Personalredovisning 2012
“Ledarskapsutveckling handlar om att stärka & utveckla chefers personliga & professionella ledarskap”

Chef- och ledarskap i Malmö stad

Av Malmö stads cirka 20 000 medarbetare är drygt 1 000 chefer och varje år rekryteras omkring 100 nya chefer. Det dagliga arbetet ställer stora krav på cheferna att leda verksamheten i förändring och utveckling, med utgångspunkt i Malmö stads värdegrund och personalpolicy.

Ledarcentrum inom stadskontorets HR strategiska avdelning genomför årligen, tillsammans med resurspersoner från andra delar av Malmö stad, utvecklingsprogram och aktiviteter riktade till olika chefsnivåer.

Arbetet under år 2012 utgick från två olika områden, chefsförsörjning och ledarskapsutveckling.

Chefsförsörjning

Syftet med området chefsförsörjning är att ta till vara och stimulera intresset för ledarskap, samt underlätta och bidra till ökad kvalitet vid rekrytering av nya chefer.

I januari påbörjades den tionde omgången av utvecklings-programmet Framtida ledare med 43 deltagare (32 kvinnor och 11 män) från 20 förvaltningar. Intresset för programmet var stort med cirka 300 deltagare vid två informationsmöten. Av de 43 deltagarna kommer 35% från barn och ungdom, 19% från individ och familj, 19% från vård och omsorg, 7% från teknikområdet. Återstående 20% kommer från olika administrativa funktioner.

Utvecklingsprogrammet omfattar 27 dagar och kommer att avslutas i maj 2013. Första halvåret har ett arbetsgivarperspektiv kring uppdraget att vara chef i Malmö stad. Programmet fokuserar därefter på att utveckla det personliga ledarskapet. Deltagarna får träning i till exempel coachning och andra modeller/verktyg som är användbara i rollen som chef.

Flera förvaltningar genomförde egna aktiviteter för de som sökte och prioriterades av förvaltningarna, men inte kom med i programmet.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling handlar om att stärka och utveckla befintliga chefers personliga och professionella ledarskap i syfte att öka kvaliteten i verksamheten. Ledarskapsutveckling handlar alltså inte enbart om den enskilda chefens utveckling, det kommer även organisationen som helhet till godo.

Under året genomfördes introduktionsdag för nytillträdda chefer vid två tillfällen. Vid dessa deltog 90 medarbetare, varav 72 kvinnor och 18 män. Här gavs information om stadens organisation, viktiga styr- och policydokument, ärende- och beslutsgång, arbetsgivar-perspektiv, ekonomiska förutsättningar samt rollen som chef i en kommunikativ organisation.

I mars avslutades den andra omgången av utvecklingsprogrammet LIV, Ledningsstrategier i vardagen med 24 deltagare. Programmet är ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne med målet att utveckla den strategiska kompetensen hos deltagarna. Malmö stad hade 18 deltagare, varav 14 kvinnor och 4 män.

I november startade den tredje omgången av ovanstående program. Även denna gång med 24 deltagare från Malmö stad och Skånes universitetssjukhus. I detta program kommer 17 deltagare från Malmö stad, 15 kvinnor och 2 män. Programmet avslutas i maj 2013.

I maj avslutades programmet Strategiska ledare i Malmö stad. Målgruppen var chefer med minst 3 års erfarenhet av att leda andra chefer eller med ledningsansvar på stabsnivå. Programmet hade 17 deltagare (10 kvinnor och 7 män) och syftet var att bidra till att säkra ledarförsörjningen till chefstjänster på strategisk nivå samt stimulera chefers interna rörlighet mellan verksamheter och förvaltningar.

Under oktober genomfördes en första träff för chefer i Malmö stad som var intresserade av att ha en mentor. Efter ytterligare en träff med chefer som erbjuder mentorskap, matchades 10 mentorer och adepter. Ytterligare tre tillfällen är inplanerade under våren 2013.

Flera förvaltningar hade egna ledarutvecklingsprogram/insatser. Innehållet varierade från specifika utbildningsinsatser till att vara mer inriktade mot ledar- och ledarskapsutveckling. De flesta förvaltningar hade även någon form av återkommande forum för att samla sina chefer kring aktuella ledarfrågor.

Ledarskapsdag

Den 22 november genomfördes den årliga Ledarskapsdagen för alla chefer i Malmö stad. Syftet med Ledarskapsdagen är att vara en mötesplats som inbjuder till inspiration och reflektion kring aktuella teman kopplat till ledarskap.

Ledartäthet

Antal medarbetare/chef -

Visa diagram

I Malmö stads strategier för friskare arbetsplatser framgår att Malmö stads chefer inte bör ha mer än 25 medarbetare. Diagrammet nedan ger en aktuell bild för 2012.

Se diagram Antal medarbetare/chef.

71,5% av Malmö stads chefer hade 1-25 medarbetare, 11,2% hade 26-30 medarbetare, 11,3% hade 31-40 medarbetare och 6,1% hade fler än 40 medarbetare. Motsvarande siffror för 2011 var 70,4%, 11,7%, 12,4% respektive 5,6%.

Ledartätheten var lägre inom stadsdelsförvaltningarna än inom övriga förvaltningar. Cirka 40% av cheferna inom stadsdelarna hade fler än 25 medarbetare.

Se diagram Chefer, åldersstruktur.

Chef, ålderstruktur -

Visa diagram

37,6% av cheferna återfanns inom intervallet 50–59 år. 8 personer, 0,7%, av cheferna var under 30 år.

Medelåldern bland Malmö stads chefer var 49,7 år, för kvinnliga chefer 49,6 år och för manliga chefer 49,8 år. 67% av Malmö stads chefer var kvinnor och 33% var män.

Av Malmö stads 1 107 chefer hade 13% (144) utländsk bakgrund. 101 av dessa var kvinnor och 43 män.

Till toppen