Miljöredovisning 2013
“Miljöarbetet är en drivkraft för att skapa något nytt.”

Inledning

Vi har under hösten 2013 fått känna på hur sårbara vi är för en högre havsnivå här i Malmö, något som visar hur viktigt vårt arbete för att minska klimatpåverkan är. Det krävs mod för att prova på nya saker och det har vi i Malmö. Vi driver många spännande pilotprojekt, men vi kan inte nöja oss med det. Den stora utmaningen blir att få dessa spjutspetsprojekt att bli standard i morgondagens Malmö, så att hållbarhet blir verklighet för alla Malmöbor.

Miljöarbetet är en drivkraft för att skapa något nytt. Om vi exempelvis når miljömålet om energieffektivisering kommer det att innebära en ekonomisk besparing på 123 miljoner kronor* per år för Malmö stads verksamheter. Pengar som vi kan använda till andra viktiga saker.

Årets analys av Malmö stads arbete med miljömålen är mer heltäckande än tidigare och tyvärr pekar fortfarande många av kurvorna åt fel håll.  I årets miljöredovisning ligger tyngdpunkten på sex områden som kräver stora insatser framöver för att det ska vara möjligt att nå miljömålen: effektivare användning av energi, mer förnybar energi, omställning av transporter och resvanor,
malmönaturen ska värnas, hållbar upphandling samt giftfri miljö.

För att vi ska nå resultat måste vi samarbeta. Både internt i Malmö stad och med externa aktörer, där inte minst malmöborna själva är viktiga. Alla medarbetare i staden måste använda sin kreativitet för att skapa för-bättringar i sina verksamheter.
Tillsammans utvecklar vi engagemang för frågorna, något som ger mod att fatta kloka beslut som påverkar i rätt riktning.

Jeanette Silow
tf miljödirektör, Malmö stad

 

*se Malmö stads miljöredovisning 2012.

Till toppen