Välfärdsredovisning 2013
En väl fungerande hälso- och sjukvård har stor betydelse för folkhälsan. Hälso- och sjukvården hjälper människor att återfå eller bibehålla sin hälsa och funktionsförmåga och bidrar till återgång i arbete eller aktivt liv på annat sätt. Ur ett folkhälsopolitiskt perspektiv är det särskilt angeläget att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser integreras i den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

 

29. Tandhälsa

Tandhälsa är en viktig indikator för välfärden och kan påverka både sociala relationer och livskvalitet. Sedan lagen om gratis tandvård för barn och ungdomar upp till 19 år trädde i kraft år 1976 har tandhälsan förbättrats avsevärt. Det är dock fortfarande stora skillnader i tandhälsa som generellt är betydligt sämre hos barn med utländskt ursprung samt hos barn i socioekonomiskt svaga grupper.

29.1 Andel (%) barn utan nya lagningar, 12-åringar

Pojkar Flickor
Stadsdel 2005 2008 2009 2010 2011 2005 2008 2009 2010 2011
Centrum 87  88  91  85 83  93  85  84  84 88
Södra Innerstaden 70  80  74  77 78  72  77  63  74 79
Västra Innerstaden 99  94  89  88 98  91  89  88  92 95
Limhamn-Bunkeflo 87  91

93

 91 95  87  92  91  91 94
Hyllie 78  80 74  77 87  71  77  79  71 87
Fosie 74  76  76  81 80  68  80  81  79 72
Oxie* 81  82  75  72 89  86  84  75  81 81
Rosengård 65  77  71  69 77  64  70  78  77 80
Husie 81  95  88  88 92  88  85  86  88 87
Kirseberg 84  79  73  81 88  78  82  88  89 85
Malmö totalt 79  84  80  81 86  78  82  82  82 84
Skåne 82  86  84  84 89  81  83  83  84 88

 * Siffrorna fluktuerar relativt mycket för Oxie, vilket beror på att det rör sig om så få individer – under 100 per kön.
Källa: Folktandvården, Region Skåne

29.2 Andel (%) barn utan nya lagningar, 19-åringar

Pojkar Flickor
Stadsdel 2005 2008 2009 2010 2011 2005 2008 2009 2010 2011
Centrum 69 69 71 75 79 70 79 83 82 87
Södra Innerstaden 59 56 67 60 69 66 79 74 69 78
Västra Innerstaden 72 77 76 80 83 79 85 83  86 86
Limhamn-Bunkeflo 78 74 79 82 86 73 85 80 84 90
Hyllie 62 57 69 63 58 69 70 75 68 69
Fosie 57 53 65 61 64 57 75 64 65 76
Oxie* 70 65 66 69 70 73 87 72 68 83
Rosengård 40 47 53 58 58 53 59 58 62 65
Husie 73 80 72 70 76 76 79 76 91 88
Kirseberg 70 74 75 76 78 68 81 82 84 79
Malmö totalt 64 63 69 69 72 67 77 74 74 79
Skåne 66 74 72 73 76 69 77 75 77 80

* Siffrorna fluktuerar relativt mycket för Oxie, vilket beror på att det rör sig om så få individer – under 100 per kön. Källa: Folktandvården Skåne, Region Skåne

Andelen barn utan nya lagningar ökar för Malmö på jämfört med föregående år. När det gäller 12 åringarna så finns den högsta andelen med pojkar i Stadsdelen Västra Innerstaden, från 88 till 98 procent, och för flickor i Hyllie, från 71 till 87 procent. Den mest markanta förändringen har skett i Södra Innerstaden för 19 åriga pojkar, från 60 procent till 69 procent. Flickorna i Oxie har den högsta andelen skett med 68 procent till 83 procent. Sedan år 2005 har tandhälsan generellt förbättrats för pojkar och flickor gällande både 12-åringar och 19-åringar. Generellt sett ökar munhälsan avseende hål i tänderna i Malmö precis på samma sätt som i Skåne för övrigt. Region Skåne har inte dessa parametrar i sitt nuvarande system så att de per automatik kan ta fram önskade uppgifter per stadsdel i Malmö.

Region Skåne anlitar idag ett företag som tillhandahåller den epidemiologiska datan för barn- och ungdomstandvården.

Till toppen