Välfärdsredovisning 2012

För att ge en bild av välfärden i Malmö, nedbrutet i Malmös tio stadsdelar, har ett välfärdsindex sammanställts av 43 nyckeltal/ indikatorer. För varje nyckeltal rangordnas stadsdelarna efter resultat på en skala mellan ett och tio där till exempel högst förvärvsfrekvens ger tio och lägst förvärvsfrekvens ger ett. Alla rangvärdena summeras för varje stadsdel och divideras med antalet nyckeltal. Detta ger ett medelvärde som kan ge en fingervisning för stadsdelens utveckling.

Stadsdel Indexvärde
år 2010
Rang
Indexvärde
år 2011
Rang
Indexvärde
år 2012
Rang
Västra Innerstaden 7,6 1 7,4 1 7,9 1
Limhamn-Bunkeflo 7,1 2 7,3 3 7,4 2
Husie 6,9 3 7,4 1 7,4 3
Centrum 6,0 4 6,0 4 6,1 4
Oxie 5,9 5 5,8 5 6,0 5
Kirseberg 4,8 7 5,0 7 5,3 6
Hyllie 5,5 6 5,5 6 4,7 7
Södra Innerstaden 4,5 8 4,2 8 4,4 8
Fosie 3,3 10 3,3 9 3,3 9
Rosengård 3,4 9 3,2 10 2,6 10

 

I välfärdsindexet för år 2012 går att utläsa att Västra Innerstaden behåller högsta värdet och följs av Limhamn-Bunkeflo och Husie. Lägre värden än föregående år har Hyllie och Rosengård. Däremot har indexvärdet ökat för Oxie, Kirseberg och Södra Innerstaden. Kirseberg har passerat Hyllie i rang.

Nyckeltal/indikatorer*
Valdeltagande i kommunala valet Anspänd arbetssituation
Valdeltagande i EU-valet Olycksfall
Socialt deltagande Trygghet. Misshandel
Föreningsdeltagande Trygghet. Inbrott
Delaktighet och inflytande Trygghet. Otrygghet
Förvärvsfrekvens Tandhälsa
Inkomst Vaccination
Utbildningsnivå Användning av preventivmedel
Ekonomiskt bistånd Sex- och samlevnadsundervisning i skolan
Ekonomisk stress Fysisk aktivitet på fritiden. Ungdomar
Emotionellt stöd Fysisk aktivitet på fritiden. Vuxna
Trångboddhet. Vuxna Övervikt. Vuxna
Behörighet till gymnasieskolan Övervikt. Barn
Nationella prov i skolår 5 Rökning. Vuxna
Skoltrivsel Rökning. Ungdomar
Skolk Snusning
Kvalitén inom förskolan Konsumtion av alkohol. Vuxna
Trångboddhet. Barn Konsumtion av alkohol. Ungdomar
Ohälsotal. Ohälsodagar Missbruk/användning av narkotika. Vuxna
Ohälsotal. Förtidspensionärer Missbruk/användning av narkotika. Ungdomar

*De indikatorer som inte finns med i index är följande: De indikatorer som endast finns på Malmönivå samt förtroende för samhällsinstitutioner, hemlöshet vuxna, psykisk hälsa, tillit, hemlöshet barn, simkunnighet, konsumtion av frukt och grönt och konsumtion saft och läsk. 

 

Till toppen