Välfärdsredovisning 2013

Bilaga behörighet till gymnasieskola skolår 9 vt 2013

 

Statistiskt underlag

Statistikuppgifterna i redovisningen är hämtade från följande verksamheter, register och undersökningar.

Brottsförebyggande rådet

Statistikdatabasen
- Trygghet – inbrott, misshandel

Malmö stad

Malmö stads elevregister ELIT
- Behörighet till gymnasieskolan

Malmö stadskontor

- Hemlöshetsräkningarna
- Hemlöshet (unga)
- Hemlöshet (vuxna)

Verksamhetsstatistik, IoF-statistik

- Ekonomiskt bistånd

Rapporten Obligatoriska skolan

- Nationella prov i skolår 6

Undersökningen Malmöelevers levnadsvanor

- Användning av preventivmedel
- Delaktighet och inflytande
- Fysisk aktivitet på fritiden (unga)
- Föreningsdeltagande
- Konsumtion av alkohol (unga)
- Konsumtion av läsk och saft
- Missbruk/användning av narkotika (unga)
- Rökning (unga)
- Sex- och samlevnadsundervisning i skolan
- Skolk
- Skoltrivsel
- Snusning

Rapportering från respektive stadsdel

- Simkunnighet

Polismyndigheten i Skåne

Malmö stad och Polisens trygghetsmätning
- Trygghet – otrygghet

Region Skåne

Barnhälsovården Sydvästra Skåne
- Årsstatistik
- Vaccinationer

Folktandvården Skåne

- Tandhälsa

Smittskydd Skåne

- Årsstatistik
- Klamydiafall (Malmönivå)

Avdelningen för folkhälsa och miljö

- Barndatabasen
- Ekonomisk stress
- Trångboddhet (unga)

Inrapportering av uppgifter från skolhälsovården i Malmö

- Övervikt (unga)

Skaderegistret PASIS

- Olycksfall

Undersökningen Folkhälsa i Skåne

- Anspänd arbetssituation
- Emotionellt stöd
- Frukt och grönsaker
- Fysisk aktivitet på fritiden (vuxna)
- Förtroende för samhällsinstitutioner
- Konsumtion av alkohol (vuxna)
- Missbruk/användning av narkotika (vuxna)
- Psykisk hälsa
- Rökning (vuxna)
- Socialt deltagande
- Tillit
- Trångboddhet (vuxna)
- Övervikt (vuxna)

Rädda Barnen

Årsrapport – Barns ekonomiska utsatthet
- Ekonomiskt utsatta barn

Skolverket

Databas för jämförelsetal
- Fullföljandegrad gymnasiet (Malmönivå)

Socialstyrelsen

Officiell statistik
- Tonårsaborter (Malmönivå)

Statens folkhälsoinstitut

Kommunala basfakta
- Ohälsotal

Statistiska centralbyrån

Arbetsmarknadsstatistik
- Förvärvsfrekvens
- Befolkningsstatistik
- Beräknad medellivslängd
- Bostäder
- Malmöbor/befolkning med utländsk bakgrund
- Åldersfördelning i Malmö samt i respektive stadsdel

Inkomststatistik

- Inkomst

Kommunala valen

- Valdeltagande

Utbildning och forskning – Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

- Kvalitén inom förskolan

Utbildningsregistret

- Utbildningsnivå

Valmyndigheten

- Europaparlamentsvalet
- Valdeltagande


Till toppen