Välfärdsredovisning 2013
Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är både viktiga för att förbättra människors individuella hälsa och för folkhälsan generellt
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik)

 

39. Rökning

Rökning är en känd riskfaktor för lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kan även orsaka problem såsom ökad stress, magsår och magkatarr, benskörhet, impotens och en rad andra hälsoproblem. Rökavvänjning är en av de mest kostnadseffektiva behandlingsmetoderna inom hälso- och sjukvården.

39.1 Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år som uppger att de röker dagligen

Stadsdel År 2000 År 2004 År 2008 År 2012
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 17 16 22 16 17 15 12 20
Södra Innerstaden 28 33 26 20 20 24 12 18
Västra Innerstaden 12 25 13 13 11 10 8 9
Limhamn-Bunkeflo 17 16 15 16 12 7 8 8
Hyllie 16 18 21 14 19 15 17 17
Fosie 29 23 27 31 23 32 20 28
Oxie 17 16 19 20 19 20 12 16
Rosengård 18 28 21 30 21 29 14 25
Husie 23 16 19 14 14 9 13 9
Kirseberg 27 25 19 21 17 17 14 20
Malmö totalt 20 22 20 19 17 18 13 17
Skåne 20 18 19 17 15 14 13 12

Källa: Folkhälsa i Skåne 2000, 2004, 2008 och 2012.
*Uppgifterna för år 2000 har justerats efter åldersgrupp 18-80 år istället för 20-64 år som var speciellt framtagen för Malmö (men som inte ger ett så bra underlag).

13 procent av kvinnorna och 17 procent av männen i Malmö röker dagligen. Trenden sedan år 2000 visar att allt färre malmöbor röker dagligen och mellan år 2004 och år 2012 stod kvinnorna för den största minskningen. Skillnaderna mellan stadsdelarna är stora där det i Limhamn- Bunkeflo är åtta procent av männen och i Fosie 28 procent av männen som röker. Andelen rökare i Malmö ligger för män fortfarande över snittet för regionen medan andelen kvinnor är på samma nivå som regionen.

39.2 Andel (%) elever i skolår 6 som uppger att de röker

Stadsdel Ht 2003 Ht 2009* Vt 2012**
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 2 0 4 2 2 2 3 2 5
Södra Innerstaden 2 1 3 5 3 6 1 2 0
Västra Innerstaden 2 1 2 3 1 4 1 0 2
Limhamn-Bunkeflo 0 0 0 2 4 1 1 2 1
Hyllie 0 0 1 1 0 1 3 4 2
Fosie 0 0 1 2 2 2 5 6 4
Oxie 2 5 0 6 5 7 2 0 3
Rosengård 1 1 2 1 0 2 2 1 3
Husie 0 0 1 3 4 2 1 0 2
Kirseberg 4 5 3 2 0 4 7 9 5
Malmö totalt 1 1 1 2 2 3 3 3 3
Skåne 2 2 2

*Frågans formulering ändrad 2009. Fram till och med 2006 var frågan ”Röker du?” och det fanns endast två svarsalternativ: Ja eller Nej. De som
svarade ja på frågan 2003 och
2006 definierades som rökare. Frågan i 2009 års undersökning var fortfarande ”Röker du?” men det finns nu sju olika svarsalternativ:
1- Nej, jag har aldrig rökt
2- Nej, jag har bara provat
3- Nej, jag har slutat
4- Ja, varje dag
5- Ja, nästan varje dag
6- Ja, men bara när jag är på fest
7- Ja, men bara ibland
Uppgifterna för eleverna i årskurs 6 är 2009 och 20012 i tabellen ovan samtliga som svarat något av alternativen 4-7.
**OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

39.3 Andel (%) elever i skolår 9 som uppger att de röker

Stadsdel Ht 2000 Ht 2003 Ht 2006
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 16 14 19 23 16 35 14 15 13
Södra Innerstaden 21 19 21 18 18 19 19 13 25
Västra Innerstaden 21 23 19 10 5 16 14 11 18
Limhamn-Bunkeflo 16 11 21 5 1 9 13 10 16
Hyllie 16 15 18 12 9 15 14 13 15
Fosie 19 14 24 12 9 16 15 15 16
Oxie 13 7 18 10 10 10 19 22 17
Rosengård 12 11 13 15 14 15 19 18 20
Husie 17 15 19 12 9 14 10 9 12
Kirseberg 22 23 22 13 6 23 20 17 26
Malmö totalt 17 15 20 12 9 16 15 14 17


Stadsdel År 2009A* ** *** År 2009B* ** **** År 2009C* ** *****
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 33 35 31 19 18 20 14 11 16
Södra Innerstaden 28 21 35 18 15 21 14 12 16
Västra Innerstaden 27 30 25 13 17 10 8 8 8
Limhamn-Bunkeflo 26 20 32 10 10 11 6 5 7
Hyllie 13 13 12 5 7 4 4 4 3
Fosie 22 17 27 14 9 18 11 7 17
Oxie 22 20 24 11 12 10 8 10 7
Rosengård 20 25 16 10 12 8 6 8 4
Husie 23 16 31 9 3 14 7 3 12
Kirseberg 21 23 18 14 16 12 11 11 12
Malmö totalt 24 21 26 12 11 13 9 7 10
Sverige totalt 26 23 30 11 9 12 8 7 8

* Avser höstterminen respektive år.
** Frågans formulering ändrad år 2009. Fram till och med år 2006 var frågan ”Röker du?” och det fanns endast två svarsalternativ: Ja eller Nej. De som svarade ja på frågan år 2003 och 2006 definierades som rökare. Frågan i 2009 års undersökning var fortfarande ”Röker du?” men det finns nu sju olika svarsalternativ:

1- Nej, jag har aldrig rökt
2- Nej, jag har bara provat
3- Nej, jag har slutat
4- Ja, varje dag
5- Ja, nästan varje dag
6- Ja, men bara när jag är på fest
7- Ja, men bara ibland
*** Uppgifterna för eleverna i skolår 9 år 2009 i tabellen 2009A ovan är samtliga som svarat något av alternativen 4, 5, 6 eller 7.
**** Uppgifterna för eleverna i skolår 9 år 2009 i tabellen 2009B ovan är samtliga som svarat något av alternativen 4 eller 5.
***** Uppgifterna för eleverna i skolår 9 år 2009 i tabellen 2009C ovan är de som svarat alternativ 4.
Källa: Malmöelevers levnadsvanor år 2000, 2003, 2006 och 2009, Malmö stad

 

Stadsdel Ht 2009A** Ht 2009** Ht 2009**
Svarsalternativ 4-7 Svarsalternativ 4-5 Svarsalternativ 4
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 33 35 31 19 18 20 14 11 16
Södra Innerstaden 28 21 35 18 15 21 14 12 16
Västra Innerstaden 27 30 25 13 17 10 8 8 8
Limhamn-Bunkeflo 26 20 32 10 10 11 6 5 7
Hyllie 13 13 12 5 7 4 4 4 3
Fosie 22 17 27 14 9 18 11 7 17
Oxie 22 20 24 11 12 10 8 10 7
Rosengård 20 25 16 10 12 8 6 8 4
Husie 23 16 31 9 3 14 7 3 12
Kirseberg 21 23 18 14 16 12 11 11 12
Malmö totalt 24 21 26 12 11 13 9 7 10
Sverige totalt 26 23 30 11 9 12 8 7 8

 

Stadsdel Vt 2012** Vt 2012** Vt 2012**
Svarsalternativ 4-7 Svarsalternativ 4-5 Svarsalternativ 4
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 20 20 20 11 9 12 9 8 10
Södra Innerstaden  19  13  23  12  4  18  6  0  10
Västra Innerstaden  20  14  26  11  5  17  9  4  15
Limhamn-Bunkeflo  23  26  20  11  13  9  9  10  7
Hyllie  15  16  14  7  9  6  5  7  4
Fosie  17  19  16  10  14  6  9  13  5
Oxie  19  13  30  14  11  18  14  11  18
Rosengård  21  26  18  17  21  14  15  18  13
Husie  19  16  22  11  9  14  8  7  10
Kirseberg  16  15  18  8  9  8  8  9  8
Malmö totalt  19  19  19  11  11  11  9  10  9
Sverige totalt  18  16  19  9  9  9  7  7  7

**Frågans formulering ändrad 2009 och 2012. Fram till och med 2006 var frågan ”Röker du?” och det fanns endast två svarsalternativ: Ja eller Nej. De som svarade ja på frågan 2003 och 2006 definierades som rökare. Frågan i 2009 års undersökning var fortfarande ”Röker du?” men det finns nu sju olika svarsalternativ:
1- Nej, jag har aldrig rökt
2- Nej, jag har bara provat
3- Nej, jag har slutat
4- Ja, varje dag
5- Ja, nästan varje dag
6- Ja, men bara när jag är på fest
7- Ja, men bara ibland
**OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

Bland elever i skolår 6 är det tre procent som uppger att de röker och flickorna ligger på samma nivå som pojkarna. Störst andel pojkar finns i Kirseberg med 9 procent och flickorna i Centrum och Kirseberg ligger på 5 procentenheter. Under 2012 överstiger andelen rökare bland Malmöelever Skånes genomsnitt med 1 procentenheter. 9 procent av eleverna i skolår 9 uppger att de röker dagligen. Stadsdelen Rosengård har den högsta andelen pojkar som röker, 18 procent, medan Hyllie har den lägsta andelen med 4 procent. Flickor med högst andel som röker finns i Oxie, 18 procent, och den lägsta andelen finns i Hyllie med 4 procent.

40. Snusning

Snus innehåller det starkt beroendeframkallande ämnet nikotin och andra cancerframkallande ämnen och ger bland annat en ökad risk för cancer i bukspottskörteln. Det finns också ett samband mellan snusning och skador på leder och muskler, nedsatt hörsel samt minskad möjlighet att bli gravid.

40.1 Andel (%) elever i skolår 9 som uppger att de snusar

Stadsdel År 2003* År 2006* År 2009* År 2012*
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 9 13 2 5 8 0 7 10 4 3 4 1
Södra Innerstaden 3 5 1 5 6 4 5 6 2  3  4  2
Västra Innerstaden 8 10 3 5 8 1 8 15 1  2  2  2
Limhamn-Bunkeflo 6 12 0 12 21 1 9 16 1  9  16  1
Hyllie 11 17 2 5 10 0 3 6 0  4  10  0
Fosie 4 5 1 5 8 2 3 5 1  3  4  1
Oxie 16 28 2 5 8 2 6 10 2  3  3  3
Rosengård 7 9 1 2 3 1 5 7 4  11  19  4
Husie 5 8 0 4 7 1 2 2 2  1  1  0
Kirseberg 8 8 2 8 11 5 10 13 6  4  7  0
Malmö totalt 7 10 2 5 9 1 6 9 2  5  8  2
Skåne  6  10  2

*OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

Under 2012 var andelen snusare i skolår 9 något lägre i Malmö jämfört mot Skåne. Flickorna ligger på samma nivå som Skåne, 2 procent, medan pojkarna ligger på 8 procent, två procentenheter under Skånesnittet.

41. Konsumtion av alkohol

Enligt undersökningen Skolelevers drogvanor 2010 från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) har svenska niondeklassares alkoholkonsumtion minskat för ytterligare ett år i rad. Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat, men inte i samma utsträckning. I årets undersökning konsumerade 83 procent av pojkarna och 84 procent av flickorna alkohol, de lägsta nivåerna sedan mätningarna startade.

41.1 Riskkonsumtion* av alkohol. Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år

Stadsdel År 2004 År 2008 År 2012**
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 17 27 19 28 17 24
Södra Innerstaden 23 30 20 29 24 23
Västra Innerstaden 12 21 16 29 15 21
Limhamn-Bunkeflo 9 16 14 15 11 15
Hyllie 7 9 7 7 5 13
Fosie 4 12 5 12 3 15
Oxie 7 16 8 18 8 13
Rosengård 4 12 5 10 2 6
Husie 5 13 7 10 8 13
Kirseberg 12 19 13 15 12 22
Malmö totalt 11 19 13 19 11 18
Skåne 9 16 10 17 9 15

* Riskkonsumtion: Riskkonsumtion av alkohol beräknas genom ett index baserat på tre frågor: hur ofta man dricker, hur mycket man dricker vid ett vanligt tillfälle samt hur ofta en större mängd dricks vid ett och samma tillfälle.
** Riskkonsumtion: Frågeställningen 2012 är ändrad sedan undersökningen 2000, därför är det inte möjligt att göra jämförelser med undersökningen för 2000.
Källa: Folkhälsa i Skåne 2004, 2008 och 2012

Mellan år 2004 och år 2012 syns en minskning av riskkonsumtion av alkohol bland kvinnor.
Andel män som riskkonsumerar alkohol är 18 procent jämfört med 11 procent för kvinnor.
Jämfört med regionen har Malmö en högre andel riskkonsumenter av alkohol oavsett kön.

41.2 Konsumtion av alkohol. Andel (%) elever i skolår 6 som uppger att de inte dricker alkohol, öl och starksprit

Ht 2003

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Dricker inte Dricker inte Dricker inte
Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol*
Centrum 81 73 76 72 88 75
Södra Innerstaden 85 87 85 91 85 84
Västra Innerstaden 81 77 81 80 84 53
Limhamn-Bunkeflo ** ** ** ** ** **
Hyllie 87 81 89 86 85 79
Fosie 90 82 90 82 91 83
Oxie 79 66 75 59 84 72
Rosengård 88 87 89 85 86 89
Husie 88 81 86 79 91 85
Kirseberg 87 70 86 69 87 70
Malmö totalt 86 80 85 79 88 81

 

Ht 2006

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Dricker inte Dricker inte Dricker inte
Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol*
Centrum 71 92 68 92 73 92
Södra Innerstaden 77 91 81 93 77 91
Västra Innerstaden 66 87 61 85 70 90
Limhamn-Bunkeflo 59 87 57 87 63 89
Hyllie 81 91 82 90 82 94
Fosie 75 88 75 89 75 88
Oxie 60 80 52 78 68 82
Rosengård 86 93 86 92 87 95
Husie 72 89 71 91 75 88
Kirseberg 63 81 55 77 74 87
Malmö totalt 71 88 68 88 74 89

 

Ht 2009

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Dricker inte Dricker inte Dricker inte
Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol*
Centrum 69 82 68 81 70 82
Södra Innerstaden 76 85 76 85 75 84
Västra Innerstaden 57 80 53 81 62 79
Limhamn-Bunkeflo 61 81 52 77 70 86
Hyllie 82 93 83 93 79 92
Fosie 82 93 78 92 86 93
Oxie 66 83 59 80 73 86
Rosengård 89 96 84 93 94 99
Husie 77 89 77 90 77 89
Kirseberg 74 89 68 88 80 90
Malmö totalt 73 87 70 86 77 88

*Starkalkohol = starköl, starksprit, vin, starkcider och alkoläsk. ** Svar saknas.
Källa: Malmöelevers levnadsvanor år 2003, 2006 och 2009, Malmö stad

Vt 2012*

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Har ej druckit
alkohol de
senaste 12
månaderna
Har ej druckit
alkohol de
senaste 12
månaderna
Har ej druckit
alkohol de
senaste 12
månaderna
Centrum 77 77 78
Södra Innerstaden 87 79 96
Västra Innerstaden 73 74 72
Limhamn-Bunkeflo 85 80 90
Hyllie 81 77 85
Fosie 76 77 76
Oxie 76 74 78
Rosengård 92 90 94
Husie 83 79 87
Kirseberg 83 79 86
Malmö totalt 82 80 84
Skåne 80 75 84

* Frågeställningen i mätningen år 2012 ändrades för årskurs 6 till: ”Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit öl, alkoläsk, mellanstark eller starkcider, vin eller sprit?”
OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
** Starkalkohol = starköl, starksprit, vin och alkoläsk.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

41.3 Konsumtion av alkohol. Andel (%) av elever i skolår 9 som uppger att de inte dricker alkohol, öl och starksprit

Ht 2003

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Dricker inte Dricker inte Dricker inte
Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol*
Centrum 64 32 65 33 63 30
Södra Innerstaden 70 52 63 52 76 49
Västra Innerstaden 59 34 58 42 58 28
Limhamn-Bunkeflo 58 33 52 32 65 35
Hyllie 65 39 61 39 71 39
Fosie 68 41 67 44 69 39
Oxie 57 28 55 28 62 30
Rosengård 76 64 75 70 81 60
Husie 59 26 56 28 64 26
Kirseberg 66 30 70 39 67 20
Malmö totalt 64 39 63 41 68 37

 

Ht 2006

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Dricker inte Dricker inte Dricker inte
Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol*
Centrum 45 54 45 54 52 56
Södra Innerstaden 53 63 51 64 54 62
Västra Innerstaden 31 41 33 46 29 38
Limhamn-Bunkeflo 24 37 27 40 22 34
Hyllie 36 48 30 43 36 52
Fosie 39 52 38 54 38 52
Oxie 19 34 30 39 8 26
Rosengård 59 63 62 63 65 72
Husie 29 44 34 50 26 44
Kirseberg 28 38 37 44 21 34
Malmö totalt 36 47 38 50 35 47

 

Ht 2009

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Dricker inte Dricker inte Dricker inte
Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol* Öl II Starkalkohol*
Centrum 33 44 36 48 36 47
Södra Innerstaden 51 57 59 67 43 46
Västra Innerstaden 26 36 28 34 25 39
Limhamn-Bunkeflo 21 36 31 39 21 32
Hyllie 44 56 42 53 47 59
Fosie 44 56 46 56 41 56
Oxie 22 41 17 37 28 45
Rosengård 71 75 61 63 78 84
Husie 33 47 39 54 27 40
Kirseberg 25 35 25 38 24 31
Malmö totalt 36 48 36 48 36 47

*Starkalkohol = starköl, starksprit, vin, starkcider och alkoläsk.
Källa: Malmöelevers levnadsvanor år 2003, 2006 och 2009, Malmö stad

Vt2012*

Stadsdel Totalt Pojkar Flickor
Dricker inte Dricker inte Dricker inte
Öl II Starkalkohol** Öl II Starkalkohol** Öl II Starkalkohol**
Centrum 71 55 66 59 76 52
Södra Innerstaden 78 61 78 56 78 65
Västra Innerstaden 58 46 64 54 51 38
Limhamn-Bunkeflo 64 43 55 42 74 44
Hyllie 79 57 78 59 81 55
Fosie 86 64 82 65 89 64
Oxie 69 59 70 66 68 49
Rosengård 82 71 72 62 90 79
Husie 74 47 69 52 80 41
Kirseberg 74 51 71 51 77 51
Malmö totalt 75 57 71 57 79 56
Skåne 73 50 68 52 78 49

* OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
** Starkalkohol = starköl, starksprit, vin och alkoläsk.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

2012 års mätning visar på att elever i årskurs 6 som ej konsumerar alkohol, öl II och stark alkohol är 84 procent för flickor och 80 procent för pojkar. Flickorna ligger på samma nivå som i övriga Skåne. Pojkarna ligger på 80 procent, en skillnad med fem procentenheter jämfört med övriga Skåne. För eleverna i årskurs 9 visar siffrorna på att pojkar och flickor i Malmö ligger högre till än i Skåne.

42. Missbruk och användning av narkotika

Användning av narkotika kan snabbt leda till ett missbruk som i sin tur är förenat med flera hälsorisker och bland narkotikamissbrukare är sjuklighet, dödlighet och psykisk ohälsa mycket högre än för övriga befolkningen. Enligt undersökningen Skolelevers drogvanor 2010 från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN) är narkotikaanvändningen större bland gymnasieelever än niondeklassare och 2010 var det 21 procent pojkar och 14 procent flickor som använt narkotika.

42.1 Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år som uppger att de har använt narkotika*

Stadsdel År 2000 År 2004 År 2008 År 2012
Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 17 20 26 34 29 35 26 39
Södra Innerstaden 18 21 33 43 26 44 40 47
Västra Innerstaden 4 22 15 25 22 28 19 38
Limhamn-Bunkeflo 7 11 12 16 12 20 10 25
Hyllie 5 12 9 12 9 19 10 14
Fosie 14 13 5 14 8 22 5 17
Oxie 9 20 10 9 7 12 17 12
Rosengård 3 8 3 9 7 12 7 9
Husie 7 10 5 12 11 16 9 17
Kirseberg 16 18 16 26 11 19 21 31
Malmö totalt 11 16 15 22 16 26 17 28

*År 2000: Använt hasch, år 2004 och år 2008: använt hasch eller marijuana. Siffrorna över tid kan dock anses jämförbara.
**Uppgifterna för år 2000 har justerats efter åldersgrupp 18-80 år istället för 20-64 år som var speciellt framtaget för Malmö (men som inte ger ett så bra underlag).
Källa: Folkhälsa i Skåne 2000, 2004, 2008 och 2012, Region Skåne

Det syns en ökning bland både män och kvinnor som uppger att de har använt hasch eller marijuana. Andelen kvinnor som har använt narkotika är 17 procent medan andelen för män ligger på 28 procent. Kvinnor och män med lägst andel som använt narkotika finns i Rosengård, 7 respektive 9 procentenheter.

42.2 Andel (%) elever i skolår 9 som uppger att de använder/har använt narkotika

Ht 2000

Stadsdel Använder narkotika Har använt narkotika
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 3 6 0 10 10 10
Södra Innerstaden 4 5 2 10 11 7
Västra Innerstaden 3 5 1 13 20 7
LimhamnBunkeflo 1 0 1 7 7 8
Hyllie 4 7 1 9 10 8
Fosie 1 2 1 11 10 13
Oxie 1 3 0 8 11 6
Rosengård 2 3 0 7 10 4
Husie 3 4 2 10 10 11
Kirseberg 1 0 3 15 14 17
Malmö totalt 2 4 1 10 11 9

 

Ht 2003

Stadsdel Använder narkotika Har använt narkotika
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 6 7 6 16 13 22
Södra Innerstaden 2 3 1 12 8 13
Västra Innerstaden 2 4 0 9 10 8
LimhamnBunkeflo 1 1 1 5 6 4
Hyllie 4 4 3 8 10 6
Fosie 2 3 1 5 6 3
Oxie 3 3 0 6 7 5
Rosengård 3 6 1 9 16 5
Husie 2 4 1 6 6 5
Kirseberg 2 2 1 9 8 11
Malmö totalt 2 4 1 8 9 7

 

Ht 2006

 Stadsdel Använder narkotika Har använt narkotika
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 4 5 2 10 13 6
Södra Innerstaden 3 3 4 9 12 6
Västra Innerstaden 2 2 1 8 8 8
LimhamnBunkeflo 3 4 1 8 10 5
Hyllie 3 4 2 10 15 6
Fosie 3 5 1 9 11 8
Oxie 3 2 5 14 16 12
Rosengård 4 6 1 10 16 4
Husie 4 3 4 8 10 6
Kirseberg 3 4 1 16 20 13
Malmö totalt 3 4 2 10 12 7


Ht 2009

 Stadsdel Använder narkotika Har använt narkotika
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 6 8 5 16 22 10
Södra Innerstaden 5 5 4 13 16 9
Västra Innerstaden 6 9 3 16 21 11
LimhamnBunkeflo 4 7 0 9 13 5
Hyllie 2 3 0 5 8 1
Fosie 3 4 2 6 8 5
Oxie 3 5 0 8 12 5
Rosengård 6 9 4 9 15 4
Husie 1 1 1 5 6 4
Kirseberg 4 3 6 10 6 14
Malmö totalt 4 6 2 10 13 6

Källa: Malmöelever levnadsvanor år 2000, 2003, 2006 och 2009, Malmö stad

Vt 2012***

 Stadsdel Använder narkotika Har använt narkotika
Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 8 11 4 16 15 16
Södra Innerstaden 4 2 6 15 19 12
Västra Innerstaden 4 4 4 9 11 6
LimhamnBunkeflo 6 9 2 11 16 6
Hyllie 5 7 3 9 10 8
Fosie 4 5 3 8 12 4
Oxie 3 5 0 8 10 5
Rosengård 12 23 4 16 26 8
Husie 4 2 5 10 11 10
Kirseberg 5 9 0 10 11 8
Malmö totalt 6 8 3 11 14 8
Skåne 3 4 2 7 9 6

*Frågeställningen ändrad i 2012 års mätning till: ”Har du någon gång använt narkotika?” och ”Har du använt narkotika de senaste 30 dagarna?”
**OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

Denna mätning visar att andelen narkotikaanvändare var dubbelt så många i Malmö jämfört mot Skånesnittet under våren 2012. Pojkarna har större andel än flickorna och Malmö totalt. Andelen pojkar som använder narkotika är 8 procent och flickorna ligger på 3 procent och andelen för Malmö totalt är 6 procentenheter.

Till toppen