Välfärdsredovisning 2013
På lång sikt sammanhänger en god folkhälsa med en bra yttre miljö
(prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik).

 

27. Olycksfall

Skadehändelser, framförallt fallolyckor och transportolyckor, är bland barn den vanligaste orsaken till såväl dödsfall som vård på sjukhus vilket visar på vikten att jobba med säkra och trygga miljöer för barn att växa upp i. Bland både män och kvinnor är äldre människor överrepresenterade bland olycksfall som leder till sjukdom, behov av vård eller död.

27.1 Skadeincidens på grund av olycksfall per 1000 invånare

Totalt

Stadsdel År 2000 År 2010
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 59 102 42 62 76 36
Södra Innerstaden 63 90 46 59 88 35
Västra Innerstaden 61 80 42 66 76 39
Limhamn-Bunkeflo 62 74 41 52 68 34
Hyllie 71 82 49 74 82 48
Fosie 71 95 49 72 75 45
Oxie 74 53 46 54 69 40
Rosengård 63 73 47 50 50 41
Husie 63 59 41 61 51 38
Kirseberg 62 90 49 60 77 39
Malmö totalt 65 84 45 70 77 43

 

Stadsdel År 2011 År 2012
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 73 88 38 59 84 34
Södra Innerstaden 67 87 39 65 93 38
Västra Innerstaden 72 82 40 57 90 40
Limhamn-Bunkeflo 50 77 37 60 66 39
Hyllie 78 86 50 64 84 47
Fosie 73 78 48 63 69 42
Oxie 57 69 39 69 62 42
Rosengård 64 77 46 59 60 41
Husie 59 59 39 59 62 38
Kirseberg 62 86 42 44 73 38
Malmö totalt 74 81 44 60 77 40

 

Män

Stadsdel År 2000 År 2010
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 67 69 44 73 58 39
Södra Innerstaden 74 50 50 74 80 41
Västra Innerstaden 65 45 40 71 55 39
Limhamn-Bunkeflo 64 47 42 60 55 36
Hyllie 88 52 53 81 57 49
Fosie 85 68 55 79 59 50
Oxie 74 23 52 52 38 40
Rosengård 77 41 57 60 24 52
Husie 66 43 46 70 38 41
Kirseberg 69 70 51 69 37 41
Malmö totalt 74 53 49 79 56 46

 

Stadsdel År 2011 År 2012
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 79 73 40 63 48 35
Södra Innerstaden 74 52 44 78 65 41
Västra Innerstaden 89 56 41 56 68 37
Limhamn-Bunkeflo 56 57 41 65 47 41
Hyllie 88 69 55 72 66 50
Fosie 80 66 52 70 57 48
Oxie 56 58 43 72 44 44
Rosengård 78 33 56 68 45 50
Husie 70 33 43 69 59 42
Kirseberg 64 78 43 45 52 40
Malmö totalt 83 60 49 67 57 42

 

Kvinnor

Stadsdel År 2000 År 2010
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 51 115 39 51 85 33
Södra Innerstaden 51 109 42 42 92 30
Västra Innerstaden 56 95 43 60 84 40
Limhamn-Bunkeflo 59 92 41 44 77 33
Hyllie 53 98 47 65 97 48
Fosie 57 111 43 64 84 40
Oxie 75 71 39 55 93 40
Rosengård 48 90 38 40 64 30
Husie 59 72 36 52 61 35
Kirseberg 55 101 47 49 102 37
Malmö totalt 55 99 42 60 89 39

 

Stadsdel År 2011 År 2012
0-14 år 75 år - Totalt 0-14 år 75 år - Totalt
Centrum 68 95 35 56 104 33
Södra Innerstaden 60 104 34 51 108 34
Västra Innerstaden 56 93 40 57 100 42
Limhamn-Bunkeflo 44 90 33 55 78 37
Hyllie 68 95 47 56 94 45
Fosie 65 84 43 55 77 37
Oxie 58 77 36 65 76 40
Rosengård 50 101 36 49 69 33
Husie 48 81 36 48 64 34
Kirseberg 60 91 40 43 86 35
Malmö totalt 65 92 40 54 88 37

Källa: Skaderegistret

Olycksfall för kvinnor i åldern 75 år och äldre i Malmö har minskat från 92 till 88 per 1000 invånare jämfört med föregående års mätning. Den största minskningen bland kvinnor finns i stadsdelen Rosengård, från 101 til 69 per 1000 invånare. Olycksfall för män i åldern 75 år och äldre har störst minskning i Kirseberg, från 78 till 52 per 1000 invånare mellan 2011 och 2012.

28. Trygghet

Att känna sig trygg eller otrygg är en känsla som påverkas av tid, plats och situation men som har stor påverkan på hur man som individ upplever sin vardag eller olika platser i samhället.

Det ska vara en självklarhet att alla malmöbor ska uppfatta sin stad som trygg och öppen och det är därför av vikt att analysera de trygghetsmätningar som görs för att kunna arbeta med frågan i rätt riktning.

28.1 Antal anmälda misshandelsbrott (inklusive grov)

År 2003

15 år -
Stadsdel Totalt 0-14 år Kvinnor Män  Inomhus Utomhus
Centrum 876 38 250 588 342 534
Södra Innerstaden 483 31 203 249 240 243
Västra Innerstaden 89 8 45 36 49 40
Limhamn-Bunkeflo 86 12 28 46 35 51
Hyllie 173 25 85 63 91 82
Fosie 367 60 184 123 217 150
Oxie 55 10 15 30 23 32
Rosengård 267 53 93 121 131 136
Husie 96 23 31 42 41 55
Kirseberg 147 31 41 75 81 66
Malmö totalt 2872 421 1041 1410 1425 1447
Skåne län 8557 1195 2969 4393 4302 4255

 

År 2008

15 år -
Stadsdel Totalt 0-14 år Kvinnor Män  Inomhus Utomhus
Centrum 992 59 277 656 476 516
Södra Innerstaden 534 60 194 280 239 295
Västra Innerstaden 152 21 56 75 90 62
Limhamn-Bunkeflo 277 82 104 91 164 113
Hyllie 248 49 90 109 158 90
Fosie 473 105 208 160 320 153
Oxie 104 40 36 28 62 42
Rosengård 290 59 116 115 151 139
Husie 125 34 41 50 76 49
Kirseberg 182 38 62 82 132 50
Malmö totalt 3380 548 1185 1647 1869 1511
Skåne län 11224 1676 3 808 5 740 5746 5478

 

År 2009

15 år -
Stadsdel Totalt 0-14 år Kvinnor Män  Inomhus Utomhus
Centrum 1031 83 310 638 479 552
Södra Innerstaden 625 56 226 343 274 351
Västra Innerstaden 137 21 53 63 73 64
Limhamn-Bunkeflo 318 70 122 126 173 145
Hyllie 264 65 82 117 137 127
Fosie 435 109 194 132 305 130
Oxie 104 31 39 34 59 45
Rosengård 334 57 132 145 143 191
Husie 131 27 41 63 55 76
Kirseberg 184 47 62 75 125 59
Malmö totalt 3563 566 1261 1736 1823 1740

 

År 2010

15 år -
Stadsdel Totalt 0-14 år Kvinnor Män  Inomhus Utomhus
Centrum 1047 88 294 665 504 543
Södra Innerstaden 683 67 255 361 331 352
Västra Innerstaden 126 26 49 51 72 54
Limhamn-Bunkeflo 359 115 103 141 238 121
Hyllie 211 50 85 76 134 77
Fosie 466 119 174 173 293 173
Oxie 75 16 27 32 44 31
Rosengård 324 71 119 134 171 151
Husie 129 36 46 47 65 64
Kirseberg 145 32 45 68 87 58
Malmö totalt 3565 620 1197 1748 1939 1626

 

År 2011

Stadsdel Mot barn 18 – år Totalt
0-6 år 7-14 år 15-17 år Kvinnor Män
F P F P F P Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus
Centrum 2 4 4 5 5 8 41 24 51 85 229
S. Innerstaden 0 1 2 6 2 4 39 27 31 59 171
V. Innerstaden 0 1 1 3 1 2 14 4 5 7 37
Limhamn-Bunkeflo 10 13 14 20 8 4 22 6 12 14 123
Hyllie 1 2 3 8 1 5 28 10 10 11 78
Fosie 2 4 7 14 6 8 35 10 16 19 120
Oxie 3 3 8 8 4 5 15 2 10 5 62
Rosengård 1 4 6 6 6 6 37 9 17 27 120
Husie 0 0 3 2 3 4 14 6 11 12 55
Kirseberg 2 0 6 13 3 4 40 13 23 15 118
Malmö totalt 3 4 6 9 4 5 30 12 20 30 122

Brottsförebyggande rådet redovisar anmälningsstatistik i absoluta antal samt antal per 100 000 invånare. I denna tabell redovisas anmälningarna per 10 000 invånare för att resultaten ska kunna jämföras mellan stadsdelarna och kunna sättas i relation till Malmösnittet. Talen har avrundats till närmaste heltal för att underlätta läsförståelsen. Nytt för år 2012 är också att Välfärdsredovisningen följer samma åldersindelning som källan, BRÅ, vilket möjliggör analyser som kan skilja på utsattheten bland barn och vuxna.
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Mellan åren 2010 och 2011 har misshandelsfallen utomhus ökat något för kvinnor och minskat för män medan misshandelsbrotten inomhus ökat för kvinnor.

28.2 Antal anmälda inbrott (inklusive försök till inbrott)

År 2003 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011
Stadsdel Bostad Källare
& vind
Bostad Källare
& vind
Bostad Källare
& vind
Bostad Källare
& vind
Bostad Källare
& vind
Centrum 135 292 91 252 82 206 96 198 124 234
Södra Innerstaden 147 216 188 296 80 168 133 126 122 215
Västra Innerstaden 59 181 64 129 51 91 27 76 77 89
Limhamn-Bunkeflo 68 40 184 15 146 25 101 42 176 31
Hyllie 96 79 122 65 132 74 79 72 130 59
Fosie 163 145 210 89 144 85 172 112 207 109
Oxie 35 4 140 1 58 2 65 2 100 2
Rosengård 55 58 107 54 79 68 75 86 100 70
Husie 58 20 67 5 92 6 61 4 92 7
Kirseberg 68 50 63 40 69 35 51 42 53 35
Malmö totalt 889 1 087 1 237 946 933 760 860 760 1 181 851

Källa: Statistikbasen Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det senaste året har antalet anmälda inbrott generellt ökat i Malmö. I en del stadsdelar ser vi en större ökning, till exempel i Västra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflo medan det tvärtom syns en minskning i Södra Innerstaden av antalet bostadsinbrott.

28.3 Andel (%) av befolkningen som uppger att de känner sig otrygga utomhus kvällstid i området där de bor

Stadsdel År 2003* År 2009* År 2010* År 2011** År 2012
Centrum 44 34 42 38 34 45 24
Totalt Kvinnor Män
Södra Innerstaden 43 45 50 36 40 47 32
Västra Innerstaden 26 25 32 21 21 29 9
Limhamn-Bunkeflo 22 18 17 18 14 18 9
Hyllie 33 27 37 36 32 39 22
Fosie 42 49 53 53 54 64 44
Oxie 33 28 25 33 26 30 22
Rosengård 44 45 51 44 42 48 34
Husie 35 28 29 27 26 36 17
Kirseberg 35 34 38 30 34 35 37
Malmö totalt 36 33 38 34 33 39 25
Skåne 25 32 18
Män 28 21 28 27
Kvinnor 42 42 45 40

* Avser augusti år 2003 samt för år 2009-2010
** Avser juli/augusti år 2011
Källa: Trygghetsmätningen, Malmö stad och Polisen

33 procent av malmöborna uppger att de känner sig otrygga i området där de bor vilket kan jämföras med 38 procent år 2010. Det är endast Södra Innerstaden och Kirseberg som enligt mätningen har en ökad upplevd otrygghet sedan förra året.

Till toppen