Välfärdsredovisning 2013
Sexualiteten är en viktig faktor i människors liv för lust och livsglädje. Hälsorisker förknippade med sexuellt beteende kan förebyggas. Det handlar om dels saklig sexualkunskap, dels att stärka individens egen identitet, självkänsla och förmåga att hantera relationer till andra människor
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

 

31. Användning av preventivmedel

Preventivmedel är ett effektivt skydd mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. En enkätundersökning som Smittskyddsinstitutet låtit göra 2011 visar att trots en medvetenhet om olika könssjukdomar, är det bara i ungefär hälften av de fall då man har samlag med en ny eller tillfällig partner som unga använder kondom. Att så många inte använder kondom visar hur viktigt det är att jobba med attityder och beteende. Kunskapen om att kondom ger ett bra skydd finns redan där.

31.1 Andel (%) elever i skolår 9 som uppger att de eller deras partner använde något/några preventivmedel vid det senaste samlaget

 Stadsdel År 2000 År 2003 År 2006 År 2009 Vt 2012***
Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor
Centrum 71 85 77 50 76 * 72 79 65 58 72
Södra Innerstaden 82 85 93 73 62 * 62 90 57 67 50
Västra Innerstaden 94 73 93 82 82 72 73 71 63 60 67
Limhamn-Bunkeflo 78 86 88 61 67 58 70 72 63 60 67
Hyllie 85 86 87 81 76 64 70 73 63 63 63
Fosie 74 74 89 77 63 54 68 66 51 49 55
Oxie 83 87 85 74 86 66 72 86 69 61 78
Rosengård 86 78 82 93 76 * 80 * 21 39 18
Husie 73 89 78 79 81 64 78 79 67 65 68
Kirseberg 50 60 73 72 62 57 74 68 79 90 50
Malmö totalt 81 81 85 75 72 62 72 73 58 57 59
Skåne 66 63 70

* Antal exponerade bland de svarande i stadsdelen är tio eller färre.
** OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

Oftast finns det en medvetenhet om att kondom är det bästa sättet att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter, men påverkan av attityder och beteende leder till att den inte alltid används. Störst andel flickor som använder preventivmedel finns i Kirseberg med 90 procent och minst andel i Rosengård med 18 procent. För pojkarna finns den lägsta andelen även i Rosengård med 31 procent och högst andel i Södra Innerstaden med 67 procent.

32. Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Alla elever har enligt läroplanen rätt till sex- och samlevnadsundervisning och skolan spelar en viktig roll i arbetet med att främja en god sexualitet och i att lära ut att det går att lära sig ett ansvarsfullt och säkert sexuellt beteende. Smittskyddsinstitutet menar att om det finns stödjande strukturer tidigt finns det större förutsättningar att främja den sexuella hälsan, självkänslan och välbefinnandet. Enligt Smittskyddsinstitutet behöver arbetet med unga generellt bli mer metodiskt och strategiskt.

32.1 Upplevelsen av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan bland elever i skolår 9, andel (%)

År 2003

 Stadsdel Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Dålig Mycket
dålig
Ingen
undervisning
Centrum 8 35 22 16 11 3
Södra Innerstaden 11 27 27 8 8 11
Västra Innerstaden 13 38 27 7 8 2
LimhamnBunkeflo 8 39 24 12 7 7
Hyllie 17 33 23 7 9 4
Fosie 17 32 19 7 8 10
Oxie 19 44 15 5 4 6
Rosengård 15 36 17 6 4 12
Husie 18 43 23 6 5 1
Kirseberg 12 37 22 10 6 3
Malmö totalt 14 36 22 8 7 6

 

År 2006

 Stadsdel Mycket bra Bra Varken bra eller dålig Dålig Mycket dålig Ingen undervisning
Centrum 11 29 17 12 15 15
Södra Innerstaden 21 31 17 10 7 11
Västra Innerstaden 8 29 27 15 10 9
LimhamnBunkeflo 4 20 30 17 11 15
Hyllie 9 28 26 14 9 7
Fosie 18 36 23 8 5 7
Oxie 21 47 20 5 1 2
Rosengård 18 38 21 4 6 5
Husie 10 34 24 9 11 6
Kirseberg 7 32 29 14 10 6
Malmö totalt 12 32 24 11 9 9

 

År 2009

 Stadsdel Mycket bra Bra Varken bra
eller dålig
Dålig Mycket dålig Ingen undervisning
Centrum 13 40 18 10 5 9
Södra Innerstaden 15 21 25 7 5 23
Västra Innerstaden 14 39 28 9 4 3
LimhamnBunkeflo 10 30 29 11 9 9
Hyllie 19 37 19 7 7 10
Fosie 19 39 20 6 6 8
Oxie 29 40 19 4 3 3
Rosengård 19 44 15 3 4 11
Husie 13 41 20 11 9 5
Kirseberg 15 32 21 9 10 9
Malmö totalt 15 36 22 8 6 9

Källa: Malmöelevers levnadsvanor 2003, 2006, 2009

År 2012*

Stadsdel Mycket bra Bra Varken bra
eller dåligt
Dålig Mycket dålig Ingen
undervisning
P F P F P F P F P F P F
Centrum 21 16 39 34 23 22 6 10 10 12 2 5
Södra Innerstaden 9 12 26 29 39 22 7 9 15 14 4 14
Västra Innerstaden 30 15 39 42 25 25 4 4 2 10 0 4
Limhamn-Bunkeflo 16 11 41 34 20 20 6 14 7 11 9 11
Hyllie 27 17 25 39 20 23 11 10 10 7 7 5
Fosie 25 22 40 41 21 23 5 6 4 5 5 3
Oxie 37 35 10 30 16 20 3 3 3 8 0 5
Rosengård 26 15 33 37 16 31 6 8 12 4 8 5
Husie 21 14 43 43 22 22 5 10 9 10 1 1
Kirseberg 33 20 37 30 16 28 9 8 2 10 2 5
Malmö totalt 23 17 37 36 31 24 7 9 7 8 5 6
Skåne 21 16 40 42 21 26 7 8 7 5 4 3

OBS! Då 2012 års enkät genomfördes på våren, istället för som tidigare mätningar på hösten, samt har tagits fram av en annan huvudman så är jämförbarheten med siffrorna från tidigare år skarpt begränsad. Snittet för Skåne finns istället med som referenspunkt.
Källa: ”Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne” Region Skåne 2012. Tidigare ”Malmöelevers levnadsvanor” 2003, 2006, 2009

Enkätundersökningen 2012 genomfördes på våren och visar att Malmö är på samma nivå som Skåne när det gäller antal elever som anser att sex- och samlevnadsundervisningen är mycket bra. Det högsta antalet står att finna i stadsdelen Oxie, med ungefär samma antal pojkar och flickor och minst bland pojkarna i Södra Innerstaden och bland flickorna i Limhamn-Bunkeflo.

33. Tonårsaborter

Socialstyrelsen rapporterar att tonårsaborterna fortsätter att minska. Det är fortfarande viktigt att fortsätta arbeta med förebyggande åtgärder som en adekvat sexualundervisning och arbeta för att stärka ungdomars attityder gentemot användning av preventivmedel.

33.1 Antal aborter av kvinnor i åldern 15-19 år per 1000 kvinnor

År 1995  År 2008 År 2009 År 2010 År 2011
Malmö 25 29 24 24 24
Göteborg 26 27 27 24 18
Stockholm 26 30 28 25 28
Sverige 17 24 23 21 20

Källa: Socialstyrelsen

De senaste tre åren har antalet tonårsaborter varit på samma nivå, 24 per 1 000 kvinnor. Förekomsten av tonårsaborter i Malmö är dock fortfarande något högre än Sverigesnittet. Årsrapporten för abortstatistiken 2012 kommer inte att publiceras som planerat på grund av att insamlingen av statistiken stoppats tillsvidare. Det pågår en översyn av vilken detaljeringsgrad abortuppgifter som samlas in ska ha i framtiden.

34. Klamydiafall

Klamydiainfektionen som på grund av smittorisk är belagd med anmälningsplikt, står för ungefär hälften av alla anmälningar som inkommer till Smittskyddsinstitutet (SMI). För andra gången i rad har antalet klamydiafall minskat efter att ha varit på uppåtgående tre år i rad.

34.1 Antal klamydiafall i Malmö

År 0-15 år 15-19 år 20-24 år 25-29 år 30- år Totalt
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1999 2 1 28 58 104 144 73 66 54 41 261 310
2008 2 9 103 239 279 337 188 164 169 115 741 864
2009 1 4 64 203 251 328 180 160 158 110 654 805
2010 3 7 87 243 235 330 153 149 169 124 647 853
2011 1 3 70 205 246 310 145 136 176 102 638 756
2012 1 0 116 130 222 260 134 160 117 149 590 699

Källa: Årsstatistik Smittskydd, Region Skåne

Sedan år 1999 har antal klamydiafall i Malmö ökat rejält i de flesta åldersgrupper. Generellt har kvinnor varit överrepresenterade, så även i år. För år 2012 syns för kvinnor mellan 15-19 år en minskning och en ökning för män i samma ålder. När det gäller åldern 20-24 så är det minskning för både kvinnor och män.

Till toppen