Personalredovisning 2012

Arbetsmiljö, hälsa och samverkan

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Det handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.

Gemensamt arbetssätt för arbetsmiljö

Malmö stad skapar delaktighet i arbetsmiljöfrågor inom ramen för samverkanssystemet på arbetsplatsträffar samt i samverkans-grupper och förvaltningsråd. Arbetsgivarutskottet fattade under våren beslut om ett gemensamt arbetssätt (process) för arbetsmiljö. Arbetet med att ta fram förslaget om gemensamt arbetssätt skedde partsgemensamt. Processen innebär inget nytt arbetssätt utan utgår från föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete SAM och innehåller det som ska vara kommungemensamt vad gäller mallar, rutiner och policy.

IT-stöd för processen

Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet arbetade 2011 och 2012 med att införa ett IT-stöd för hantering av egendoms-skada. Systemet testades även för hantering av arbetsskador och tillbud. Under hösten 2012 anpassades systemet till att följa arbetsmiljöprocessen. Dialog och ställningstagande om införande av systemet i Malmö stad kommer ske under 2013.

Hälsa i fokus

I samband med den europeiska arbetsmiljöveckan och skydds-ombudens 100-års jubileum anordnade processgruppen en inspirationseftermiddag på temat Hälsa i fokus. Målgrupp var chefer, skyddsombud, HR-medarbetare samt fackliga representanter i samverkansgrupp och drygt 145 personer deltog i arrangemanget.

Till toppen