättningar – både marknadsmässigt och etableringsmässigt – för att anläggningen i Norra hamnen ska bli verklighet.

Vätgas

Malmö stad och Region Skåne har under 2013 samarbetat för att möjliggöra tankning av vätgasfordon. Under året har en vätgastankstation upphandlats, den kommer att placeras i Sege park. Malmö stad har även köpt in en vätgasbil med bränsleceller som levereras i början av 2014. Detta är ett första steg för att introducera och marknadsföra en ny teknik som kommer att bli en viktig del av ett fossilfritt samhälle.

Solenergi

Malmö stad har under 2013 verkat för utveckling av solenergi på flera sätt. På stadsbyggnadskontoret utarbetas kommunala riktlinjer för solenergianläggningar på byggnader. I Västra hamnen har en solcellsdriven laddstation för elbilar etablerats. Möjligheten att installera solanläggningar med fler funktioner än energiproduktion, till exempel solavskärmning eller bullervallar, undersöks också. Det har lett till flera nya projektansökningar som innefattar stöd till utveckling av solenergi.

Etablering av solenergi har också stimulerats, både genom löpande plan- och stadsutvecklingsarbete och i flera pågående projekt. Ett bra exempel är Roth Fastigheter AB, som byggt ett av de första, energismarta bostadshusen i Hyllie med integrerad solenergi. Roth har beviljats stöd både från EU och från Energimyndigheten.

Med finansiering från Tillväxtverket har miljöförvaltningen gjort en förstudie kring ett samarbete mellan malmöföretaget Ripasso Energy och Malmö stads samarbetskommun Swakopmund i Namibia. Detta för att kunna utveckla och sprida tekniken att utnyttja solenergi till elproduktion med hjälp av Sterlingmotorteknik. Något som på sikt också kan skapa nya arbetstillfällen i Skåne.

Till toppen