Miljöredovisning 2013

Energieffektivisering är nödvändigt, dels för att själva målet för energieffektivisering ska nås, men även för att målen för förnybar energi samt för minskade utsläpp ska kunna uppfyllas.

Energianvändningen i Malmö ska sänkas med minst 20 procent per person fram till 2020 och med ytterligare 20 procent till 2030 jämfört med genomsnittlig användning år 2001-2005. Trenden har de senaste åren varit minskad energianvändning, både inom Malmö stadkoncernen och geografiska Malmö. Men den nuvarande minskningstakten är inte tillräckligt hög för att målen ska nås.

Energianvändning -

Visa diagram

Energianvändningen i byggnadsbestånd, industri och service står tillsammans för ungefär 70 procent av den totala energianvändningen. Därför bör fokus läggas inom dessa sektorer. Det är avgörande att all ny bebyggelse görs mycket energieffektiv, att åtgärder genomförs i redan existerande bebyggelse, och att riktade insatser genomförs mot verksamheter inom industri och service.

Pågående insatser

Energi- och klimatrådgivningen riktar sig till företag, föreningar och privatpersoner med fokus på kunskapsspridning och medvetandegörande. Rådgivningen ska tidseffektiviseras och kvalitetssäkras med hjälp av en webbaserad energiportal för bostadsrättsföreningar. Portalen är flexibel och tillgänglig och tillåter användarna att följa upp sina åtgärder. Ett samarbete med miljöinspektörer på miljö och hälsoskyddsavdelningen har inletts. Det ska leda till minskad energianvändning hos företag och industrier. Arbetet kommer att trappas upp från och med mars 2014. En arbetsmetodik har tagits fram för bästa tänkbara resultat och uppföljning.

Omfattande tekniska insatser med högt ställda effektiviseringsmål, som är riktade till identifierade fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, görs främst inom miljonprogramsbebyggelsen. Lösningarna ska kunna skalas upp eller spridas, så att även andra fastighetsägare kan ta del av resultaten och genomföra energirenoveringar. Genom insatserna ska man identifiera kombinationer av tekniska och sociala åtgärder som kan ge en energieffektivisering på 40-50 procent. De sociala åtgärderna är till exempel utbildning om energismart beteende, skapande av arenor för samarbete samt kopplingen mellan renovering och jobbskapande.

Inom kommunens verksamheter har arbetet med Interna Energikontoret återupptagits. Verksamheten ska leda till minskad energianvändning inom samtliga förvaltningar och ökad medvetenhet bland de anställda. Det finns potential att reducera energianvändningen med upp till 25 procent.

Fokus inför framtiden

Arbetet för att öka takten på genomförandet av energieffektiviseringsåtgärder måste skärpas inom alla samhällssektorer, för att möjliggöra måluppfyllelse till 2020 och 2030. Det arbete som görs idag behöver utvecklas och intensifieras. Man behöver skapa och testa attraktiva affärsmodeller och finansiella lösningar för renovering, för att skapa ekonomiska incitament för fastighetsägare. Under 2014 eller 2015 bör beslut fattas om exakt vilka insatser som ska genomföras, företrädesvis de som har potential att få störst effekt.

Till toppen