Välfärdsredovisning 2013
Utvecklingen mot mer inaktiva livsstilar bidrar starkt till välfärdssjukdomar och ohälsa, samtidigt som regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

 

35. Fysisk aktivitet på fritiden

Fysisk aktivitet är en förutsättning för välmående och en god hälsoutveckling. Fysisk inaktivitet ären riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Nordiska rådet rekommenderar minst 30 minuters fysisk aktivitet om dagen.

35.1 Andel (%) elever i skolår 6 och skolår 9 som uppger att det tränar regelbundet på fritiden

Skolår 6*

År 2003 År 2009 År 2012*
Stadsdel Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 73 77 65 79 88 71 42 53 31
Södra Innerstaden 67 76 52 72 77 65 34 45 23
Västra Innerstaden 85 88 82 85 85 86 50 63 36
Limhamn-Bunkeflo 89 88 89 88 86 90 49 53 44
Hyllie 79 82 73 82 88 74 49 58 40
Fosie 68 72 63 73 78 68 42 55 30
Oxie 73 78 67 83 85 81 45 50 41
Rosengård 72 85 52 74 82 65 45 56 34
Husie 86 83 81 83 85 80 42 53 32
Kirseberg 78 77 79 73 79 68 42 50 35
Malmö totalt 77 81 72 80 83 76 44 53 35
Skåne 46 40 52

 

Skolår 9*

År 2003 År 2009 År 2012*
Stadsdel Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 65 74 46 73 81 64 33 47 20
Södra Innerstaden 62 68 55 69 75 62 35 60 13
Västra Innerstaden 76 74 77 78 82 75 45 55 33
Limhamn-Bunkeflo 85 88 82 81 80 83 35 40 30
Hyllie 69 83 54 82 85 79 40 59 23
Fosie 69 75 61 69 78 61 33 47 20
Oxie 78 80 76 71 67 76 39 44 32
Rosengård 52 76 40 72 81 65 35 42 28
Husie 74 86 63 75 82 67 32 44 19
Kirseberg 65 68 59 73 70 76 44 50 37
Malmö totalt 70 77 63 75 79 71 36 47 25
Skåne 40 34 47

* OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad.
I ”Malmöelevers levnadsvanor 2009″ lydde frågan ”Idrottar eller tränar du regelbundet?”. Då denna frågeställning inte kan likställas med ovanstående fråga finns inga jämförbara siffror mer än snittet för Region Skåne.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009
I ”Malmöelevers levnadsvanor 2009″ lydde frågan ”Idrottar eller tränar du regelbundet?”. Då denna frågeställning inte kan likställas med ovanstående fråga finns inga jämförbara siffror mer än snittet för Region Skåne. Siffrorna visar att Malmö totalt ligger under Skåne snittet medan
pojkarna visar på en högre aktivitet jämfört med Skåne. Siffrorna för flickorna ligger lägre än siffrorna för Skåne.

Generellt är träning på fritiden vanligt bland pojkar i årskurs 6 och 9. Malmös elever i skolår 6
som uppger att de idrottar eller rör på sig så att de blir andfådda eller svettiga minst fyra gånger i
veckan ligger på 44 procent, 53 procent för pojkar och 35 procent för flickor. Malmös elever i
skolår 9 som uppger att de idrottar eller rör på sig så att de blir andfådda eller svettiga minst fyra
gånger i veckan ligger på 36 procent, 47 procent för pojkar och 25 procent för flickor.

35.2 Andel (%) av befolkningen i åldern 18-80 år som uppger låg fysisk aktivitet (stillasittande fritid)

År 2000 År 2004 År 2008 År 2012*
Stadsdel Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Centrum 13 21 13 17 11 9 10 6
Södra Innerstaden 20 25 14 17 15 18 16 11
Västra Innerstaden 7 12 12 13 10 8 6 12
Limhamn-Bunkeflo 14 14 9 13 13 8 9 12
Hyllie 20 15 20 18 23 27 16 15
Fosie 34 24 26 31 21 28 23 26
Oxie 23 10 15 16 17 21 16 16
Rosengård 40 34 32 37 31 33 33 27
Husie 16 20 16 17 12 17 19 18
Kirseberg 17 21 17 17 12 21 19 18
Malmö totalt 19 20 17 20 16 18 15 15
Skåne 16 17 15 17 13 16

*Uppgifterna för år 2000 har justerats efter åldersgrupp 18-80 år istället för 20-64 år som var speciellt framtagen för Malmö (men som inte ger ett så bra underlag).
Källa: Folkhälsa i Skåne 2000, 2004, 2008 och 2012. Region Skåne

Mellan åren 2000 och 2012 har andelen av befolkningen mellan 18-80 år som uppger låg fysisk aktivitet minskat successivt. I Rosengård och Fosie finns högst andel kvinnor och män som uppger att de har stillasittande fritid. Män uppger generellt i högre utsträckning än kvinnor att de har en stillasittande fritid.

Till toppen