Välfärdsredovisning 2013

Åldersfördelning i Malmö -

Visa diagram

Under 2012 ökade Malmös befolkning med strax över 4 900 personer vilket innebar att folkmängden totalt sett uppgick till 307 800 personer vid årsskiftet. Ökningen bestod ungefär till hälften av ett positivt flyttningsnetto, 2 500 personer, och andra hälften ett positivt födelsenetto, 2 400 personer. Den största befolknings-ökningen skedde i stadsdel Centrum med 1 835 personer, den näst största ökningen skedde i Limhamn-Bunkeflo vilket till stor del förklaras av att det är i dessa stadsdelar som flest bostäder blev inflyttningsklara under 2012. I Kirseberg skedde den minsta ökningen med endast 49 personer och i Rosengård minskade befolkningen med 90 personer. Se diagram Åldersfördelning i Malmö.

Åldersfördelning i stadsdelarna -

Visa diagram

År 2012 hade Malmö cirka 151 000 män och 156 700 kvinnor. Det är i synnerhet åldrarna 20-29 och 70 år och äldre som det finns fler kvinnor än män. Under 2012 föddes det 5 166 barn i Malmö under 2012 vilket är det högsta uppmätta antalet sedan 1968. Flest födda barn blev det i Centrum, Fosie och Södra Innerstaden. Totalt flyttade cirka19 800 personer in och 17 300 flyttade ut ur Malmö under 2012, vilket gav ett positivt flyttningsnetto på cirka 2 500 personer. Se diagram Åldersfördelning i stadsdelarna.

Generellt är åldersstrukturen i stadsdelarna likartad där flertalet har en högre andel barn och unga. De stadsdelar som skiljer sig från mönstret är Husie, Oxie och Limhamn-Bunkeflo vilka också är de stadsdelar med högst andel småhus. Det kan således finnas en viss koppling mellan bostadsstruktur och befolkningsstruktur.

Folkmängden i Malmö fortsätter att öka och under 2012 har ökningen varit större jämfört med 2011. Jämförs istället år 2012 med år 2010 så är likheterna mellan dessa år större. Vid helårsskiftet var den totala befolkningen i Malmö 307 758 individer enligt Statistiska centralbyrån (SCB), vilket innebär en ökning med 4 923 personer eller 2 %.

Under 2012 föddes det 5 166 barn att jämföra med 4 945 barn under motsvarande period 2011 och 5 053 barn samma period 2010. Således har det under 2012 fötts 221 fler barn i år jämfört med förra året. För Malmö var födelseöverskottet fortsatt positivt med 2 404 individer, vilket är högre än både 2011 och 2010, det är alltså tredje året i rad som födelsenettot 1:a halvåret har passerat 1 000 individer.

Speciellt svårförutsägbart är det att beräkna befolknings-förändringar för stadsdelarna Västra Innerstaden, Hyllie och Fosie där ingen byggnation beräknas att färdigställas under 2012 men där befolkningen 1:a halvåret i år ändå ökat. På stadsdelsnivå blir orsaken till förändringar i befolkningsstrukturen allt mer osäker, speciellt med tanke på om planerad byggnation i stadsdelen är färdigställd eller inte. Antingen kan det vara så att den planerade byggnationen redan är klar 1:a halvåret och att folk har flyttat in eller så beräknas färdigställandet och inflyttningen bli under det 2:a halvåret.

Befolkning per stadsdel, könsuppdelad, 2012-12-31, PDF-fil

Till toppen