Miljöredovisning 2013

Handlingsplanen för klimat- och miljöarbete innehåller 26 prioriterade åtgärder som måste genomföras under mandatperioden (2011-2014) för att Malmö ska kunna nå de högt ställda målen i Miljöprogrammet till 2020.

Under hösten har en enkät om genomförandet av handlingsplanens åtgärder skickats till samtliga förvaltningar i Malmö stad samt VA Syd. De tillfrågade har bland annat fått svara på om man bedömer att de åtgärder man är ansvarig för kommer att kunna genomföras före mandatperiodens slut och om man har förslag på vad som skulle kunna underlätta genomförandet.

I 95 procent av fallen arbetar de ansvariga förvaltningarna med de åtgärder de har ansvar för att genomföra och tre fjärdedelar av åtgärdsarbetet finns med i förvaltningarnas verksamhetsplaner eller motsvarande dokument.

Av svaren framgår att det i ungefär hälften av fallen är oklart om de åtgärder man har ansvar för kommer att kunna genomföras under mandatperioden, medan man i en tredjedel av fallen bedömer att de inte kommer att kunna genomföras. De tyngst vägande skälen till att åtgärderna inte kommer att bli genomförda i tid är att åtgärden i sig har karaktären av en pågående process som inte kommer att avslutas eller att tidsperioden bedöms vara för kort för att åtgärden ska kunna genomföras.  Brist på ekonomiska och personella resurser anges också som viktiga skäl.

De allra flesta menar att ett utökat samarbete mellan förvaltningarna skulle underlätta arbetet med åtgärderna. Utökade resurser och en tydligare definition av åtgärdens innebörd skulle också förbättra förutsättningarna.
Ny handlingsplan under framtagande
Under hösten har arbetet med en ny handlingsplan för perioden 2015-2018 inletts. Liksom i nuvarande handlingsplan är det ett fåtal högt prioriterade åtgärder som ska tas fram. Samtliga förvaltningar och bolag i Malmö stad bjöds under hösten in till informationsmöten och workshops för att diskutera och prioritera vilka åtgärder som ska finnas med. Näst intill alla förvaltningar har deltagit i processen som under våren kommer att fortsätta med dialog och remissförfarande.

Som beskrivs under rubriken ”Når vi miljömålen i tid?” har en fördjupad analys genomförts av i vilken grad miljömålen förväntas kunna uppfyllas till 2020 respektive 2030. Denna fördjupning utgör tillsammans med enkätsvaren viktiga underlag till den nya handlingsplanen.

I arbetet med den nya handlingsplanen läggs stor vikt vid uppföljningsbarhet och ökad tydlighet. Ansvarsfördelningen i åtgärdsarbetet presenteras på ett tydligare sätt och nyckeltal kopplas till varje åtgärd. Den årliga uppföljningen av den nya handlingsplanen kommer att göras i Stratsys. Detta samlade arbete kommer framöver att kunna fungera som ett miljöledningssystem för hela staden.

Till toppen