Välfärdsredovisning 2013
“Alla Malmöbor ska ha samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”

Kommunfullmäktige beslutade år 1998 att Malmö Stad årligen ska upprätta en samlad välfärdsredovisning för Malmö. Välfärdsredovisningens syfte är att redovisa aktuell statistik under de elva nationella folkhälsomålen för att följa hälsans bestämningsfaktorer fördelat bland befolkningen samt belysa den generella välfärdsutvecklingen i Malmö.

Sammanfattning

För att ge en helhetsbild av välfärden i Malmös tio stadsdelar har även ett välfärdsindex sammanställts av 44 indikatorer vilket visar hur stadsdelarnas välfärdsnivå förhåller sig till varandra. Indexet synliggör de stora skillnader som finns mellan stadsdelarna som är viktigt att förhålla sig till då en fortsatt ökning av skillnader i hälsa och välfärd kan medföra flera negativa effekter för vissa områden och invånare. Nedan följer en sammanfattning av statistiken från årets välfärdsredovisning utifrån de elva folkhälsomålområdena. De indikatorer för vilka statistiken har uppdaterats sedan föregående års välfärdsredovisning är markerade med en asterisk (*).

Ojämlikheten i hälsa och levnadsvillkor visar sig för flera indikatorer och har sin grund i medborgarnas inkomst, utbildning, kön, etnicitet och ålder. Sett till ett medelvärde för 2008-2012 är medellivs-längden 78,4 år för män och 82,9 år för kvinnor. Det är således en positiv utveckling för både män och kvinnor jämfört med medelvärdet för år 2006-2010 (77,9 år för män och 82,7 år för kvinnor).

Medelvärdet för medellivslängden år 2008-2012 varierar mellan stadsdelarna. Högst medellivslängd finns i Västra Innerstaden för kvinnor och i Husie för män, 84,7 år respektive 80,6 år. Medellivslängden är som lägst i Södra Innerstaden, 74,8 år för män och 80,3 år för kvinnor.

Läs sammanfattning av målområdena

Stäng

Jan Haak

planerings-direktör

Jan berättar om Välfärds-redovisningen 2013. Hälsan i Malmö har över tid blivit bättre, men ojämlikheten är fortsatt hög. Syftet med välfärdsarbetet är att alla Malmöbor ska ges samma förutsättningar till hälsa och välfärd.


Välfärdsindex

För att ge en bild av välfärden i Malmö, nedbrutet i Malmös tio stadsdelar, har ett välfärdsindex sammanställts. Det ger en fingervisning för de olika stadsdelarnas utveckling.

Läs mer

Om Malmö

I all kommunal planering är information om befolkningens sammansättning och utveckling grundläggande. Välfärds-redovisningen är ett viktigt verktyg i kommunens folkhälsoarbete.

Läs mer

Målområde och indikatorer

Riksdagen har fastställt elva prioriterade målområden som är utgångspunkt i Malmö stads folkhälsoarbete. De elva målområdena omfattar både livsvillkor och livsstilsfrågor.

Läs mer

Malmö stads välfärdsredovisning 2013

Filstrl: 1 MB

Välfärdsredovisningens syfte är att redovisa statistik under de nationella folkhälsomålen för att följa malmöbornas välmående samt belysa välfärdsutvecklingen i Malmö.

Ladda ner

Till toppen