Miljöredovisning 2013
  • Malmö stad upphandlar totalt för fyra miljarder kronor varje år
  • År 2012 var nästan 40 procent av all mat som Malmö stad köpte in ekologisk
  • En kemikaliestrategi behöver tas fram för att möta utmaningen med alla nya oprövade kemikalier som kommer ut på marknaden
  • Malmöborna samlar in 13 procent av allt matavfall och siffran ökar hela tiden

Hållbar upphandling

Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar stadigt inom Malmö stad och uppgick år 2012 till 39 procent. Efter att under fyra år ha legat på 80 procent eller strax under gick andelen miljöbilar upp till 81 procent under år 2012. Den organisatoriska förändringen att flytta upphandlingsenheten till stadskontoret, som har det centrala och övergripande ansvaret för kommunens arbete, är ett stort steg framåt för upphandlingsfrågorna. Som en betydande aktör på området, med runt fyra miljarder kronor i offentliga inköp per år, finns möjligheter för Malmö stad att göra skillnad i dessa frågor.

En upphandlingsstrategi med tydligt fokus på hållbarhet behöver tas fram. Upphandlare och inköpare måste få ökad kompetens och handlingskraft för att bedriva ett systematiskt arbete, med bland annat hållbarhetsbedömningar och uppföljning av hur avtalen följs. Detta för att åstadkomma en hållbar upphandling. För att nå kommunens eget mål om att all mat som serveras i Malmö stad år 2020 ska vara ekologisk, krävs det att detta arbete prioriteras de kommande åren.

Användningen av farliga ämnen ska minska

Halterna av de farliga ämnen som mäts i avloppsslammet uppvisar sjunkande eller, speciellt under senare år, oförändrade värden. Det kommer dock hela tiden ut nya kemikalier på marknaden, där kunskapen om vilken effekt de kan ha på hälsa och miljö är otillräcklig. Kontroll och mätningar av dessa nya kemikalier i omgivningen är också bristfällig. Indikationer finns dock på att många av dem är skadliga redan i mycket små doser vilket gör att arbetet med kemikaliefrågan blir än mer viktigt.

En strategi om kemikalier behöver tas fram för Malmö stad med en prioriteringsordning för det framtida kemikaliearbetet. Ökad samordning inom den kommunala organisationen krävs också för att driva arbetet och uppnå bästa resultat. En kartläggning av kunskapsläget och användningen av farliga ämnen måste göras så att man kan göra effektiva insatser inom rätt områden. Arbetet med att hjälpa malmöborna att göra hållbara val behöver också belysas.

Avfallet ska återvinnas

Restavfall -

Visa diagram

Mängden restavfall per invånare uppgick till drygt 247 kg och har minskat med 26,5 kg sedan år 2007 då det var som högst under 2000-talet. Insamlingen av förpackningar fortsätter att minska vilket främst beror på att mängden insamlade tidningar minskar kraftigt. Mängden tidningar och tidningspapper på marknaden har minskat avsevärt under senare år, främst på grund av övergången till digitala medier, dels på lågkonjunkturen. Den insamlade mängden matavfall ökar, men är totalt sett fortfarande ganska låg. År 2012 ligger andelen insamlat matavfall i Malmö på 13 procent. Obligatorisk insamling av matavfall införs steg för steg i hela Malmö och målet är att 40 procent av matavfallet samlas in och behandlas biologiskt år 2015.

Arbetet med att minska uppkomsten av avfall i Malmö stad måste prioriteras ytterligare och där är Malvin, Malmös nystartade förmedlingstjänst för möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning, ett steg på vägen. Malmö stads verksamheter samt alla som bor och verkar i Malmö behöver även få bättre tillgång till enkla insamlingssystem där de utsorterade materialen kan återanvändas. Konsumtionens betydelse för avfallsmängderna behöver belysas och lyftas fram ytterligare både inom den kommunala organisationen och i samhället som helhet.

Malmö som kunskaps- och innovationsstad

Malmö fortsätter sin målmedvetna satsning på lärande för hållbar utveckling. Tack vare särskilda resurser har museets roll som centrum för lärande för hållbar utveckling stärkts. Malmö stad har satsat på natur- miljö- och kulturpedagogik i Malmö och under namnet Globala Malmö arbetat för att väcka engagemang om lokala och globala frågor. Samarbetet över Öresund fortsätter och målet är att bygga en permanent plattform över sundet för lärande för hållbar utveckling. Ett annat viktigt område är att stärka kopplingen mellan kommunen och relevant forskning, bland annat genom samarbete med SLU Alnarp kring utomhuspedagogik. Institutet för hållbar stadsutveckling drivs av Malmö stad tillsammans med Malmö högskola och de kommunala partnerskapen med städer i Namibia och Kina fortsätter. Till internationella samarbeten knyts med fördel även en näringslivsaspekt där det är möjligt. Ett exempel är Malmös samarbete med Hongkong kring hållbar stadsutveckling och med Köpenhamn om grön ekonomi.

Det är framöver också viktigt att bidra till att skapa ett gott innovationsklimat i Malmö, i linje med nya innovationsstrategin för Skåne. Här blir barn och unga en viktig målgrupp. Under 2013 påbörjades arbetet inför 2014 års festival för innovationer för barn och unga i Malmö, InnoCarnival.

Hållbar konsumtion och livsstil

Miljöcertifierade anläggningar och företag i Malmö samt försäljning av ekologisk mjölk uppvisar positiva trender och har ökat alltsedan år 1997. För bilanvändandet i Malmö kan endast mindre förändringar ses. Miljöbilsinnehavet ökar sakta i hela staden och även i den kommunala organisationen. Malmöbornas resvanor håller sakta på att förändras och generellt sett ökar resor med cykel och kollektivtrafik.

Genom fortsatt informationsspridning och även genom en mer hållbar upphandling kan Malmö stad påverka malmöbornas val att bli mer hållbara. De miljövänliga transportmedlen måste bli mer lättillgängliga och attraktiva för malmöborna genom till exempel ökad kapacitet i kollektivtrafiken och ytterligare kvalitetshöjande insatser för gående och cyklister. För att nå ännu större beteendeförändringar måste fler aktörer engagera sig och se kommersiella vinster i att leverera hållbara produkter och tjänster.

Till toppen