Välfärdsredovisning 2013

Sex principer för folkhälsoarbetet i Malmö stad

Utgångspunkten för Malmö stads folkhälsoarbete är det övergripande folkhälsomålet ”skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor” samt de elva prioriterade folkhälsomål-områden som riksdagen fastställt.

Kommunfullmäktige antog i november 2010 en folkhälsopolicy för Malmö stad där man presenterar visionen; alla malmöbor har samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Samtidigt fastslås det att alla förvaltningar och verksamheter inom Malmö stad har ett ansvar att implementera folkhälsopolicyn i den ordinarie verksamheten.


Sex principer för folkhälsoarbetet i Malmö stad

1. Systematiskt folkhälsoarbete
I det systematiska arbetet ingår redovisningar, analys, förslag och kontinuerlig uppföljning för att fånga upp om folkhälsoutvecklingen går åt fel håll.

2. Bättre analyser – varför ser det ut som det gör?
Det handlar om att mäta och förstå problemet med jämlikhet i hälsa och bedöma effekterna av olika åtgärder. Analyserna genererar förslag till prioriteringar och åtgärder.

3. Prioritera
Det innebär en fokusering, inom alla politikerområden och verksamheter, på den sociala dimensionen av hållbar utveckling.

4. Kvalitet och innovation
I Malmö stad ska vi i möjligaste mån använda kostnadseffektiva och evidensbaserade metoder men också finna nya innovativa sätt att påverka hälsoutvecklingen.

5. Samverkan och gränsöverskridande ledarskap
För att åstadkomma en förändring förutsätts agerande över alla politikområden, förvaltningar och andra samhällsaktörer så som förenings- och näringsliv.

6. Kompetensutveckling
För att kunna veta vilka vinster man kan göra med bra förebyggande och hälsofrämjande arbete samt prioritera folkhälsoarbetet behövs kontinuerlig kompetensutveckling.

En viktig del i arbetet med folkhälsopolicyn är att få in folkhälsofrågorna i kommunens ordinarie planeringsarbete, som t.ex. budgetprocessen. Som visualiseras nedan är välfärdsredovisningen ett viktigt verktyg i prioriterings- och uppföljningsarbetet av folkhälsofrågorna.

Till toppen