Årsredovisning 2013
“2013 var ett år av förändring. Men även ett år av stora händelser & utmärkelser”

År 2013 genomförde vi en stor förändring i form av en omorganisation i Malmö stad. Tio stadsdelar blev fem stadsområden och nya centrala nämnder infördes för de pedagogiska verksamheterna. I kommande årsredovisningar kommer vi att kunna följa resultatet.

Under de senaste decennierna har Malmö blivit mycket starkare och en fantastisk stad på många sätt. Under European Song Contest i maj 2013 riktade 170 miljoner människor sina blickar mot Malmö. Arrangemanget blev en succé, mycket tack vare Malmöbornas vänliga gästfrihet. Förra året utsågs Malmö också till världens tredje grönaste stad, liksom världens fjärde mest innovativa stad.

Sammanfattning

Under året genomfördes den största omorganisationen av kommunens nämnder och verksamheter sedan stadsdelsreformen 1996. Den 1 juli övertog åtta nya nämnder – en förskolenämnd, en grundskolenämnd, en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och fem stadsområdesnämnder – ansvaret från tio stadsdelar och utbildningsnämnd. Ett intensivt arbete har därefter bedrivits för att bygga upp organisationen i de nya nämnderna.

För berörda nämnder har året präglats av ett intensivt arbete med att avveckla den tidigare organisationen och att bygga upp organisation och arbetsprocesser i de nya nämnderna.

Förändringen omfattade cirka 18 000 medarbetare, varav 350 medarbetare i förvaltningsövergripande funktioner blev direkt berörda genom byte av arbetsuppgifter, arbetsplats eller chef.

Ekonomi

Av bokslutet framgår att kommunen under år 2013 har uppfyllt det lagstadgade balanskravet och kommunfullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Detta beror främst på återbetalda avtalsförsäkringar och att avsatta reserver för omställningsarbetet inför ny organisation inte behövdes ianspråktas i den omfattning som budgeterades.

De största budgetavvikelserna i verksamheterna tidigare uppmärksammats i delårsrapporter och föregående års årsredovisningar. I nämndernas budgetar finns fyra verksamheter där nämnderna helt eller delvis befriats från kravet att anpassa kostnaderna till tilldelat kommunbidrag nämligen ekonomisk hjälp, hemlöshet, personlig assistans med beslut från Försäkringskassan och statsbidrag för flyktingmottagning. Budgetunderskottet för dessa verksamheter uppgick under året till sammanlagt 213 Mkr.

År 2013 var det första året då exploateringsvinster budgeterades för att finansiera verksamheten. Tidigare år har sådana vinster ej budgeterats. Under året uppgick vinsterna till 101 Mkr vilket var 74 Mkr lägre än budget.

Läs hela sammanfattningen

Stäng

Jan-Åke Troedsson

Ekonomidirektör

Med utgångspunkt i Malmö stads årsredovisning för 2013 berättar Jan-Åke om hur det har gått för Malmö stads verksamheter under året.


Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Under de senaste decennierna har Malmö blivit mycket starkare och en fantastisk stad på många sätt.

Läs mer

Verksamheterna

Här kan du läsa en uppföljning av hur det gått för Malmö stads verksamheter under 2013. Bland annat om Malmö kommissionens slutrapport

Läs mer

Kommunens ekonomi

Årets resultat uppgick till 154 Mkr jämfört med 193 Mkr föregående år. Malmö stad har alltsedan 1996 redovisat positiva resultat.

Läs mer

Malmö stads Årsredovisning 2013

Filstrl: 1 MB

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Ladda ner

Annual report and statement of accounts 2013 City of Malmö

Filstrl: 2 MB

Here you'll find the City of Malmö's annual report and statement of accounts for 2013 in English. Click on the green text "Ladda ner" below to download the PDF file.

Ladda ner

Till toppen