Årsredovisning 2013
“Malmö stad har alltsedan 1996 redovisat positiva resultat”

Ekonomi och resultat

En ekonomi i balans samt en väl fungerande upp­följning och utvärde­ring av ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommunen skall kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. De ekonomiska resultaten under de senaste åren visar att Malmö stad med god marginal uppfyller de fastställda målen för en god ekonomisk utveckling.


Årets resultat uppgick till 154 Mkr jämfört med 193 Mkr föregående år. Malmö stad har alltsedan 1996 redovisat positiva resultat.

I årets resultat ingår två jämförelsestörande poster. Återbetalning av avtalsförsäkringar har ökat årets verksamhetsintäkter med 201 Mkr och en sänkt kalkylränta för pensioner har ökat de finansiella kostnaderna med 106 Mkr.


Resultaträkning

PERIODENS RESULTAT 154 193 323 365
Malmö stad Sammanställd
redovisning
Mkr Not 2013 2012 2013 2012
Verksamhetens intäkter 1 3243 3429 6535 6463
Verksamhetens kostnader 2 -17225 -16479 -19445 -18654
Avskrivningar 3 -745 -697 -1198 -1131
Verksamhetens nettokostnader -14548 13747 -14108 -13322
Skatteintäkter 4 10406 9942 10406 9942
Generella stadsbidrag och utjämning 5 4314 3924 4314 3924
Finansiella intäkter 6 176 157 92 155
Finansiella kostnader 7 -194 -83 -332 -309
Resultat före extraordinära poster 154 193 372 390
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skatt/latent skatt -49 -25
Resultatandelar i intresseföretag 4 5

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 22 

 

Klicka i vänstermenyn för att läsa mer

Till toppen