Personalredovisning 2012

Antal medarbetare

Den 31 december 2012 var 21 165 medarbetare månadsanställda i Malmö stad, vilket innebar en ökning med 644 medarbetare jämfört med föregående år. Ökningen berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av förskolan.

Antal månadsanställda, olika anställningsformer samt komprimerad heltid december 2011 och 2012

Antal medarbetare 2011 2012 % förändring
Tillsvidareanställda 18 203 18 568 2
Visstidsanställda 2 318 2 597 12
Totalt antal månadsanställda 20 521 21 165 3
Komprimerad heltid 19 498 20 127 3,2

 

Med månadsanställd menas både tillsvidare- och visstidsanställda (vikarier, allmän visstidsanställning) med månadslön.

Antalet månadsanställda ökade med 644 medarbetare varav antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade med 365 och antalet medarbetare med tidsbegränsade anställningar ökade med 279.

Av medarbetarna var 18 568 tillsvidareanställda, vilket var 87,7% av de månadsanställda. År 2011 var motsvarande siffra 88,7%, vilket innebar att andelen tillsvidareanställda medarbetare minskade med 1 procentenhet.

Antalet timavlönade medarbetare i genomsnitt per månad komprimerat till heltid var 1 286. Detta var en minskning med 21 jämfört med 2011. Den genomsnittliga andelen visstidsanställda med timlön under året motsvarade 6%, vilket var en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med 2011.

Personalkostnaderna uppgick till cirka 9,3 miljarder kronor. Det utgjorde cirka 56% av Malmö stads kostnader år 2012.

Antal månadsanställda, respektive förvaltning december 2011 och 2012

Antal månadsanställda 2011 2012 % förändring
Stadskontoret 262 285 8,8
Serviceförvaltningen 1 457 1 445 -0,1
Fastighetskontoret 76 83 9,2
Gatukontoret 235 250 6,4
Miljöförvaltningen 144 146 1,4
Stadsbyggnadskontoret 196 219 11,7
Utbildningsförvaltningen 1 696 1 639 -3,5
Kulturförvaltningen 399 410 2,8
Fritidsförvaltningen 229 232 1,3
Sociala resursförvaltningen 968 1 037 7,1
Centrum SDF 1 655 1 749 5,7
Södra innerstaden SDF 1 516 1 552 2,4
Västra innerstaden SDF 1 425 1 498 5,1
Limhamn-Bunkeflo SDF 2 100 2 263 7,8
Hyllie SDF 1 795 1 843 2,7
Fosie SDF 2 340 2 396 2,4
Oxie SDF 675 694 2,8
Rosengård SDF 1 570 1 640 4,5
Husie SDF 979 1 003 2,5
Kirseberg SDF 911 869 -4,8

 

De flesta förvaltningar ökade antalet medarbetare under året. Ökningen inom stadsdelsförvaltningarna berodde främst på fortsatt utbyggnad av förskolan.

Sociala resursförvaltningen ökade med 69 medarbetare. Ökningen berodde till viss del på utökad verksamhet, bland annat inom boenden för ensamkommande barn och inom daglig verksamhet samt tillförsel av romskt informations- och kunskapscenter.

Stadsbyggnadskontoret ökade med 23 medarbetare. Ökningen berodde på utökad verksamhet och projektet UngBo 12.

Utbildningsförvaltningen minskade med 57 medarbetare. Minskningen berodde på anpassning till förändrat elevunderlag.

Kirseberg SDF minskade med 42 medarbetare. Minskningen berodde främst på anpassning av grundskolan till förändrat elevunderlag.

Till toppen