Välfärdsredovisning 2013

Nationella målområden och lokala indikatorer

 

Nationella målområden Uppdaterad statistik* Ny statistik saknas
Målområde 1: Delaktighet och inflytande i samhället Socialt deltagande, Förtroende för samhällsinstitutioner. Valdeltagande i Europaparlamentsval,
Föreningsdeltagande, Delaktighet och inflytande, Valdeltagande i kommunala valet.
Målområde 2: Ekonomiska och sociala förutsättningar Förvärvsfrekvens, Inkomst, Utbildningsnivå, Ekonomiskt bistånd,
Hemlöshet (vuxna), Emotionellt stöd, Trångboddhet (vuxna), Psykisk hälsa, Tillit.
Ekonomisk stress.
Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor Behörighet till gymnasieskolan, Fullföljandegrad gymnasiet, Hemlöshet (barn) Nationella prov i skolår 5, Skoltrivsel,
Skolk, Trångboddhet (barn), Kvalitén inom förskolan, Simkunnighet.
Målområde 4: Hälsa i arbetslivet Ohälsotal, Förtidspensionärer/ personer med sjuk- och aktivitetsersättning, Anspänd arbetssituation.
Målområde 5: Miljöer och produkter  Olycksfall, trygghet (misshandelsbrott, inbrott), trygghet (otrygghet).
Målområde 6: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård  Tandhälsa.
Målområde 7: Skydd mot smittspridning Vaccination.
Målområde 8: Sexualitet och reproduktiv hälsa Klamydiafall. Användning av preventivmedel, sex- och samlevnadsundervisning i skolan, Tonårsaborter.
Målområde 9: Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet på fritiden (vuxna). Fysisk aktivitet på fritiden (ungdomar).
Målområde 10: Matvanor och livsmedel Övervikt (vuxna), frukt och
grönsaker.
Övervikt (barn), Saft och läsk.
Målområde 11: Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Rökning (vuxna), Konsumtion av alkohol (vuxna), Missbruk/  /användning av narkotika (vuxna), Rökning (ungdomar), Snusning,  Konsumtion av alkohol (ungdomar), Missbruk/användning av narkotika (ungdomar)

*Indikatorer/nyckeltal för vilka ny statistik har inkommit sedan fjolårets välfärdsredovisning

 

Till toppen