Personalredovisning 2012
“Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet”

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Tio stadsdelsförvaltningar och tio fackförvaltningar har verksamhet över hela Malmö och täcker in allt från välfärd till upplevelser. Vårt uppdrag är att ge bästa möjliga service inom till exempel skola, barnomsorg, äldreomsorg, stadsplanering, trafik, miljö och kultur. För att klara det uppdraget krävs resurser i form av medarbetare.

Sammanfattning

Personalredovisningen är en sammanställning av personalåret 2012 där vi följer upp strategiska personalområden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna! De olika områdena beskrivs i text och utifrån ett statistiskt material.

I den mån tillgänglig statistik finns på intranätet Komin har den använts. Övrigt statistiskt material är framtaget från IT-stödet Personec P. Nedan följer en kort summering av innehållet:

 • Antalet månadsanställda var 21 165, vilket var en ökning med 644 medarbetare.
 • Personalkostnaderna uppgick till cirka 9,3 miljarder kronor. Det utgjorde cirka 56% av Malmö stads kostnader år 2012.
 • Personalomsättningen för Malmö stad var under året 8,1%, vilket var en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2011.
 • 4 056 lediga tjänster publicerades via Lediga tjänster.
 • Antalet ansökningar som kom in via Lediga tjänster var 119 953.
 • Andelen medarbetare med heltidstjänstgöring var 82,1%, vilket var en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med 2011.
 • Antalet chefer med personal- och verksamhetsansvar var 1 107.
 • 71,5% av cheferna hade 1–25 medarbetare, övriga 28,5% hade mer än 25 medarbetare.
 • 77,3% av medarbetarna var kvinnor, jämfört med 77,2% 2011.
 • Genomsnittsåldern för Malmö stads medarbetare var 44,3 år, vilket var en minskning med 0,2 år sedan 2011.
 • 2012-12-31 fanns det 6 210 medarbetare (29,4%) med utländsk bakgrund av de 21 165 månadsanställda. Det var en ökning från föregående år med 1,3 procentenheter.

Sjukfrånvaron motsvarade 5,11%, vilket var en ökning med 0,63 procentenheter i förhållande till föregående år. Under 2012 hade 32,7% av medarbetarna ingen sjukfrånvaro.

Stäng

Liselott Nilsson, HR-direktör i Malmö stad

Om Malmö stads personalredovisning 2012


Inledning

I Malmö är nästan hälften av medborgarna under 35 år. Detta märks i våra verksamheter, bland annat i utbyggnaden av förskole-verksamheten där vi har ett stort rekryteringsbehov.

Läs mer

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har antagit fyra inriktningsmål inom personalområdet som syftar till att Malmö stad ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Läs mer

Malmö stad rekryterar och utvecklar

Malmö stad arbetar på olika nivåer med sitt arbetsgivar-varumärke. Det handlar om att synliggöra verksamheter och skapa intresse för organisationen.

Läs mer

Malmö stads personalredovisning 2012

Filstrl: 907 kB

I personal-redovisningen följer vi upp Malmö stads strategiska personal-områden och hur vi tillsammans utvecklar vår viktigaste resurs – medarbetarna!

Ladda ner

Lönebilaga 2012

Filstrl: 56 kB

Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Ladda ner

Till toppen